Chứng nhận hợp quy phụ gia xi măng, bê tông

Chứng nhận hợp quy Phụ gia

CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHỤ GIA XI MĂNG, BÊ TÔNG  QCVN 16:2014/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2014 [...]