GOODVN428-121.HC5 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN SÁNG TẠO