TƯ VẤN ISO 9001:2015 - HOTLINE: 0945.001.005


Kế hoạch tư vấn ISO 9001:2015

Chia sẻ mạng xã hội:
Số lượt xem: 1539

KẾ HOẠCH TƯ VẤN ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng là hệ thống quản lý doanh nghiệp tiên tiến. Doanh nghiệp khi thực hiện xây dựng, áp dụng ISO 9001: 2015 cần nắm được các nội dung cơ bản, công việc và thời gian để có thể thực hiện một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian, tiền bạc khi áp dụng ISO 9001:2015. Dưới đây, chúng tôi xin đưa ra chương trình tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Tư vấn ISO 9001:2008, Chứng nhận ISO 9001:2008, Chung nhan ISO 9001:2008, Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2008

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM - Hỗ trợ tư vấn và cung cấp dịch vụ Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2015; Chứng nhận hợp quy; Chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam và các thủ tục pháp lý khác. Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Hotline: 0945.001.005

Kế hoạch tư vấn ISO 9001:2015

TT

Hạng_mục_công_việc

Đơn_vị_thực hiện

Tiến độ thực hiện

Tổng cộng

Tháng thứ 1

Tháng thứ 2

Tháng thứ 3

Tháng thứ 4

Tháng thứ 5

Tháng thứ 6

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Khảo sát đánh giá thực trạng doanh nghiệp

Tư vấn

-
1

2

Đào tạo nhận thức về ISO 9001: 2015

Tư vấn


----

3

3

Lập kế hoạch và phân công biên soạn tài liệu

Tư vấn &

ban ISO
-

1

4

Xây dựng/ biên soạn hệ thống tài liệu ISO 9001: 2015

Tư vấn &

ban ISO

--------------

8

5

Ban hành hệ thống tài liệu

Tư vấn &

ban ISO

-
1

6

Phổ biến chính sách và các yêu cầu toàn công ty

Tư vấn &

ban ISO

-
1

7

Đào tạo đánh giá viên nội bộ

Tư vấn &

ban ISO

-----


2

8

Thực hiện đánh giá nội bộ

Tư vấn &

ban ISO


-----

3

9

Họp xem xét của lãnh đạo

Tư vấn &

ban ISO
-

1

10

Thực hiện khắc phục, phòng ngừa, cải tiến

Tư vấn &

ban ISO


-1

11

Đánh giá sơ bộ ISO 9001: 2015

Tư vấn &

ban ISO-


1

12

Đánh giá chứng nhận ISO 9001

Tổ chức

chứng nhận
-

2


Tổng ngày công

-

5

4

4

4

4

4

25

 

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ISO 9001:2015

Bước 1. Xác định yêu cầu đầu vào và đầu ra mong đợi

(1) Xác định các yếu tố đầu vào của quá trình là gì (nguyên liệu, bán thành phẩm, vật tư, thông tin). Sau đó xác định các tiêu chuẩn mà những đầu vào phải đáp ứng (ví dụ như tiêu chuẩn nguyên liệu/bán thành phẩm/vật tư/thông tin) về mặt chất lượng, số lượng, thời gian, ...
(2) Xác định các đầu ra của quá trình (bán thành phầm, thành phẩm, quyết định, ...). Sau đó xác định các tiêu chuẩn mà những đầu ra này được "mong đợi' sẽ đáp ứng (tiêu chuẩn bán thành phẩm đầu ra, thành phẩm, tiêu chí của các quyết định, ...).

Bước 2. Xác định trình tự và sự tương tác giữa các quá trình

(1) Xem xét các quá trình đã được nhận diện để xác định trình tự của chúng. Thực hiện các biện pháp để quản lý trình tự này trong áp dụng trên thực tế.
(2) Xem xét đến các đầu vào yêu cầu và đầu ra mong đợi để xác định được các quá trình có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp trong chu trình hình thành giá trị sản phẩm và dịch vụ. Thực hiện các biện pháp để quản lý các mối liên quan và ảnh hưởng này trong áp dụng thực tế.
(3) Xác định các nguồn lực và thông tin có ảnh hưởng đến hệ thống, quá trình để từ đó xác định được các quá trình liên quan và có ảnh hưởng gián tiếp đến chu trình hình thành giá trị sản phẩm và dịch vụ. Thực hiện các biện pháp để quản lý các mối liên quan và ảnh hưởng này trong áp dụng thực tế.
(4) Xác định các hoạt động quản lý (định hướng và kiểm soát) để xác định  được các quá trình liên quan và có ảnh hưởng gián tiếp đến chu trình hình thành giá trị sản phẩm và dịch vụ. Thực hiện các biện pháp để quản lý các mối liên quan và ảnh hưởng này trong áp dụng thực tế.

Bước 3. Xác định chuẩn mực và phương pháp của các quá trình

(1) Nhận biết và là rõ các bước thực hiện / hoạt động trong mỗi quá trình.
(2) Xác định phương pháp mà từng bước / hoạt động cần được thực hiện để đạt được đầu ra mong đợi. Việc này bao gồm nhận biết và làm rõ các trọng điểm trong phương pháp thực hiện các hoạt động.
(3) Xác định các chuẩn mực mà việc thực hiện từng bước / hoạt động và / hoặc đầu ra của từng bước / hoạt động trong quá trình cần đáp ứng.
(4) Thực hiện các biện pháp để quản lý nhằm đảm bảo các chuẩn mực và phương pháp đã xác định ở trên được áp dụng và đạt đượct trên thực tế.

