Tìm hiểu về điều khoản 7.1 [Nguồn lực] – trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

Điều khoản 7 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 , có tiêu đề “Hỗ trợ”, thiết lập các cơ chế và nguồn lực hỗ trợ cần thiết để triển khai và duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Mục đích tổng thể của điều khoản này là để đảm bảo rằng tổ chức có sẵn cơ cấu hỗ trợ cần thiết để có thể đạt được các mục tiêu chất lượng và vận hành thành công hệ thống quản lý chất lượng.

Điều khoản 7, Hỗ trợ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường nơi nhân viên có các nguồn lực và kiến ​​thức cần thiết để đóng góp một cách hiệu quả cho QMS. Nó đảm bảo rằng các cơ cấu hỗ trợ được áp dụng để cho phép triển khai và duy trì thành công QMS , thúc đẩy văn hóa chất lượng và cải tiến liên tục trong tổ chức.

Điều khoản 7
Điều khoản 7

Mục tiêu cụ thể của Điều khoản 7 – Hỗ trợ, như sau:

1. Nguồn lực:

Các tổ chức được yêu cầu xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ vận hành và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng. Điều này bao gồm việc cung cấp nhân sự, cơ sở hạ tầng, thiết bị và nguồn tài chính có năng lực để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

2. Năng lực:

Điều khoản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng nhân viên thực hiện công việc ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ đều có năng lực. Các tổ chức phải xác định mức độ năng lực cần thiết, cung cấp các cơ hội đào tạo và phát triển phù hợp cũng như đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo.

3. Nhận thức và Truyền thông:

Các tổ chức phải đảm bảo rằng nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của các hoạt động của họ và cách họ đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu chất lượng. Điều này bao gồm cung cấp thông tin và kênh truyền thông để thúc đẩy văn hóa chất lượng và cho phép triển khai QMS hiệu quả.

4. Thông tin văn bản:

Điều khoản này nhấn mạnh sự cần thiết của tổ chức trong việc thiết lập và duy trì thông tin dạng văn bản để hỗ trợ hoạt động của QMS. Điều này bao gồm các thủ tục, hướng dẫn công việc, biểu mẫu và hồ sơ cần thiết để lập kế hoạch, vận hành và kiểm soát hiệu quả các quá trình.

5. Kiểm soát hồ sơ:

Các tổ chức phải thiết lập một quy trình để kiểm soát việc tạo, phê duyệt và phân phối thông tin được ghi chép. Điều này đảm bảo rằng các phiên bản tài liệu mới nhất và chính xác luôn có sẵn, ngăn chặn việc sử dụng thông tin lỗi thời hoặc không hợp lệ.

6. Kiểm soát hồ sơ:

Điều khoản này yêu cầu các tổ chức thiết lập một quy trình để xác định, thu thập, lập chỉ mục, lưu trữ và truy xuất các hồ sơ chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu và hoạt động hiệu quả của QMS. Điều này bao gồm việc xác định thời gian lưu giữ hồ sơ và đảm bảo bảo vệ chúng khỏi mất mát, hư hỏng hoặc truy cập trái phép.

Bằng cách giải quyết các mục tiêu của Điều 7, tổ chức thiết lập nền tảng vững chắc để hỗ trợ QMS của mình. Việc cung cấp các nguồn lực, nhân sự có năng lực, các kênh liên lạc hiệu quả và thông tin dạng văn bản chính xác giúp QMS vận hành trơn tru và hỗ trợ khả năng của tổ chức trong việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Xem thêm dịch vụ liên quan:

Điều khoản 7.1 ISO 9001:2015 được gọi là “Nguồn lực”, chủ yếu đề cập đến các nguồn lực. Mục đích ở đây là xác định những điều tối thiểu mà ISO cảm thấy bạn sẽ cần để hỗ trợ bất kỳ Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) nào hoạt động bình thường.

