Điều khoản 6 trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 6 của ISO 9001 :2015 là gì?

Điều khoản 6 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, có tiêu đề “Hoạch định”, phục vụ mục đích thiết lập một cách tiếp cận có hệ thống để lập kế hoạch hệ thống quản lý chất lượng (QMS) trong một tổ chức. 

Mục đích tổng thể của điều khoản này là để đảm bảo rằng tổ chức xác định và giải quyết các hành động cần thiết để đạt được mục tiêu chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và cải tiến liên tục QMS của mình.

Điều khoản 6 nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận chủ động để quản lý QMS. Nó cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ để thiết lập các mục tiêu rõ ràng, xác định kế hoạch hành động và phân bổ nguồn lực để đạt được mục tiêu chất lượng của họ. Việc lập kế hoạch hiệu quả là rất quan trọng để triển khai thành công và hiệu quả liên tục của QMS, hỗ trợ khả năng của tổ chức trong việc cung cấp nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Điều khoản 6
Điều khoản 6

Mục tiêu cụ thể của Điều khoản 6, Kế hoạch như sau:

1. Xử lý rủi ro và cơ hội:

Các tổ chức được yêu cầu xác định và đánh giá các rủi ro và cơ hội có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Điều này bao gồm việc xem xét các yếu tố bên trong và bên ngoài và thực hiện các hành động thích hợp để giảm thiểu rủi ro và khai thác các cơ hội.

2. Mục tiêu chất lượng:

Các tổ chức phải thiết lập các mục tiêu chất lượng có thể đo lường được ở các chức năng và cấp độ có liên quan. Các mục tiêu này phải phù hợp với chính sách chất lượng của tổ chức, phù hợp với yêu cầu của khách hàng và cung cấp khuôn khổ cho việc cải tiến liên tục. Quy trình lập kế hoạch bao gồm việc đặt ra các mục tiêu, xác định các chỉ số và thiết lập cơ chế để giám sát và đánh giá việc đạt được các mục tiêu này.

3. Lập kế hoạch thay đổi:

Các tổ chức được yêu cầu lập kế hoạch và thực hiện các thay đổi trong QMS của mình để đảm bảo tính hiệu quả liên tục của hệ thống. Điều này bao gồm việc xác định nhu cầu thay đổi, đánh giá tác động tiềm ẩn của chúng, xác định các nguồn lực cần thiết và xác định các phương pháp thực hiện và đánh giá các thay đổi.

4. Lập kế hoạch dự phòng:

Các tổ chức phải xem xét các rủi ro tiềm ẩn và phát triển các kế hoạch dự phòng để giải quyết các sự kiện có thể làm gián đoạn khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng hoặc duy trì hiệu quả của QMS. Điều này liên quan đến việc xác định các quy trình quan trọng, phát triển các chiến lược ứng phó và thiết lập các biện pháp phòng ngừa và khắc phục thích hợp.

5. Thông tin văn bản:

Quá trình lập kế hoạch cũng liên quan đến việc xác định thông tin dạng văn bản cần thiết để hỗ trợ hoạt động hiệu quả của QMS. Điều này bao gồm việc xác định cấu trúc và nội dung của các thủ tục dạng văn bản, hướng dẫn công việc, biểu mẫu và hồ sơ cần thiết để triển khai và kiểm soát các quá trình QMS.

Bằng cách giải quyết các mục tiêu của Điều 6, tổ chức thiết lập cách tiếp cận có hệ thống để hoạch định hệ thống quản lý chất lượng của mình, đảm bảo rằng tất cả các hành động cần thiết được xác định và triển khai để đạt được mục tiêu chất lượng và đáp ứng mong đợi của khách hàng. Quá trình lập kế hoạch giúp các tổ chức dự đoán và giải quyết các rủi ro tiềm ẩn, sắp xếp các nguồn lực một cách hiệu quả và thúc đẩy cải tiến liên tục.

 

Điều khoản 6.1
Điều khoản 6.1

Điều khoản 6.1 của ISO 9001 :2015 là gì ?

