Giấy chứng nhận hợp chuẩn là bằng chứng để doanh nghiệp chứng minh sản phẩm/ hàng hóa của mình đã được đánh giá, xác nhận là đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật mà tiêu chuẩn tương ứng quy định.

Tùy thuộc vào đơn vị cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn mà giấy chứng nhận sẽ có kết cấu, hình dạng, màu sắc được quy định riêng.

Nhìn chung, một giấy chứng nhận hợp chuẩn sẽ bao gồm những thành phần như sau:

  • Thông tin của tổ chức thực hiện chứng nhận hợp chuẩn: tên, logo, slogan, thông tin liên hệ (trụ sở làm việc, chi nhánh, số điện thoại, email…).
  • Tên và nhãn hiệu của sản phẩm doanh nghiệp đăng ký chứng nhận hợp chuẩn.
  • Thông tin của doanh nghiệp đăng ký chứng nhận hợp chuẩn: tên, logo, slogan, thông tin liên hệ (trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất, số điện thoại, email…).
  • Tiêu chuẩn đánh giá tương ứng: TCCS hoặc TCVN
  • Dấu hợp chuẩn.
  • Phương thức đánh giá hợp chuẩn.
  • Thông tin liên quan đến hiệu lực giấy chứng nhận: Ngày chứng nhận; Ngày phát hành giấy chứng nhận; Ngày hết hạn giấy chứng nhận.
  • Mã truy xuất chứng chỉ hợp chuẩn.
  • Chữ ký và dấu xác nhận của tổ chức thực hiện chứng nhận hợp chuẩn cho doanh nghiệp đó.