Quy trình cấp chứng chỉ của GOODVN thực hiện qua các bước sau. Các bước thực hiện như vậy đảm bảo việc chứng nhận mang tính khách quan, đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 22716 và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận GOOD Việt Nam.

Bước 2: Tổ chức chứng nhận GOOD Việt Nam xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và demo Giấy chứng nhận.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận ISO 22716 và bàn giao hồ sơ.

Bước 6: Giám sát định kỳ, duy trì Giấy chứng nhận ISO 22716 sẽ có giá trị trong vòng 3 năm. Doanh nghiệp sẽ thực hiện đánh giá định kỳ tối thiểu mỗi năm một lần.