Đăng ký Danh mục thức ăn chăn nuôi - 0945.001.005


Đăng ký Danh mục thức ăn chăn nuôi - 0945.001.005

Chia sẻ mạng xã hội:
Số lượt xem: 6989

Đăng ký Danh mục thức ăn chăn nuôi

Căn cứ vào

Nghị định 08/2010NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi;
Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT
hướng dẫn Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;
Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;
Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT.

Theo đó, các loại thức ăn chăn nuôi Bổ Sung, Thức ăn đậm đặc, thức ăn hỗ hợp hoàn chỉnh bắt buộc phải đăng ký vào Danh mục Thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam.

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi; Chung nhan hop quy thuc an chan nuoi, Chứng nhận ISO 9001:2008, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận HACCP, Đăng ký Danh mục Thức ăn chăn nuôi


VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM - Hỗ trợ tư vấn miễn phí, thực hiện hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan tới Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi; Chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001:2008; Chứng nhận ISO 22000, HACCP trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi; Đăng ký Danh mục Thức ăn chăn nuôi; Xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở và các thủ tục pháp lý khách liên quan tới sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. Hotline: 0945.001.005

Danh mục Thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam

Thức ăn chăn nuôi đưa vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam  (sau đây gọi tắt là Danh mục) phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

       1. Thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam là thức ăn chăn nuôi được Tổng cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi công nhận đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam sau khi đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận. Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi có trách nhiệm định kỳ hàng tháng tổng hợp, công bố Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam và đăng tải trên website của Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để các tổ chức, cá nhân có liên quan truy cập, thực hiện.


     
   2. Thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 •  Thức ăn chăn nuôi chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.
 •  Thức ăn chăn nuôi đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: ngoài đáp ứng các quy định nêu tại điểm a Khoản 2 Điều này, phải hoàn thiện công bố hợp quy theo quy định.
 • Đối với thức ăn chăn nuôi mới: kết quả khảo nghiệm do Hội đồng khoa học chuyên ngành được Tổng cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi thành lập đánh giá.

Hồ sơ đăng ký Danh mục thức ăn chăn nuôi

Đối với thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước:
       1. Đơn đăng ký thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam (theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này);
       2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao chứng thực, chỉ nộp lần đầu);
       3. Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng (bản chính hoặc bản sao chụp có xác nhận của nhà sản xuất);
       4. Phiếu kết quả thử nghiệm (bản chính hoặc bản sao chứng thực) các chỉ tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn của sản phẩm trong tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng được cấp bởi các phòng thử nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định hoặc thừa nhận (đối với các chỉ tiêu công bố chưa có phương pháp thử được chỉ định).
       6. Bản tiếp nhận công bố hợp chuẩn hoặc tiếp nhận công bố hợp quy theo quy định của pháp luật hoặc quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi mới;
       5. Mẫu nhãn của sản phẩm (có đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất).


Đối với thức ăn chăn nuôi nhập khẩu:

    1. Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đã nằm trong Danh mục được phép lưu hành: Phải tiến hành kiểm tra chất lượng sau thông quan;

    2. Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu chưa có trong Danh mục  được phép lưu hành: Phải tiến hành đăng ký công nhận chất lượng.
    Hồ sơ bao gồm:
     - Đơn đề nghị công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT);
     - Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale) hoặc văn bản có giá trị tương đương của thức ăn chăn nuôi nhập khẩu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp theo quy định tại Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu;
     - Bản thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: tên các loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi, công dụng, hướng dẫn sử dụng;
      - Nhãn của sản phẩm;
      - Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng của tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận chất lượng;
      - Nhãn phụ sản phẩm thể hiện bằng tiếng Việt theo quy định;
      - Phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi của nhà sản xuất đã có một trong các giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO hoặc giấy chứng nhận tương đương. Trường hợp nhà sản xuất không có một trong những giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO hoặc giấy chứng nhận tương đương thì phiếu kết quả thử nghiệm phải được cấp từ các phòng thử nghiệm được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ chỉ định hoặc từ các phòng thử nghiệm được tổ chức công nhận quốc tế hoặc tổ chức công nhận khu vực thừa nhận hoặc do Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi chỉ định hoặc thừa nhận;
       - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận chất lượng (chỉ nộp lần đầu);
      - Giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho tổ chức, cá nhân đăng ký.
 
Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có đóng dấu treo của nhà đăng ký nhập khẩu. Nếu bản gốc không phải là tiếng Anh thì bản dịch ra tiếng Việt phải có dịch thuật công chứng.

Quy trình Đăng ký Danh mục thức ăn chăn nuôi

1.Tiếp nhận thông tin khách hàng;

2. Lấy yêu cầu thông tin sản phẩm;

3. Soạn thảo hồ sơ Đăng ký danh mục thức ăn chăn nuôi và hỗ trợ Doanh nghiệp các vấn đề liên quan ( Xây dựng TCCS, Thử nghiệm sản phẩm )

4. Gửi Hồ sơ khách hàng ký đóng dấu;

5. Tiến hành nộp hồ sơ tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và giám sát quá trình thẩm định hồ sơ.

Kết thúc việc đăng ký lưu hành và bổ sung sản phẩm vào Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam.

Thời gian

- Đăng ký vào danh mục thức ăn chăn nuôi (TĂCN): 30 ngày
- Thời hạn của danh mục thức ăn chăn nuôi: 05 năm

HỐ TRỢ CỦA VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

- Tư vấn toàn diện các thủ túc pháp lý liên quan tới doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phân bón tại thị trường Việt Nam.
- Cung cấp các dịch vụ:
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi; Chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001:2008; Chứng nhận ISO 22000, HACCP trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi; Đăng ký Danh mục Thức ăn chăn nuôi; Sở hữu trí tuệ; Xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở; Đăng ký mã số mã vạch...
- Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng.
- Các hỗ trợ khác: Tư vấn pháp luật, tư vấn giấy phép.

Chính sách hậu mãi:

 • Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề  liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý

 • Hỗ trợ miễn phí quảng bá trên website: chungnhanquocgia.com;

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác

 • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan

 • Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website...

       Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi; Chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001:2008; Chứng nhận ISO 22000, HACCP trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi; Đăng ký Danh mục Thức ăn chăn nuôi; Xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sởvà các thủ tục pháp lý khách liên quan tới sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. 


VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

Địa chỉ:
50B Mai Hắc Đế - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội

Hotline: 0945.001.005

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.chungnhanquocgia.com -
 

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Công ty CP Đất Xanh

Công ty Sơn EXpo

CÔNG TY TNHH CON CÒ VÀNG

Công ty GEBA

Công ty Mega Build

Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp M&C

Công ty CP E-Window

Công ty Gạch Bạch Mã

Công ty CP Gạch Thạch Bàn

Công ty German Window

Prev Next

GIỚI THIỆU

Văn phòng chứng nhận quốc gia là (Good Certificate) Tổ chức chứng nhận phù hợp của Việt Nam
 • Mục đích của Good Certificate là mang tới sự hài lòng cho khách hàng.
 • Good Certificate cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chứng nhận vượt trội.

 • Thiết kế Website bởi: TSB MEDIA., JSC

TƯ VẤN

LIÊN HỆ

Trụ sở:
50B Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 02466.82.0505
Hotline: 0945.001.005

Văn phòng Hà Nội:
 Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội
Hotline: 0945.001.005
Email: info@chungnhanquocgia.com

Văn phòng Hồ Chí Minh:
Lô 41 Khu Biệt thự Ngân Long - Đường Nguyễn Hữu Thọ - P. Phước Kiểng - Hồ Chí Minh
Hotline: 0963.831.555
Email: info@chungnhanquocgia.com