GOODVN73.2-13.VIETGAP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XUÂN QUỲNH