Điều khoản 6.1 của ISO 9001:2015 liên quan đến “Các hành động nhằm giải quyết rủi ro và cơ hội”. Điều khoản này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu bối cảnh của tổ chức, xác định các rủi ro và cơ hội có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và thực hiện các hành động cần thiết để giải quyết chúng một cách hiệu quả.

Các điểm chính được nêu trong Điều khoản 6.1 bao gồm:

Hiểu về tổ chức và bối cảnh của nó:

Các tổ chức cần xác định các vấn đề bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được kết quả dự kiến ​​của QMS. Điều này liên quan đến việc xem xét các yếu tố như môi trường kinh doanh, các bên liên quan và bản chất của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm:

Việc xác định nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, cơ quan quản lý, v.v.) giúp xác định các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến QMS.

Xác định rủi ro và cơ hội:

Tổ chức nên phân tích và đánh giá một cách có hệ thống các rủi ro và cơ hội đã được xác định liên quan đến QMS của mình. Điều này bao gồm việc xem xét các sự kiện hoặc tình huống có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến mục tiêu chất lượng.

Thực hiện hành động:

Sau khi xác định được rủi ro và cơ hội, tổ chức cần lập kế hoạch và thực hiện các hành động để giải quyết chúng. Điều này có thể liên quan đến việc giảm thiểu rủi ro, tận dụng các cơ hội hoặc cả hai.

Bằng cách giải quyết các rủi ro và nắm bắt cơ hội, các tổ chức có thể nâng cao khả năng cung cấp chất lượng ổn định, ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn và liên tục cải tiến QMS của mình.

Bạn tuân thủ Điều khoản 6.1 như thế nào?

Việc tuân thủ Điều 6.1 của ISO 9001:2015 bao gồm cách tiếp cận có cấu trúc để quản lý rủi ro và cơ hội trong bối cảnh tổ chức của bạn. Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách tuân thủ:

Hiểu bối cảnh của tổ chức:

 • Xác định các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được mục tiêu của tổ chức.
 • Xem xét ngành, điều kiện thị trường, yêu cầu pháp lý, khía cạnh văn hóa và kỳ vọng của các bên liên quan.

Xác định các bên quan tâm có liên quan:

 • Xác định các bên liên quan hoặc các bên quan tâm (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, cơ quan quản lý) cũng như nhu cầu và mong đợi của họ liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 • Hiểu cách các bên này có thể tác động hoặc bị ảnh hưởng bởi tổ chức của bạn.

Đánh giá rủi ro:

 • Đánh giá rủi ro một cách có hệ thống bằng cách xem xét các sự kiện tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu.
 • Đánh giá khả năng và tác động tiềm ẩn của những sự kiện này đối với quy trình, sản phẩm, dịch vụ và hiệu suất tổng thể của bạn.
 • Ưu tiên các rủi ro được xác định dựa trên tầm quan trọng của chúng đối với QMS.

Nhận dạng cơ hội:

 • Xác định các cơ hội có thể nâng cao QMS của bạn hoặc cải thiện hiệu suất.
 • Hãy coi các phương pháp tiếp cận đổi mới, xu hướng thị trường, công nghệ mới nổi hoặc nhu cầu thay đổi của khách hàng là những nguồn cơ hội tiềm năng.

Lập kế hoạch hành động:

 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch nhằm giải quyết các rủi ro và cơ hội đã xác định.
 • Xác định các hành động để giảm thiểu, loại bỏ hoặc quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
 • Tương tự như vậy, hãy lập kế hoạch hành động để tận dụng các cơ hội đã xác định.

Tích hợp với các quy trình QMS:

 • Đảm bảo rằng quản lý rủi ro trở thành một phần không thể thiếu trong các quy trình của tổ chức bạn.
 • Ghi lại và truyền đạt các rủi ro, cơ hội và hành động được lên kế hoạch đã xác định giữa các bộ phận hoặc nhóm có liên quan.

Giám sát và xem lại:

 • Thường xuyên giám sát tính hiệu quả của các hành động được thực hiện để giải quyết rủi ro và cơ hội.
 • Xem xét và cập nhật các đánh giá rủi ro và cơ hội khi tổ chức phát triển, đảm bảo cải tiến liên tục.