Bước 4. Phân công trách nhiệm và quyền hạn

(1) Với các quá trình / công việc đã được xác định, tổ chức phân công nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện để đảm bảo mọi quá trình đều có người chịu trách nhiệm. Ma trận trách nhiệm và/hoặc sơ đồ chức năng có thể được sử dụng cho việc hoạch định trách nhiệm, quyền hạn một cách hiệu quả.
(2) Phân tích cách thực thực hiện các quá trình / công việc để xác định các quyền hạn gắn với việc ra quyết định, điều động và chỉ đạo để phân công. Việc phân công cần xem xét đến mức độ giao việc và ủy quyền phù hợp với chiến lược của tổ chức và điều kiện thực hiện các quá trình / công việc cụ thể.

Bước 5. Đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết

(1) Xác định các nguồn lực cần thiết thông qua phân tích các yêu cầu đối với từng yếu tố của quá trình như đầu vào, đầu ra, chuẩn mực, phương pháp, trách nhiệm và quyền hạn. Quá trình xác định này cần xem xét đến các hoạt động gia tăng giá trị, hỗ trợ và quản lý.
(2) Cung cấp các nguồn lực cần thiết được xác định thông qua các nguồn nội bộ (phát triển nhân sự, chế tạo, …) hoặc được cung cấp bởi bên ngoài (tuyển dụng, mua sắm, …).
(3) Đảm bảo tình trạng của nguồn lực được duy trì phù hợp với nhu cầu thông qua các hoạt động kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng (đối với cơ sở hạ tầng, môi trường và thiết bị đo) và đánh giá, đào tạo mở rộng, tái đào tạo, đào tạo đa kỹ năng và luân chuyển (đối với nhân sự).(4) Đánh giá và xem xét kết quả thực hiện quá trình để xác định các vấn đề thiếu hiệu lực, bất thường của nguồn lực để có những điều chỉnh cần thiết.

Bước 6. Giải quyết rủi ro và cơ hội

(1) Xác định các kết quả dự kiến của quá trình cần quản lý.
(2) Xem xét đến các yếu tố đầu vào, nguồn lực và thông tin, bối cảnh nội bộ và bên ngoài để xác định những sự không chắc chắn cùng hậu quả của chúng.
(3) Xem xét sự không chắc chắn và tác động đến kết quả dự kiến để phát triển và triển khai đối sách tương ứng nhằm giải quyết sự không chắc chắn và/hoặc tác động.

Bước 7. Đánh giá và áp dụng thay đổi nhằm đạt kết quả

(1) Xác định và hoạch định cách thức theo dõi và đánh giá đối cho các chuẩn mực, phương pháp, rủi ro và cơ hội gắn với đầu vào, phương pháp, các nguồn lực và thông tin, các rủi ro và cơ hội, đầu ra và các kết quả dự kiến.
(2) Thực thi các điều chỉnh, thay đổi trên cơ sở kết quả đánh giá nhằm đạt được kết quả đã hoạch định.

Bước 8. Cải tiến quá trình và HTQLCL

(1) Xác định các cơ hội thực hiện sửa chữa và hành động khắc phục trên cơ sở kết quả của hoạt động theo dõi, đánh giá.
(2) Triển khai các chương trình Kaizen.
(3) Đánh giá kết quả và theo dõi các yếu tố nội bộ và bên ngoài để xác định, triển khai các cơ hội cho thay đổi đột phá, đổi mới và tái cấu trúc.

GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG CHỈ GOOD VIỆT NAM

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 do VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA cấp được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định

CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ 4.0


Chính sách hậu mãi:

  • Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề  liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý

  • Hỗ trợ miễn phí quảng bá trên website

  • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác

  • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan

  • Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website...

Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. 

 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 50B, Phố Mai Hắc Đế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Hotline: 0945.001.005

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.chungnhanquocgia.com -


 
 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Công ty CP Đất Xanh

Công ty Sơn EXpo

CÔNG TY TNHH CON CÒ VÀNG

Công ty GEBA

Công ty Mega Build

Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp M&C

Công ty CP E-Window

Công ty Gạch Bạch Mã

Công ty CP Gạch Thạch Bàn

Công ty German Window

Prev Next

GIỚI THIỆU

Văn phòng chứng nhận quốc gia là (Good Certificate) Tổ chức chứng nhận phù hợp của Việt Nam
  • Mục đích của Good Certificate là mang tới sự hài lòng cho khách hàng.
  • Good Certificate cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chứng nhận vượt trội.

  • Thiết kế Website bởi: TSB MEDIA., JSC

TƯ VẤN

LIÊN HỆ

Trụ sở:
50B Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 02466.82.0505
Hotline: 0945.001.005

Văn phòng Hà Nội:
 Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội
Hotline: 0945.001.005
Email: info@chungnhanquocgia.com

Văn phòng Hồ Chí Minh:
Lô 41 Khu Biệt thự Ngân Long - Đường Nguyễn Hữu Thọ - P. Phước Kiểng - Hồ Chí Minh
Hotline: 0963.831.555
Email: info@chungnhanquocgia.com