GOODVN428-221.HC5 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN SÁNG TẠO