Việc tuân thủ Điều khoản 6.1 không phải là loại bỏ tất cả rủi ro mà là hiểu, quản lý và tận dụng chúng một cách hiệu quả để nâng cao hiệu suất và khả năng phục hồi của hệ thống quản lý chất lượng của bạn. Nó đòi hỏi một cách tiếp cận có hệ thống được tích hợp vào các hoạt động tổng thể và quá trình ra quyết định của tổ chức.

ISO 9001 :2015 Điều khoản 6.1.1 là gì?

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Điều khoản 6.1.1 là một phần của Phần 6, tập trung vào việc lập kế hoạch. Cụ thể, Điều khoản 6.1.1 có tiêu đề “Các hành động nhằm giải quyết rủi ro và cơ hội”.

Các điểm chính được nêu tại điều khoản 6.1.1 bao gồm:

Trong Điều khoản 6.1.1, tổ chức được yêu cầu xác định các rủi ro và cơ hội cần giải quyết để đảm bảo rằng QMS có thể đạt được kết quả dự kiến, ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động không mong muốn và liên tục cải tiến . Tổ chức cần lập kế hoạch hành động để giải quyết những rủi ro và cơ hội này, tích hợp chúng vào các quá trình trong hệ thống quản lý của tổ chức và đánh giá tính hiệu quả của chúng.

Mục đích của việc giải quyết các rủi ro và cơ hội là nâng cao khả năng đạt được các kết quả dự kiến ​​của QMS, ngăn ngừa hoặc giảm thiểu khả năng xảy ra các tác động không mong muốn và đạt được sự cải tiến liên tục. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận chủ động đối với quản lý rủi ro trong bối cảnh hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức.

Điều khoản 6.2
Điều khoản 6.2

Điều khoản 6.2 của ISO 9001 :2015 là gì?

Điều khoản 6.2 của ISO 9001:2015, một phần của tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về hệ thống quản lý chất lượng, liên quan đến Mục tiêu Chất lượng. Phần này tập trung vào việc thiết lập và duy trì các mục tiêu chất lượng ở các chức năng, cấp độ và quy trình có liên quan trong một tổ chức.

Các điểm chính được nêu trong Điều khoản 6.2 bao gồm:

Điều khoản 6.2 nêu các yêu cầu đối với việc thiết lập các mục tiêu chất lượng có thể đo lường được nhất quán với chính sách chất lượng của tổ chức . Ngoài ra, nó chỉ rõ nhu cầu giám sát, truyền đạt và cập nhật các mục tiêu này khi cần thiết để phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức và đảm bảo cải tiến liên tục.

Về bản chất, Điều khoản 6.2 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định các mục tiêu chất lượng rõ ràng nhằm hỗ trợ hệ thống quản lý chất lượng tổng thể của tổ chức và thúc đẩy việc cải tiến liên tục các quá trình và kết quả.

Bạn tuân thủ Điều khoản 6.2 như thế nào?

Việc tuân thủ Điều khoản 6.2 của ISO 9001:2015 bao gồm một số bước chính để thiết lập và duy trì các mục tiêu chất lượng một cách hiệu quả trong tổ chức:

Phù hợp với chính sách chất lượng:

Đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng đã xác định phù hợp với chính sách chất lượng tổng thể của tổ chức. Những mục tiêu này cần hỗ trợ cho cam kết đáp ứng yêu cầu của khách hàng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Đặt mục tiêu có thể đo lường được:

Xác định các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn (SMART). Những mục tiêu này phải có thể định lượng được và phù hợp với các chức năng, quy trình hoặc cấp độ khác nhau trong tổ chức.

Sự liên quan và nhất quán:

Đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức, phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của tổ chức. Họ nên góp phần nâng cao quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ.

Mục tiêu giao tiếp:

Truyền đạt các mục tiêu chất lượng đã được thiết lập trong toàn tổ chức. Đảm bảo rằng nhân viên ở các cấp độ khác nhau hiểu được các mục tiêu này, mức độ liên quan và vai trò của họ trong việc đạt được các mục tiêu đó.

