Kiểm tra nhà nước chất lượng thép

Chia sẻ mạng xã hội:
Số lượt xem: 1909

KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG THÉP

Tại Điều 10 - Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định: Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm thép nhập khẩu được thực hiện như sau:

- Bước 1: Đánh giá sự phù hợp về chất lượng của thép do tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện.
- Bước 2: Kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thép nhập khẩu.

Sau khi nhận được chứng thư, kết quả Kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu do Tổ chức giám định, chứng nhận cấp. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục Kiểm tra nhà nước thép nhập khẩu tại Cơ quan kiểm tra (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại nơi tiến hành thủ tục hải quan).

Việc Kiểm tra nhà nước thép nhập khẩu được thực hiện với các loại thép được quy định trong Phụ lục: II,III - Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu, Kiểm tra nhà nước chất lượng thép nhập khẩu, Dang ky xac nhan nhu cau nhap khau, Thu tuc ke khai thep 

Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thép nhập khẩu

(Quy định tại Điều 10 - Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHC)

Bước 1: Nộp hồ sơ kiểm tra nhà nước

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thép nhập khẩu tại cơ quan kiểm tra nhà nước nơi tổ chức, cá nhân làm thủ tục hải quan.

Hiện tại, cơ quan nhà nước tại các địa phương có chức năng kiểm tra nhà nước thép nhập khẩu là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng các địa phương.

Hồ sơ bao gồm:
- Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng của thép nhập khẩu;
- Bản sao (có đóng dấu của tổ chức, cá nhân) Hợp đồng (Contract), Danh mục hàng hóa (Packing list); Hóa đơn (Invoice),Vận đơn (Bill of Lading); Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O);
- Bản sao (có đóng dấu của tổ chức, cá nhân) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của thép nhập khẩu do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc Chứng thư giám định phù hợp tiêu chuẩn của thép nhập khẩu do tổ chức giám định được chỉ định cấp;
- Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS quy định tại Mục 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch
số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN , hồ sơ phải bổ sung thêm Bản kê khai thép nhập khẩu đã được Bộ Công Thương xác nhận và bản sao Giấy xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép của Sở Công Thương

Bước 2: Tiến hành kiểm tra nhà nước

Tổ chức thực hiện: Cơ quan kiểm tra (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng)

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan kiểm tra phải ra Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, cơ quan kiểm tra xác nhận các hạng mục hồ sơ còn thiếu trong Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định và yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời gian 25 ngày làm việc. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà vẫn chưa bổ sung đủ hồ sơ thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải có văn bản gửi cơ quan kiểm tra nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong thời gian quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thời gian bổ sung hồ sơ, cơ quan kiểm tra ra Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu theo mẫu , trong thông báo nêu rõ “ ô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ” gửi tới tổ chức, cá nhân nhập khẩu và cơ quan hải quan.

- Trường hợp thép nhập khẩu có Giấy tờ không phù hợp với hồ sơ nhập khẩu hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra ra Thông báo kết quả kiểm tra hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng theo mẫu , trong đó phải nêu rõ lý do và gửi tới tổ chức, cá nhân nhập khẩu và cơ quan Hải quan.

Bước 3: Tiếp nhận Thông báo và hoàn thiện thủ tục hải quan

Doanh nghiệp tiếp nhận Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu của Cơ quan kiểm tra đế tiến hành thủ tục thông quan. Cơ quan hải quan căn cứ vào Thông báo kết quả kiểm tra hàng hóa nhập khẩu để làm thủ tục thông quan hàng hóa cho tổ chức, cá nhân hoặc xử lý theo quy định tại Luật Hải quan.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai dịch vụ Công bố tiêu chuẩn áp dụng; Kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu; Kiểm tra nhà nước thép nhập khẩu; Đăng ký nhu cầu nhập khẩu thép; Đăng ký Kê khai thép nhập khẩu; Thủ tục miễn giảm kiểm tra thép nhập khẩu. Dịch vụ của chúng tôi với cam kết: Nhanh chóng, hiệu quả và chi phí hợp lý. Với các dịch vụ hỗ trợ trọn gói: tư vấn, soạn hồ sơ, tiến hành xin giấy phép… Liên hệ: 0945.001.005 

Thời gian thực hiện: 03 ngày 

Mẫu Đăng ký kiểm tra nhà nước thép

MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58 /2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

………, ngày ………. tháng ……. năm …..

ĐĂNG KÝ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP KHẨU

Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh/thành phố....

Tên tổ chức, cá nhân:….................................................................

Địa chỉ liên lạc:.…......Điện thoại :……..Fax :........... E-mail :. .............................

Đăng ký kiểm tra chất lượng thép sau:

STT

Tên sản phẩm thép nhập khẩu, nhãn hiệu

Xuất xứ, nhà sản xuất

Khối lượng/số lượng

Cửa khẩu nhập

Thời gian nhập khẩu

▪ Địa chỉ tập kết hàng hóa: .......................................................................................

