Quy trình quản lý rủi ro và Cơ hội theo tiêu chuẩn ISO 9001

Không có yêu cầu nào theo tiêu chuẩn ISO 9001 đối với một quy trình quản lý rủi ro chính thức, được lập thành văn bản. Tuy nhiên, tiêu chuẩn yêu cầu rằng tư duy dựa trên rủi ro phải được xây dựng trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. Điều này … Đọc tiếp Quy trình quản lý rủi ro và Cơ hội theo tiêu chuẩn ISO 9001