1. Lãnh đạo cam kết thực hiện SA 8000
  2.  Đào tạo và tìm hiểu về SA 8000
  3.  Đánh giá điều kiện ban đầu và lập kế hoạch.
  4.  Thiết lập hệ thống trách nhiệm xã hội và tài liệu.
  5.  Áp dụng hệ thống vào thực tế
  6.  Đánh giá nội bộ, cải tiến Hệ thống
  7.  Chứng nhận tiêu chuẩn SA 8000