Giám sát và đo lường:

Thiết lập các quy trình để theo dõi và đo lường tiến độ đạt được các mục tiêu này. Điều này có thể liên quan đến việc xác định các chỉ số hiệu suất chính (KPI) hoặc số liệu để theo dõi hiệu suất và xác định xem các mục tiêu có được đáp ứng hay không.

Xem xét và điều chỉnh:

Thường xuyên xem xét việc thực hiện các mục tiêu này trong quá trình xem xét của lãnh đạo hoặc các cuộc họp liên quan khác. Nếu cần, hãy điều chỉnh các mục tiêu dựa trên hoàn cảnh thay đổi, phản hồi hoặc cải tiến được xác định thông qua quá trình giám sát.

Cải tiến liên tục:

Sử dụng thông tin thu thập được từ quá trình giám sát để thúc đẩy cải tiến liên tục . Nếu các mục tiêu luôn đạt được, hãy cân nhắc việc đặt ra những mục tiêu mang tính thách thức hơn để thúc đẩy sự tiến bộ liên tục.

Tài liệu và hồ sơ:

Duy trì thông tin dạng văn bản liên quan đến các mục tiêu chất lượng đã thiết lập, các quy trình để đạt được chúng và kết quả thu được thông qua đo lường và giám sát.

Bằng cách thực hiện các bước này và tích hợp chúng vào hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, bạn có thể tuân thủ hiệu quả Điều khoản 6.2 của ISO 9001:2015, qua đó góp phần cải tiến liên tục hiệu suất và quy trình của tổ chức.

ISO 9001 :2015 Điều khoản 6.2.1 là gì?

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng. Điều 6.2.1 của ISO 9001:2015 có tiêu đề “Mục tiêu chất lượng và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đó”. Điều khoản này là một phần của phần Lập kế hoạch cho Hệ thống quản lý chất lượng.

Về bản chất, điều khoản này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các mục tiêu chất lượng ở các chức năng, cấp độ và quá trình liên quan trong tổ chức. Tổ chức phải đảm bảo rằng các mục tiêu này có thể đo lường được, nhất quán với chính sách chất lượng, liên quan đến sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ và phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức.

Các yếu tố chính của Điều khoản 6.2.1 bao gồm:

Thiết lập mục tiêu chất lượng:

Các tổ chức phải xác định các mục tiêu có thể đo lường được ở các cấp độ và chức năng khác nhau. Các mục tiêu này phải nhất quán với chính sách chất lượng tổng thể và phù hợp với các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Sự liên quan đến sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ:

Mục tiêu chất lượng phải liên quan trực tiếp đến sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ của tổ chức. Điều này đảm bảo rằng các mục tiêu góp phần đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đạt được chất lượng.

Giám sát và đo lường:

Tổ chức được yêu cầu theo dõi và đo lường hiệu quả hoạt động của mình so với các mục tiêu chất lượng này. Điều này liên quan đến việc thu thập dữ liệu và sử dụng nó để đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

Giao tiếp:

Các mục tiêu chất lượng cần được truyền đạt trong tổ chức để đảm bảo rằng mọi người đều nhận thức được chúng và hiểu được vai trò của họ trong việc đạt được các mục tiêu này.

Cập nhật và điều chỉnh:

Nếu cần, tổ chức cần cập nhật các mục tiêu chất lượng của mình để phản ánh những thay đổi trong bối cảnh bên trong và bên ngoài hoặc bất kỳ thay đổi nào đối với hệ thống quản lý chất lượng.

Điều khoản 6.2.1 của ISO 9001:2015 tập trung vào việc thiết lập, trao đổi thông tin, giám sát và điều chỉnh các mục tiêu chất lượng nhằm thúc đẩy cải tiến liên tục trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức.

ISO 9001 :2015 Điều khoản 6.2.2 là gì?

