Quy trình triển khai để đạt được chứng nhận Halal thực hiện qua các bước sau. Các bước thực hiện như vậy đảm bảo việc chứng nhận mang tính khách quan, đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận HALAL và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận.

Bước 2: Tổ chức chứng nhận HALAL xem xét thông tin và lập kế hoạch tư vấn đánh giá

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá 

Bước 5: Khách hàng nhận giấy chứng nhận HALAL nếu đáp ứng các yêu cầu. 

Bước 6: Giám sát định kỳ, duy trì tư vấn Giấy chứng nhận HALAL sẽ có giá trị trong vòng 3 năm. Doanh nghiệp sẽ thực hiện đánh giá định kỳ tối thiểu mỗi năm một lần.