▪ Hồ sơ kèm theo gồm có các tài liệu sau đây:

- Hợp đồng (Contract) số:.........................................................................................

- Danh mục hàng hóa (Packing list):.........................................................................

- Hóa đơn số (Invoice):..............................................................................................

- Vận đơn số (Bill of Lading):....................................................................................

- Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O):.............................................................................

- Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc Chứng thư giám định phù hợp tiêu chuẩn:............................do tổ chức......................................cấp.

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ và chất lượng lô hàng nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn..................................

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA

Vào số đăng ký số............

Ngày.....tháng......năm 20......

(Đại diện ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)


Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ Kiểm tra nhà nước

MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /.....  

........, ngày....... tháng...... năm 20......

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP KHẨU

STT

Hạng mục kiểm tra

Có/không

Ghi chú

1

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu


2

Hợp đồng (Contract) (bản sao)


3

Danh mục hàng hóa (Packing list)


4

Hóa đơn số (Invoice) (bản sao)


5

Vận đơn số (Bill of Lading) (bản sao)


6

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) (bản sao)


7

Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (bản sao)


8

Chứng thư giám định phù hợp tiêu chuẩn (bản sao)


KẾT LUẬN

□ Hồ sơ đầy đủ về số lượng: Tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra các bước tiếp theo.

□ Hồ sơ không đầy đủ về số lượng: tiếp nhận hồ sơ nhưng cần bổ sung các mục:..................... trong thời gian 25 ngày làm việc. Sau khi hồ sơ đầy đủ thì kiểm tra các bước tiếp theo theo quy định.

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đánh dấu nếu tài liệu có trong hồ sơ đăng ký nhập khẩu và phần “Kết luận” kiểm tra hồ sơ.

 

 Mẫu Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /TB-

............. , ngày......tháng....... năm 20....

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

STT

Tên sản phẩm thép nhập khẩu, nhãn hiệu

Xuất xứ, nhà sản xuất

Khối lượng/số lượng

Đơn vị tính

Ghi chú

▪ Cửa khẩu nhập:

▪ Thời gian nhập khẩu:

▪ Thuộc lô hàng có các chứng từ sau:

- Hợp đồng (Contract) số:

- Danh mục hàng hóa (Packing list):

- Hóa đơn số (Invoice):

- Vận đơn số (Bill of Lading):

- Giấy xuất xứ (C/O):

▪ Người nhập khẩu:

▪ Giấy đăng ký kiểm tra số: ngày tháng năm 20...

▪ Căn cứ kiểm tra: Tiêu chuẩn công bố áp dụng:............................................

▪ Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/Chứng thư giám định phù hợp tiêu chuẩn số:..........................do tổ chức....................cấp ngày.......tháng......năm 20......

KẾT QUẢ KIỂM TRA

Ghi một trong các nội dung:

Đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

hoặc Không đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu (lý do không đáp ứng).

hoặc Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.

Nơi nhận:
- Người nhập khẩu;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu: VT, (Tên đơn vị soạn thảo).

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA

(Ký tên và đóng dấu)

 

Chính sách hậu mãi:

  • Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề  liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý

  • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác

  • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan

  • Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website...

       Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Công bố tiêu chuẩn áp dụng; Kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu; Kiểm tra nhà nước thép nhập khẩu; Đăng ký nhu cầu nhập khẩu thép; Đăng ký Kê khai thép nhập khẩu; Thủ tục miễn giảm kiểm tra thép nhập khẩu Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. Liên hệ: 0945.001.005


VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

Địa chỉ: 50B - Phố Mai Hắc Đế - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội

Hotline: 0945.001.005

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.chungnhanquocgia.com -
 


 

 

 

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Công ty CP Đất Xanh

Công ty Sơn EXpo

CÔNG TY TNHH CON CÒ VÀNG

Công ty GEBA

Công ty Mega Build

Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp M&C

Công ty CP E-Window

Công ty Gạch Bạch Mã

Công ty CP Gạch Thạch Bàn

Công ty German Window

Prev Next

GIỚI THIỆU

Văn phòng chứng nhận quốc gia là (Good Certificate) Tổ chức chứng nhận phù hợp của Việt Nam
  • Mục đích của Good Certificate là mang tới sự hài lòng cho khách hàng.
  • Good Certificate cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chứng nhận vượt trội.

  • Thiết kế Website bởi: TSB MEDIA., JSC

TƯ VẤN

LIÊN HỆ

Trụ sở:
50B Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 02466.82.0505
Hotline: 0945.001.005

Văn phòng Hà Nội:
 Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội
Hotline: 0945.001.005
Email: info@chungnhanquocgia.com

Văn phòng Hồ Chí Minh:
Lô 41 Khu Biệt thự Ngân Long - Đường Nguyễn Hữu Thọ - P. Phước Kiểng - Hồ Chí Minh
Hotline: 0963.831.555
Email: info@chungnhanquocgia.com