Lập kế hoạch và đạt được mục tiêu

Với Điều khoản 6.2.2, các tổ chức được yêu cầu tham gia vào việc lập kế hoạch kỹ lưỡng để vạch ra phương pháp tiếp cận nhằm đạt được các mục tiêu của Hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Việc lập kế hoạch này kết hợp việc xác định các nhiệm vụ cần thiết để hiện thực hóa các mục tiêu của tổ chức. Điều cần thiết là phải xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng chứng minh tính hiệu quả của quá trình lập kế hoạch, đảm bảo hỗ trợ mạnh mẽ cho việc hoàn thành các mục tiêu của tổ chức.

Ngoài ra, các tổ chức phải xác định cách họ sẽ đánh giá công việc đã thực hiện, kết hợp việc sử dụng các chỉ số và, bất cứ khi nào khả thi, tích hợp liền mạch các hành động đã lên kế hoạch này vào quy trình kinh doanh của họ.

Các điểm chính được nêu trong Điều khoản 6.2.2 bao gồm:

Việc kiểm tra tỉ mỉ việc sử dụng các chỉ số là bắt buộc để xác định xem:

 1. Mục tiêu dựa trên thông tin chính xác.
  2. Các chỉ số được liên kết thực sự với các mục tiêu tương ứng.
  3. Các công cụ thống kê cần thiết để xác định và giám sát các mục tiêu được sử dụng một cách thích hợp.
  4. Các chỉ tiêu đều đạt giá trị kỳ vọng.
  5. Tổ chức có thể đảm bảo rằng các mục tiêu đề ra đã đạt được thành công.

Bằng chứng về quy hoạch

Các tổ chức phải tích cực tìm kiếm và ghi lại bằng chứng xác nhận việc thực hiện kế hoạch kỹ lưỡng phù hợp với mục tiêu chất lượng của tổ chức và thành tích đạt được của chúng.

Đảm bảo rằng quá trình lập kế hoạch này xem xét các nguyên tắc được nêu trong Điều 6.2.1, cũng như các cân nhắc sau:

 1. Xác định các quy trình, nguồn lực và kỹ năng cần thiết để đạt được chất lượng.
  2. Xác định tiêu chí xác minh phù hợp ở từng giai đoạn liên quan.
  3. Đảm bảo tính tương thích giữa các quy trình thiết kế, sản xuất, kiểm tra, thử nghiệm.
  4. Xác nhận tiêu chí chấp nhận cho tất cả các tính năng và yêu cầu.
  5. Cung cấp thông tin chi tiết về việc hiệu chuẩn các thiết bị đo lường, thử nghiệm chuyên dụng sử dụng.
Điều khoản 6.3
Điều khoản 6.3

Điều khoản 6.3 của ISO 9001 :2015 là gì?

Điều khoản 6.3 của ISO 9001:2015 tập trung vào “Lập kế hoạch”. Cụ thể, nó đề cập đến quá trình lập kế hoạch cần thiết để đạt được các mục tiêu chất lượng và đảm bảo hoạt động hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) trong một tổ chức.

Các điểm chính được nêu trong Điều khoản 6.3 bao gồm:

Lập kế hoạch cho những thay đổi:

Các tổ chức cần lập kế hoạch cho những thay đổi có thể ảnh hưởng đến QMS. Điều này bao gồm những thay đổi trong chính tổ chức, những thay đổi trong yêu cầu của khách hàng, nâng cấp công nghệ, thay đổi quy định, v.v.

Tư duy dựa trên rủi ro:

Có sự nhấn mạnh vào việc kết hợp tư duy dựa trên rủi ro vào quá trình lập kế hoạch. Điều này liên quan đến việc xác định các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến QMS và thực hiện các hành động để giải quyết hoặc giảm thiểu những rủi ro này đồng thời tận dụng các cơ hội cải tiến.

Tích hợp QMS vào các quy trình kinh doanh:

Quá trình lập kế hoạch bao gồm việc tích hợp các yêu cầu QMS vào các quy trình kinh doanh tổng thể của tổ chức. Sự tích hợp này đảm bảo rằng QMS phù hợp với định hướng chiến lược và mục tiêu của tổ chức.

Quy hoạch mục tiêu:

Các tổ chức cần lập kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu chất lượng. Điều này bao gồm việc xác định những gì cần phải làm, những nguồn lực nào là cần thiết, ai chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ cụ thể và thiết lập mốc thời gian để đạt được các mục tiêu này.

