Tổng quan về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đầy đủ nhất

Giới thiệu ISO 9001:2008 là gì?

ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng, được công bố lần đầu tiên vào năm 1987 bởi tổ chức ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế). Tiêu chuẩn này được thiết kế để giúp các tổ chức đảm bảo rằng họ đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan.

Nó không phải là một tiêu chuẩn ngành hay sản phẩm cụ thể. Các tổ chức thuộc mọi quy mô và loại hình đều có thể được chứng nhận theo ISO 9001. Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng bởi các công ty sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Tiêu chuẩn này đảm bảo chất lượng cho tất cả các bên quan tâm liên quan đến các doanh nghiệp được chứng nhận.

ISO 9001 được coi là yếu tố then chốt để kinh doanh trên thị trường toàn cầu và để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Ba quốc gia đứng đầu về tổng số chứng chỉ được cấp là Trung Quốc, Ý và Đức, trong khi ba quốc gia dẫn đầu về tăng trưởng số lượng chứng chỉ trong năm 2013 là Ý, Ấn Độ và Mỹ.

Đây là tiêu chuẩn phổ biến nhất trên toàn thế giới và cho đến cuối tháng 12 năm 2013, ít nhất 1, 129, 446 chứng chỉ đã được cấp ở 187 quốc gia và nền kinh tế, nhiều hơn ba so với năm trước. Tổng số năm 2013 tăng 3% (+32459) so với năm 2012.

Tổng quan về ISO 9001:2008 

ISO 9001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng trong đó tổ chức cần chứng minh khả năng của mình trong việc cung cấp các sản phẩm đáp ứng khách hàng và các yêu cầu luật định và chế định hiện hành; ngoài việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống, bao gồm các quá trình cải tiến liên tục hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với khách hàng và các yêu cầu luật định và quy định hiện hành.

Tất cả các yêu cầu của ISO 9001 là chung và nhằm áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể loại hình, quy mô và sản phẩm được cung cấp.

 

ISO 9001:2008 áp dụng cho tất cả các loại hình và quy mô tổ chức mong muốn: 

 • Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng;
 • Đảm bảo sự phù hợp với chính sách chất lượng đã nêu của tổ chức;
 • Thể hiện sự phù hợp với người khác;
 • Tìm kiếm chứng nhận / đăng ký QMS của nó bởi một tổ chức chứng nhận bên thứ ba được công nhận; và
 • Tự xác định và tự công bố sự phù hợp với Tiêu chuẩn này.

>> Xem thêm: Lý do tại sao các doanh nghiệp lại áp dụng iso 9001? <<

Các điều khoản chính của ISO 9001:2008 

Điều Khoản 4: Hệ thống quản lý chất lượng 

Tổ chức phải thiết lập, lập thành văn bản, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng và liên tục cải tiến hiệu quả của nó phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 bằng cách:

 • Xác định các quá trình cần thiết cho QMS và việc áp dụng chúng trong toàn tổ chức;
 • Xác định trình tự và sự tương tác của các quá trình này;
 • Xác định các tiêu chí và phương pháp cần thiết để đảm bảo rằng cả việc vận hành và kiểm soát các quá trình này đều có hiệu quả;
 • Cung cấp các nguồn lực và thông tin cần thiết để hỗ trợ việc vận hành và giám sát các quá trình này;
 • Giám sát, đo lường và phân tích các quá trình này; và
 • Thực hiện các hành động cần thiết để đạt được kết quả theo kế hoạch và cải tiến liên tục các quá trình này.

Điều khoản này cũng bao gồm các yêu cầu liên quan đến tài liệu QMS bao gồm: chính sách và mục tiêu chất lượng, sổ tay chất lượng, các thủ tục, hồ sơ, tài liệu để đảm bảo việc lập kế hoạch, vận hành và kiểm soát hiệu quả các quá trình và các tài liệu khác được quy định bởi các quy định quốc gia hoặc khu vực. Nó cũng cung cấp các yêu cầu về cách kiểm soát các tài liệu và hồ sơ này.

Hình ảnh: Minh họa các điều khoản chính của ISO 9001:2008

Điều Khoản 5: Trách nhiệm quản lý 

Lãnh đạo cao nhất phải thể hiện cam kết liên tục đối với việc phát triển và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng và liên tục nâng cao hiệu quả của nó bằng cách:

 • Truyền đạt cho tổ chức tầm quan trọng của việc gặp gỡ khách hàng cũng như các yêu cầu theo luật định và chế định;
 • Thiết lập chính sách chất lượng;
 • Đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng được thiết lập;
 • Thực hiện đánh giá quản lý; và
 • Đảm bảo sự sẵn có của các nguồn lực.
   

Điều khoản 6: Quản lý tài nguyên 

Việc quản lý hàng ngày của hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả dựa vào việc sử dụng các nguồn lực thích hợp cho từng nhiệm vụ. Những nhân viên này bao gồm nhân viên có năng lực được đào tạo (và có thể chứng minh) các dịch vụ hỗ trợ, nhận thức và truyền thông có liên quan.

Để đạt được sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm, điều quan trọng là phải cung cấp và duy trì một cơ sở hạ tầng thích hợp.

Điều khoản này cũng bao gồm việc quản lý môi trường làm việc, môi trường phải được tổ chức quản lý để đạt được sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm.

Điều khoản 7: Hiện thực hóa sản phẩm 

Điều khoản này mô tả tất cả các quy trình liên quan đến hiện thực hóa sản phẩm, bắt đầu từ việc lập kế hoạch hiện thực hóa sản phẩm, các quy trình liên quan đến khách hàng, thiết kế và phát triển đến sản phẩm cuối cùng và các dịch vụ sau bán hàng. Cụ thể điều khoản này bao gồm:

 • Lập kế hoạch hiện thực hóa sản phẩm: Trong giai đoạn này, tổ chức phải lập kế hoạch và phát triển tất cả các quá trình cần thiết để hiện thực hóa sản phẩm;
 • Các quá trình liên quan đến khách hàng : Điều quan trọng là phải quản lý các quá trình liên quan đến khách hàng để đảm bảo rằng tổ chức đang xác định và đáp ứng các yêu cầu của họ;
 • Thiết kế và phát triển: Quá trình thiết kế và phát triển phải bao gồm lập kế hoạch thiết kế và phát triển, đầu vào, đầu ra, xem xét, xác minh, xác nhận và kiểm soát các thay đổi thiết kế và phát triển;
 • Mua hàng: Điều quan trọng là phải thiết lập các thủ tục dạng văn bản để đảm bảo rằng sản phẩm đã mua phù hợp với các yêu cầu mua hàng cụ thể;
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ: Điều khoản phụ này bao gồm việc kiểm soát và xác nhận hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ. Việc xác định và truy xuất nguồn gốc, tài sản của khách hàng và bảo quản sản phẩm cũng là một phần của điều khoản phụ này.
 • Kiểm soát các thiết bị giám sát và đo lường: Các yêu cầu về những gì cần được đo lường và các tiêu chí chấp nhận có thể đến từ chính khách hàng, cơ quan quản lý, ngành hoặc tổ chức. Việc giám sát và đo lường phải được thực hiện phù hợp với các yêu cầu

Điều khoản 8: Đo lường, phân tích và cải tiến 

Một khi hệ thống quản lý chất lượng được triển khai, cần phải theo dõi, đo lường, phân tích và cải tiến thường xuyên để:

 • Chứng minh sự phù hợp với sản phẩm;
 • Đảm bảo sự phù hợp của QMS; và
 • Liên tục nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.

Một tổ chức có thể liên tục nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý của mình thông qua việc sử dụng chính sách chất lượng, mục tiêu, kết quả đánh giá, phân tích dữ liệu, các hành động khắc phục và phòng ngừa.

Cải tiến liên tục có thể được định nghĩa là tất cả các hành động được thực hiện trong toàn bộ tổ chức để tăng hiệu lực (đạt được mục tiêu) và hiệu quả (tỷ lệ chi phí / lợi ích tối ưu) của các quá trình chất lượng nhằm mang lại lợi ích gia tăng cho tổ chức và các bên liên quan.

Hình ảnh: Minh họa các nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

8 nguyên tắc quản lý chất lượng ISO 9001:2008

ISO 9001 dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng có thể được sử dụng bởi lãnh đạo cao nhất để dẫn dắt tổ chức theo hướng cải thiện hiệu suất.

 1. Tập trung vào khách hàng: Các tổ chức phụ thuộc vào khách hàng của họ và do đó nên hiểu nhu cầu của khách hàng hiện tại và tương lai, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cố gắng vượt quá mong đợi của khách hàng.
 2. Lãnh đạo: Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất về mục đích và phương hướng của tổ chức. Họ phải tạo ra và duy trì môi trường nội bộ trong đó mọi người có thể tham gia đầy đủ vào việc đạt được các mục tiêu của tổ chức.
 3. Sự tham gia của mọi người: Mọi người ở mọi cấp độ là bản chất của một tổ chức và sự tham gia đầy đủ của họ cho phép khả năng của họ được sử dụng vì lợi ích của tổ chức.
 4. Phương pháp tiếp cận theo quy trình: Kết quả mong muốn đạt được hiệu quả hơn khi các hoạt động và nguồn lực liên quan được quản lý như một quy trình.
 5. Cách tiếp cận hệ thống để quản lý: Xác định, hiểu và quản lý các quá trình có liên quan với nhau như một hệ thống góp phần vào hiệu lực và hiệu quả của tổ chức trong việc đạt được các mục tiêu của nó.
 6. Cải tiến liên tục: Cải tiến liên tục kết quả hoạt động chung của tổ chức phải là mục tiêu thường xuyên của tổ chức.
 7. Cách tiếp cận thực tế để ra quyết định: Các quyết định hiệu quả dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin.
 8. Mối quan hệ nhà cung cấp cùng có lợi: Một tổ chức và các nhà cung cấp của nó phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao khả năng tạo ra giá trị của cả hai.

Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp của bạn?

 • Lợi nhuận cao hơn: Thông qua việc cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm thiểu chất thải

 • Nhiều khách hàng hơn: Được giới thiệu bởi những khách hàng hạnh phúc hơn hiện tại

 • Lợi thế cạnh tranh hơn: Chứng nhận chất lượng có thể là điểm khác biệt giúp bạn giành được hợp đồng tiếp theo

 • Tiềm năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu: Bây giờ bạn đủ điều kiện tham gia đấu thầu cho công việc yêu cầu Chứng nhận Tiêu chuẩn Chất lượng như một điều kiện tiên quyết

Tìm hiểu thêm về chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo