Mẫu Tiêu chuẩn cơ sở Thức ăn chăn nuôi


Mẫu Tiêu chuẩn cơ sở Thức ăn chăn nuôi

Chia sẻ mạng xã hội:
Số lượt xem: 7513
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ THỨC ĂN CHĂN NUÔI


Căn cứ vào

Nghị định 08/2010NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi;
Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT
hướng dẫn Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;
Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;
Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT.

Theo đó, tất cả các loại Thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam đều phải công bố Tiêu chuẩn áp dụng ( có thể là TCCS; Tiêu chuẩn Việt Nam..)

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM xin hướng dẫn Doanh nghiệp xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho các loại thức ăn chăn nuôi. Đối với tùy loại thức ăn chăn nuôi, Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng phù hợp với chất lượng sản phẩm, mục đích của doanh nghiệp, thị trường và bắt buộc phải tuân theo các quy định của pháp luật về Thức ăn chăn nuôi.

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ THỨC ĂN CHĂN NUÔI HỖN HỢP (MẪU)

Tên TCCS
Doanh nghiệp phải đặt tên TCCS, trong đo phải thể hiện được số tiêu chuẩn cơ sở, năm ban hành, đơn vị ban hành và tên của thức ăn chăn nuôi

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS …:20…/….

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn thịt từ 15kg đến 30kg
ABC
 

Nội dung chính  trong Tiêu chuẩn cơ sở

LỜI MỞ ĐẦU

Đơn vị công bố tiêu chuẩn: ..................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................................
Điện thoại: .................................. Fax: ....................................
Tiêu chuẩn cơ sở TCCS ...:20.../..... do Phòng Kỹ thuật của Công ty ............................ xây dựng để áp dụng cho sản phẩm Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn thịt từ 15kg đến 30kg có tên là ABC.
Tiêu chuẩn này được công bố kèm theo Quyết định số ....../20...../QĐ-..... ngày ... tháng ...  năm 20.... của Giám đốc Công ty ................................................

1/ Phạm vi áp dụng

Doanh nghiệp phải nêu được các yêu cầu về chất lượng, bao gói... của sản phẩm, tên sản phẩm

2/ Tài liệu viện dẫn
Ghi tên các tiêu chuẩn viện dẫn liên quan đến thức ăn chăn nuôi và các phương pháp thử có trong tiêu chuẩn

3/ Yêu cầu kỹ thuật
3.1 Yêu cầu cảm quan
Nêu các chỉ tiêu cảm quan đối với sản phẩm. Ví dụ: Hình dạng, màu sắc, mùi...B
3.2 Yêu cầu chất lượng
Nêu các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm. Các chỉ tiêu này được đặt ra theo quy định của doanh nghiệp đối với các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên, các chỉ tiêu luôn phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Ví dụ: Đối với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh được quy định các chỉ tiêu kỹ thuật trong Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT; hoặc như sau:

 

Số TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức chất lượng

Phương pháp thử

1

Độ ẩm (max)

%


Ghi tên PP thử

2

Protein thô (min)

%


Ghi tên PP thử

3

Năng lượng trao đổi (min)

Kcal/kg


Ghi tên PP thử

4

Xơ thô (max)

%


Ghi tên PP thử

5

Canxi (min - max)

%


Ghi tên PP thử

6

Phốt pho tổng số (min - max)

%


Ghi tên PP thử

7

Lysine tổng số (min)

%


Ghi tên PP thử

8

Methionine + Cystine tổng số (min)

%


Ghi tên PP thử

9

Threonine tổng số (min)

%


Ghi tên PP thử

10

Khoáng tổng số (max)

%


Ghi tên PP thử

11

Cát sạn (max)

%


Ghi tên PP thử

12

Kháng sinh, hóa dược *
* Nếu chứa kháng sinh thì công bố tên, hàm lượng tối đa, nếu không có thì ghi là “không có”

Các chỉ tiêu chất lượng tối thiểu trong Thức ăn chăn nuôi tham khảo tại Phụ lục của Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT. Đối với mỗi loại thức ăn chăn nuôi khác nhau đều có các chỉ tiêu tối thiểu khác nhau

3.3. Yêu cầu về vệ sinh an toàn
Các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn của sản phẩm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Nêu các chỉ tiêu an toàn trong sản phẩm của mình)
4. Thành phần nguyên liệu:
Doanh nghiệp chỉ được Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: Ghi tên các nguyên liệu chính sử dụng trong sản phẩm.
5/. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, hạn sử dụng và vận chuyển
5.1 Bao gói
- Sản phẩm được đóng trong loại vật liệu....
- Quy cách bao gói: Ghi các quy cách bao gói của sản phẩm
5.2 Ghi nhãn
Ghi nhãn theo quy định tại ......
5.3 Bảo quản
Sản phẩm được bảo quản theo quy định....
Hạn sử dụng: ......... ngày kể từ ngày sản xuất.
5.4 Vận chuyển

                                                                            ............, ngày ... tháng ... năm 20...

                                                                                        Giám đốc

                                                                                       (Ký, đóng dấu)

LƯU Ý TRONG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

+ Đối với Thức ăn chăn nuôi cho Thủy sản thường nhiều chỉ tiêu hơn so với Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm;

+ Đối với Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn, gà vịt, bê bò và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi;

+ Các loại thức ăn này đã có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN). Vì vậy, khi xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở bắt buộc phải theo các chỉ tiêu an toàn trong các Quy chuẩn tương ứng;

+ Đối với các loại Thức ăn chăn nuôi đã có Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) tương ứng; Doanh nghiệp nên tham khảo và xây dựng TCCS theo các TCVN này ( Với thức ăn hỗn hợp cho thủy sản, yêu cầu này là bắt buộc);

+ Đối với Thức ăn bổ sung cho Thủy sản. Trong Tiêu chuẩn cơ sở  thêm "Căn cứ và phương pháp xây dựng TCCS của sản phẩm" (căn cứ và phương pháp xây dựng TCCS của các sản phẩm theo quy định tại mục IV của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 về hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn của Bộ khoa học và Công nghệ.

    Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở phải đáp ứng các nội dung sau:
             Thứ nhất: trích dẫn cụ thể kết quả các nghiên cứu, kết luận về công dụng, nhu cầu của đối tượng nuôi đối với các chất có trong thức ăn làm căn cứ để công ty lựa chọn công thức cho sản phẩm của mình;
             Thứ hai: quá trình thử nghiệm theo công thức dự kiến, kết quả của quá trình thử nghiệm, phân tích kết quả thử nghiệm (nếu có);
             Thứ ba: đưa ra kết luận về công thức do doanh nghiệp lựa chọn để sản xuất)

             Trên đây là các hướng dẫn liên quan tới các nội dung trong Tiêu chuẩn cơ sở, Doanh nghiệp có thể tham khảo để áp dụng trong việc xây dựng TCCS của đơn vị mình. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ doanh nghiệp hoàn thiện TCCS của mình.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM - Hỗ trợ tư vấn miễn phí, thực hiện hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan tới Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi; Chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001:2008; Chứng nhận ISO 22000, HACCP trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi; Đăng ký Danh mục Thức ăn chăn nuôi; Xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở và các thủ tục pháp lý khách liên quan tới sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. Hotline: 0945.001.005

Thời gian

- Đăng ký vào danh mục thức ăn chăn nuôi (TĂCN): 30 ngày
- Thời hạn của danh mục thức ăn chăn nuôi: 05 năm

HỐ TRỢ CỦA VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

- Tư vấn toàn diện các thủ túc pháp lý liên quan tới doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phân bón tại thị trường Việt Nam.
- Cung cấp các dịch vụ:
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi; Chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001:2008; Chứng nhận ISO 22000, HACCP trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi; Đăng ký Danh mục Thức ăn chăn nuôi; Sở hữu trí tuệ; Xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở; Đăng ký mã số mã vạch...
- Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng.
- Các hỗ trợ khác: Tư vấn pháp luật, tư vấn giấy phép.

Chính sách hậu mãi:

  • Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề  liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý

  • Hỗ trợ miễn phí quảng bá trên website: chungnhanquocgia.com;

  • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác

  • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan

  • Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website...

       Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi; Chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001:2008; Chứng nhận ISO 22000, HACCP trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi; Đăng ký Danh mục Thức ăn chăn nuôi; Xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sởvà các thủ tục pháp lý khách liên quan tới sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. 


VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

Địa chỉ:
50B Mai Hắc Đế - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội

Hotline: 0945.001.005

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.chungnhanquocgia.com -
 

 

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Công ty CP Đất Xanh

Công ty Sơn EXpo

CÔNG TY TNHH CON CÒ VÀNG

Công ty GEBA

Công ty Mega Build

Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp M&C

Công ty CP E-Window

Công ty Gạch Bạch Mã

Công ty CP Gạch Thạch Bàn

Công ty German Window

Prev Next

GIỚI THIỆU

Văn phòng chứng nhận quốc gia là (Good Certificate) Tổ chức chứng nhận phù hợp của Việt Nam
  • Mục đích của Good Certificate là mang tới sự hài lòng cho khách hàng.
  • Good Certificate cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chứng nhận vượt trội.

  • Thiết kế Website bởi: TSB MEDIA., JSC

TƯ VẤN

LIÊN HỆ

Trụ sở:
50B Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 02466.82.0505
Hotline: 0945.001.005

Văn phòng Hà Nội:
 Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội
Hotline: 0945.001.005
Email: info@chungnhanquocgia.com

Văn phòng Hồ Chí Minh:
Lô 41 Khu Biệt thự Ngân Long - Đường Nguyễn Hữu Thọ - P. Phước Kiểng - Hồ Chí Minh
Hotline: 0963.831.555
Email: info@chungnhanquocgia.com