GOODVN11520.QMS.EMS.HC5 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SK VIỆT NAM