Thay đổi cách quản lý:

Thiết lập các quy trình để quản lý các thay đổi trong QMS là khía cạnh chính của Điều khoản 6.3. Điều này bao gồm việc ghi lại các thay đổi, đánh giá tác động của chúng, thực hiện các hành động cần thiết và đảm bảo rằng những thay đổi đó không ảnh hưởng xấu đến hiệu quả của QMS.

Nhìn chung, Điều khoản 6.3 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập kế hoạch chủ động trong tổ chức để đạt được các mục tiêu chất lượng, quản lý rủi ro một cách hiệu quả và đảm bảo rằng QMS được tích hợp vào các quy trình kinh doanh tổng thể của tổ chức.

Bạn tuân thủ Điều khoản 6.3 như thế nào?

Việc tuân thủ Điều khoản 6.3 của ISO 9001:2015, tập trung vào việc lập kế hoạch trong hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm một số bước và cách tiếp cận:

Xác định và đánh giá rủi ro:

Tiến hành phân tích kỹ lưỡng để xác định các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng. Điều này liên quan đến việc xem xét các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến mục tiêu chất lượng.

Xây dựng kế hoạch hành động:

Dựa trên những rủi ro và cơ hội đã được xác định, hãy lập kế hoạch hành động. Những kế hoạch này cần giải quyết cách giảm thiểu rủi ro và tận dụng các cơ hội một cách hiệu quả. Đảm bảo các kế hoạch này được ghi lại và truyền đạt trong toàn tổ chức.

Tích hợp với quy trình kinh doanh:

Điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các quy trình kinh doanh tổng thể và mục tiêu chiến lược của tổ chức. Sự tích hợp này đảm bảo rằng QMS không phải là một hệ thống biệt lập mà là một phần hoạt động của tổ chức.

Phân bổ nguồn lực:

Xác định các nguồn lực (nhân lực, tài chính, công nghệ, v.v.) cần thiết để đạt được các mục tiêu chất lượng và thực hiện các kế hoạch hành động một cách hiệu quả. Đảm bảo rằng các nguồn lực được phân bổ hợp lý.

Thiết lập mục tiêu:

Thiết lập các mục tiêu chất lượng có thể đo lường được phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức. Xác định rõ ràng các mục tiêu, mốc thời gian, trách nhiệm và các chỉ số hiệu suất liên quan đến các mục tiêu này.

Quy trình quản lý thay đổi:

Phát triển và thực hiện các quy trình quản lý thay đổi mạnh mẽ. Các thủ tục này phải bao gồm cách xác định, đánh giá, ghi lại, truyền đạt và triển khai các thay đổi trong tổ chức, các quy trình hoặc các yếu tố bên ngoài mà không ảnh hưởng đến hiệu quả của QMS.

Giám sát và xem lại:

Thường xuyên theo dõi và xem xét tính hiệu quả của các kế hoạch và hành động được thực hiện để đạt được mục tiêu chất lượng. Điều này liên quan đến việc theo dõi tiến độ, xem xét các chỉ số hiệu suất và đánh giá xem các mục tiêu có được đáp ứng hay không.

Cải tiến liên tục:

Sử dụng thông tin thu thập được từ quá trình giám sát và xem xét để thúc đẩy cải tiến liên tục . Điều này có thể liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch, cải tiến quy trình hoặc giải quyết các rủi ro và cơ hội mới xuất hiện.

Tài liệu và lưu trữ hồ sơ:

Duy trì thông tin dạng văn bản liên quan đến quá trình lập kế hoạch, bao gồm đánh giá rủi ro, kế hoạch hành động, thiết lập mục tiêu, hồ sơ quản lý thay đổi và các đánh giá được thực hiện.

Bằng cách thực hiện theo các bước này và tích hợp chúng vào hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp có thể tuân thủ một cách hiệu quả Điều khoản 6.3 của ISO 9001:2015. Sự tuân thủ này đảm bảo rằng QMS có tính chủ động, thích ứng với những thay đổi, phù hợp với mục tiêu kinh doanh và liên tục cải tiến.

 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo