Author - quantridemospe

Dịch vụ cấp chứng nhận HACCP Code:2003

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận biết mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là hệ thống quản [...]

Tiêu chuẩn ISO 22000 – Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm

ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận ISO 22000 sẽ không thuộc diện phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.  ISO 22000 LÀ GÌ 1. ISO 22000 là tiêu chuẩn [...]