GOODVN113-321.VIETGAP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NGHĨA HÀ