Quy trình triển khai FSC thực hiện qua các bước sau. Các bước thực hiện như vậy đảm bảo việc chứng nhận mang tính khách quan, đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Bước 1: Đăng ký tư vấn chứng nhận FSC và thỏa thuận với tổ chức tư vấn chứng nhận.

Bước 2: Xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và demo Giấy chứng nhận FSC.

Bước 5: Khách hàng nhận giấy chứng nhận FSC và bàn giao hồ sơ

Bước 6: Giám sát định kỳ, duy trì Giấy chứng nhận FSC sẽ có giá trị trong vòng 3 năm. Doanh nghiệp sẽ thực hiện đánh giá định kỳ tối thiểu mỗi năm một lần.

Chứng nhận FSC được công nhận trên toàn quốc