GOODVN73.2-1220.VIETGAP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SƠN BA