GOODVN90721.FSMS CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI THANH HỒ