Điều khoản 7.1 trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được đưa ra thành các điều khoản phụ cụ thể, bao gồm:

  • 7.1.1 Khái Quát
  • 7.1.2 Con người
  • 7.1.3 Cơ sở hạ tầng
  • 7.1.4 Môi trường cho việc thực hiện các quá trình
  • 7.1.5 Nguồn lực theo dõi và đo lường 
  • 7.1.5.1 Khái quát
  • 7.1.5.2 Liên kết chuẩn đo lường
  • 7.1.6 Tri thức của tổ chức

Bằng cách kết hợp các yêu cầu hỗ trợ, ISO 9001:2015 đảm bảo rằng các tổ chức có cơ sở hạ tầng, nguồn lực và năng lực cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Việc đưa vào các yêu cầu thông tin dạng văn bản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tài liệu chính xác, cập nhật và được kiểm soát trong QMS.

 

Điều khoản 7.1 trong ISO 9001

 

Điều khoản 7.1 của ISO 9001 :2015 là gì ?

Điều khoản 7.1 của ISO 9001:2015 có tiêu đề “Nguồn lực”. Tập trung vào việc đảm bảo rằng tổ chức xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của mình.

Các điểm chính được nêu trong Điều khoản 7.1 bao gồm:

Điều khoản 7.1.1 Khái Quát

ISO 9001 7.1, Phần này mô tả tầm quan trọng của việc xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết để triển khai và duy trì QMS một cách hiệu quả.

Tổ chức phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.”

Phải có nguồn lực cần thiết

Điều khoản này nhấn mạnh rằng tổ chức thực hiện ISO 9001 phải đảm bảo rằng tổ chức có các nguồn lực cần thiết để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng của mình. Các nguồn lực có thể bao gồm nhân sự, cơ sở hạ tầng, công nghệ, nguồn tài chính và bất kỳ tài sản nào khác cần thiết để vận hành một cách hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.

Việc tuân thủ điều khoản này giúp tổ chức đảm bảo rằng họ có đủ năng lực và khả năng đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001 và cung cấp một cách nhất quán các sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng mong đợi của khách hàng.

 

Điều khoản 7.1.2

7.1.2 Con người

Giải quyết nhu cầu về nhân sự có năng lực, hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và đóng góp của họ cho QMS.

Các nguồn lực dành riêng cho nhân sự  – nó cho biết công ty sẽ cung cấp “những người” cần thiết để cung cấp QMS và tất cả các chức năng của nó.

Trong ISO 9001:2015, Điều 7.1.2 là một phần của phần “Nguồn lực” và có tiêu đề là “Con người”. Điều khoản này đề cập đến nhu cầu của tổ chức trong việc xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết để đảm bảo rằng nhân sự có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của mình.

Các điểm chính được nêu trong Điều khoản 7.1.2 bao gồm:

Năng lực:

Tổ chức phải xác định năng lực cần thiết của nhân sự tham gia vào các quá trình ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm và khả năng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Điều này liên quan đến việc đảm bảo các cá nhân có kỹ năng, trình độ học vấn, đào tạo và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhận thức:

Nhân viên phải nhận thức được sự liên quan và tầm quan trọng của các hoạt động của họ cũng như cách họ đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu chất lượng và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

Giao tiếp:

Tổ chức cần đảm bảo rằng các quá trình trao đổi thông tin có hiệu quả, cả trong tổ chức và với các bên bên ngoài, để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiểu biết về các mục tiêu, chính sách chất lượng và thông tin liên quan khác.

Ủng hộ:

Cần cung cấp các nguồn lực, bao gồm đào tạo, cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc phù hợp để hỗ trợ vận hành các quá trình, đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có nhân sự có năng lực và được thông tin đầy đủ để góp phần vào sự thành công của hệ thống quản lý chất lượng và các mục tiêu tổng thể của tổ chức. 

Tuân thủ yêu cầu Điều khoản 7.1.2 như thế nào?

Để tuân thủ Điều khoản 7.1.2, hãy làm theo các bước sau:

Xác định các yêu cầu về năng lực:

Xác định các kỹ năng, kiến ​​thức, trình độ học vấn, đào tạo và kinh nghiệm cần thiết cho từng vị trí hoặc vai trò trong tổ chức, đặc biệt là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phù hợp của sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.

Thiết lập tiêu chí năng lực:

Xác định rõ tiêu chí năng lực cho từng vị trí, vai trò. Điều này có thể liên quan đến việc tạo hồ sơ năng lực, mô tả công việc hoặc ma trận năng lực phác thảo các năng lực cần thiết cho từng chức năng công việc.

Đánh giá năng lực hiện tại:

Đánh giá năng lực hiện tại của nhân viên so với các tiêu chí đã được thiết lập. Đánh giá này có thể bao gồm đánh giá hiệu suất, đánh giá kỹ năng và các phương pháp khác để xác định khoảng cách về năng lực.

Cung cấp đào tạo và phát triển:

Phát triển các chương trình đào tạo để giải quyết những khoảng cách về năng lực đã được xác định. Điều này có thể liên quan đến đào tạo nội bộ hoặc bên ngoài , hội thảo, hội thảo, chứng chỉ hoặc đào tạo tại chỗ để nâng cao kỹ năng và kiến ​​thức của nhân viên.

Thẩm quyền tài liệu:

Lưu giữ hồ sơ ghi lại năng lực của nhân viên. Hồ sơ này có thể bao gồm hồ sơ đào tạo, chứng chỉ, trình độ học vấn và các thông tin liên quan khác.

Đảm bảo nhận thức:

Đảm bảo rằng nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của vai trò của họ trong việc đóng góp vào hệ thống quản lý chất lượng, sự phù hợp của sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng. Điều này có thể liên quan đến việc truyền đạt các mục tiêu, chính sách chất lượng và thông tin liên quan.

Thiết lập quy trình truyền thông:

Thực hiện các quy trình giao tiếp hiệu quả để đảm bảo thông tin được truyền tải hiệu quả trong tổ chức và với các bên bên ngoài. Điều này giúp tạo điều kiện cho sự hiểu biết và hợp tác giữa các nhân viên.

Cung cấp hỗ trợ:

Đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết được cung cấp để hỗ trợ năng lực và hiệu suất của nhân viên. Điều này bao gồm quyền truy cập vào các công cụ, thiết bị, môi trường làm việc thích hợp và các nguồn lực khác cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của họ một cách hiệu quả.

Xem xét và cập nhật định kỳ:

Thường xuyên xem xét và cập nhật các tiêu chí năng lực để đảm bảo chúng luôn phù hợp và phù hợp với mục tiêu của tổ chức. Điều này bao gồm việc tiến hành đánh giá định kỳ năng lực của nhân viên và điều chỉnh các chương trình đào tạo và phát triển cho phù hợp.

Xem lại việc quản lý:

Bao gồm các số liệu và thông tin liên quan đến năng lực trong các đánh giá của ban quản lý để đánh giá hiệu quả của những nỗ lực của tổ chức trong việc đảm bảo năng lực của nhân viên.

Bằng cách thực hiện các bước này, tổ chức có thể chứng minh sự tuân thủ Điều khoản 7.1.2 của ISO 9001:2015 và thiết lập một lực lượng lao động có năng lực, nhận thức và có khả năng đóng góp vào sự thành công của hệ thống quản lý chất lượng. Giám sát, đánh giá thường xuyên và cải tiến liên tục là những thành phần quan trọng để duy trì và nâng cao năng lực nhân sự theo thời gian.

 

Điều khoản 7.1.3 Cơ sở hạ tầng

Đảm bảo tính sẵn có và bảo trì cơ sở hạ tầng phù hợp (như tòa nhà, không gian làm việc, tiện ích, v.v.) cần thiết để hỗ trợ các quy trình QMS.

Điều khoản 7.1.3 tập trung vào trách nhiệm của tổ chức trong việc xác định, cung cấp và duy trì cơ sở hạ tầng cần thiết cho hoạt động của các quá trình của mình và để đạt được sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ. Nó bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau liên quan đến cơ sở hạ tầng vật chất và tổ chức.

Các điểm chính được nêu trong Điều 7.1.3 bao gồm:

Xác định nhu cầu cơ sở hạ tầng:

Xác định và đánh giá cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ các quy trình và hoạt động của tổ chức. Điều này bao gồm cả cơ sở hạ tầng vật chất (ví dụ: tòa nhà, cơ sở vật chất, thiết bị) và cơ sở hạ tầng tổ chức (ví dụ: hệ thống thông tin, mạng truyền thông).

Cung cấp cơ sở hạ tầng:

Đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng cần thiết được cung cấp để hỗ trợ các quá trình hoạt động hiệu quả và đạt được sự phù hợp của sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này liên quan đến việc thu thập, duy trì và cung cấp các nguồn lực vật chất và tổ chức cần thiết.

Bảo trì cơ sở hạ tầng:

Thiết lập các quy trình bảo trì và bảo trì thường xuyên cơ sở hạ tầng để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả liên tục của nó. Điều này có thể liên quan đến việc bảo trì phòng ngừa, kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị, nếu có.

Cơ sở hạ tầng tài liệu:

Duy trì tài liệu liên quan đến cơ sở hạ tầng, bao gồm thông số kỹ thuật, hồ sơ bảo trì và bất kỳ thông tin liên quan nào khác. Tài liệu là cần thiết để chứng minh rằng cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng, được giám sát và bảo trì đúng cách.

Giám sát và đo lường cơ sở hạ tầng:

Thực hiện các hoạt động giám sát và đo lường để đảm bảo cơ sở hạ tầng hoạt động như dự định. Điều này có thể bao gồm các chỉ số hiệu suất, kiểm tra và các hình thức đánh giá khác.

Giải quyết các nhu cầu về cơ sở hạ tầng đang thay đổi:

Xem xét và giải quyết mọi thay đổi về nhu cầu cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như mở rộng, di dời hoặc thay đổi công nghệ, để đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng của tổ chức vẫn phù hợp với mục tiêu của tổ chức.

Việc tuân thủ Điều 7.1.3 đảm bảo rằng tổ chức có sẵn hệ thống hỗ trợ vật chất và tổ chức cần thiết để vận hành hiệu quả, duy trì sự phù hợp của sản phẩm hoặc dịch vụ và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Nó góp phần vào hiệu quả và độ tin cậy tổng thể của các quy trình của tổ chức.

Tuân thủ yêu cầu Điều khoản 7.1.3 như thế nào?

Để tuân thủ Điều khoản 7.1.3 của ISO 9001:2015, tập trung vào “Cơ sở hạ tầng”, các tổ chức có thể tuân theo một loạt các biện pháp thực hành để đảm bảo họ có hệ thống hỗ trợ tổ chức và vật chất cần thiết. Dưới đây là các bước có thể giúp tuân thủ:

Xác định nhu cầu cơ sở hạ tầng:

Tiến hành phân tích kỹ lưỡng để xác định nhu cầu về cơ sở hạ tầng vật lý và tổ chức cần thiết cho hoạt động hiệu quả của các quy trình và đạt được sự phù hợp của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Yêu cầu về cơ sở hạ tầng tài liệu:

Ghi lại các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, bao gồm các thông số kỹ thuật về cơ sở hạ tầng vật chất (ví dụ: tòa nhà, thiết bị) và cơ sở hạ tầng tổ chức (ví dụ: hệ thống thông tin, mạng truyền thông).

Cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết:

Đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng đã xác định được cung cấp và sẵn sàng sử dụng. Điều này có thể bao gồm việc mua lại và thiết lập cơ sở hạ tầng vật lý và triển khai hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng tổ chức.

Bảo trì và hiệu chuẩn:

Thiết lập và thực hiện lịch bảo trì thường xuyên cho cơ sở hạ tầng vật chất, chẳng hạn như tòa nhà và thiết bị. Nếu có thể, hãy thiết lập quy trình hiệu chuẩn để đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của thiết bị đo lường và thử nghiệm.

Tài liệu về cơ sở hạ tầng:

Duy trì tài liệu chính xác liên quan đến cơ sở hạ tầng, bao gồm thông số kỹ thuật, hồ sơ bảo trì, hồ sơ hiệu chuẩn và mọi thông tin liên quan khác. Tài liệu thích hợp là cần thiết để chứng minh sự tuân thủ trong quá trình đánh giá .

Giám sát và đo lường:

Triển khai các quy trình giám sát và đo lường để đánh giá hiệu suất của cơ sở hạ tầng. Điều này có thể bao gồm các cuộc kiểm tra, thử nghiệm và đo lường thường xuyên để đảm bảo cơ sở hạ tầng hoạt động như mong đợi.

Giải quyết sự không phù hợp:

Nếu phát hiện bất kỳ sự không phù hợp nào liên quan đến cơ sở hạ tầng, hãy giải quyết chúng kịp thời. Điều này có thể bao gồm các hành động khắc phục để khắc phục các vấn đề trước mắt và các hành động phòng ngừa để ngăn chặn sự tái diễn của chúng.

Đánh giá và cập nhật:

Thường xuyên xem xét nhu cầu cơ sở hạ tầng, hiệu suất và tài liệu để đảm bảo chúng vẫn phù hợp với mục tiêu của tổ chức. Cập nhật cơ sở hạ tầng khi cần thiết, có tính đến những thay đổi về công nghệ, quy trình kinh doanh hoặc các yếu tố khác.

Đào tạo và nhận thức:

Đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý cơ sở hạ tầng phù hợp. Điều này bao gồm hiểu biết về quy trình bảo trì, yêu cầu hiệu chuẩn và vai trò tổng thể của cơ sở hạ tầng trong việc hỗ trợ các quy trình chất lượng.

Cải tiến liên tục:

Thực hiện tư duy cải tiến liên tục về cơ sở hạ tầng. Điều này liên quan đến việc tìm kiếm cơ hội để nâng cao hiệu quả, độ tin cậy và hiệu suất thông qua các đánh giá và phản hồi liên tục.

Bằng cách triển khai các biện pháp thực hành này, tổ chức có thể chứng minh sự tuân thủ Điều 7.1.3 của ISO 9001:2015. Các nỗ lực giám sát, ghi chép và cải tiến thường xuyên góp phần nâng cao hiệu quả cơ sở hạ tầng của tổ chức và do đó, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng tổng thể.

Điều khoản 7.1.4
Điều khoản 7.1.4

Điều khoản 7.1.4 Môi trường cho việc thực hiện các quá trình

Tạo ra một môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành các quá trình cần thiết cho QMS.

Điều khoản 7.1.4 có tiêu đề “Môi trường vận hành các quy trình” và là một phần của phần “Hỗ trợ” của tiêu chuẩn. Điều này đề cập đến trách nhiệm của tổ chức trong việc đảm bảo rằng môi trường trong đó các quá trình của tổ chức vận hành là phù hợp để đạt được các kết quả dự kiến.

Các điểm chính được nêu trong Điều 7.1.4 bao gồm:

ISO 9001:2015, Điều khoản 7.1.4 – Môi trường cho việc thực hiện các quá trình:

Xác định môi trường cần thiết:

Xác định và xác định các điều kiện môi trường cần thiết để vận hành hiệu quả các quá trình và đạt được sự phù hợp của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Cung cấp và duy trì các điều kiện phù hợp:

Đảm bảo rằng tổ chức cung cấp và duy trì các điều kiện môi trường cần thiết. Điều này có thể bao gồm các điều kiện vật lý (ví dụ: nhiệt độ, độ ẩm), cơ sở hạ tầng, tài nguyên và các yếu tố khác liên quan đến các quy trình cụ thể.

Giám sát và Kiểm soát:

Thực hiện các biện pháp giám sát và kiểm soát để đảm bảo rằng các điều kiện môi trường đã thiết lập được duy trì trong quá trình vận hành các quy trình. Điều này có thể liên quan đến việc kiểm tra, đo lường và điều chỉnh thường xuyên khi cần thiết.

Giải quyết những thay đổi trong môi trường:

Xem xét và giải quyết mọi thay đổi về điều kiện môi trường có thể ảnh hưởng đến các quá trình của tổ chức. Điều này bao gồm việc thích ứng với những thay đổi về công nghệ, cơ sở hạ tầng hoặc các yếu tố bên ngoài tác động đến môi trường hoạt động.

Tài liệu:

Lập thành văn bản các yêu cầu về môi trường đối với việc vận hành các quá trình và lưu giữ hồ sơ để chứng minh rằng các điều kiện được theo dõi, kiểm soát và duy trì khi cần thiết.

Ngăn ngừa ô nhiễm (nếu có):

Nếu bản chất của các quá trình liên quan đến việc ngăn ngừa ô nhiễm thì hãy thiết lập và thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa ô nhiễm sản phẩm hoặc dịch vụ trong quá trình vận hành.

Tích hợp với các quy trình khác:

Đảm bảo rằng các điều kiện môi trường cho hoạt động của các quá trình được xem xét trong bối cảnh các quá trình khác của tổ chức. Tích hợp rất quan trọng đối với cách tiếp cận toàn diện để quản lý các hoạt động của tổ chức.

Việc tuân thủ Điều 7.1.4 góp phần nâng cao hiệu quả tổng thể của các quá trình của tổ chức và giúp đảm bảo rằng có sẵn các điều kiện cần thiết để cung cấp nhất quán các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp.

 

Điều khoản 7.1.5
Điều khoản 7.1.5

Điều khoản 7.1.5 Nguồn lực theo dõi và đo lường 

ISO 9001 7.1 5, Đảm bảo có đủ nguồn lực để giám sát và đo lường các hoạt động liên quan đến QMS.

Điều khoản 7.1.5.1 Khái quát

Điều khoản 7.1.5 trong ISO 9001:2015 liên quan đến “Nguồn lực giám sát và đo lường”. Điều này đưa ra các yêu cầu đối với tổ chức để đảm bảo rằng các hoạt động theo dõi và đo lường cần thiết để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ cũng như việc vận hành có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng đều được kiểm soát.

Điều khoản 7.1.5.2 Liên kết chuẩn đo lường

Đảm bảo truy xuất nguồn gốc đo lường:

Các tổ chức được yêu cầu đảm bảo rằng thiết bị đo lường đã được hiệu chuẩn hoặc xác minh được sử dụng và bảo trì để mang lại sự tin cậy về tính chính xác của các phép đo.

Hiệu chuẩn và xác minh:

Việc hiệu chuẩn hoặc kiểm định thiết bị giám sát và đo lường phải được thực hiện định kỳ hoặc trước khi sử dụng, đảm bảo thiết bị phù hợp với mục đích đã định.

Xử lý thiết bị đo lường:

Các tổ chức cần giải quyết việc xử lý, bảo quản và lưu trữ các thiết bị giám sát và đo lường để đảm bảo thiết bị luôn ở trạng thái hợp lệ.

Xác định trạng thái đo:

Khi kết quả giám sát, đo lường bị vô hiệu do thiết bị không được hiệu chuẩn hoặc kiểm định, tổ chức phải có hành động thích hợp.

Lưu trữ hồ sơ:

Có yêu cầu lưu giữ hồ sơ về tình trạng hiệu chuẩn và kiểm định của các thiết bị giám sát, đo lường.

Điều 7.1.5 của ISO 9001:2015 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có các nguồn lực đo lường đáng tin cậy và được hiệu chuẩn để đảm bảo giám sát và đo lường chính xác các quá trình, sản phẩm và dịch vụ trong hệ thống quản lý chất lượng.

Điều khoản 7.1.6

Điều khoản 7.1.6 Tri thức của tổ chức

Mục 7.1.6 của ISO 9001:2015 có tiêu đề là “Kiến thức của tổ chức”. Mục này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý kiến ​​thức của tổ chức nhằm nâng cao khả năng của tổ chức trong việc đạt được kết quả mong muốn, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và thúc đẩy đổi mới.

Các điểm chính được nêu trong Điều khoản 7.1.6 bao gồm:

Xác định yêu cầu về kiến ​​thức:

Tổ chức được yêu cầu xác định kiến ​​thức cần thiết cho việc vận hành các quá trình của mình và để đạt được sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ.

Duy trì kiến ​​thức:

Tổ chức cần duy trì kiến ​​thức được xác định là cần thiết và kiến ​​thức này có thể bao gồm cả kiến ​​thức rõ ràng (được ghi lại bằng văn bản) và kiến ​​thức ngầm (trong tâm trí của các cá nhân).

Đảm bảo sự sẵn có của kiến ​​thức:

Tổ chức phải đảm bảo rằng kiến ​​thức cần thiết luôn sẵn có khi nào và ở đâu cần thiết.

Cập nhật và chia sẻ kiến ​​thức:

  • Cần tập trung vào việc cập nhật liên tục kiến ​​thức của tổ chức để phản ánh những thay đổi trong bối cảnh bên ngoài và bên trong.
  • Tổ chức được khuyến khích chia sẻ kiến ​​thức trong tổ chức để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định hiệu quả và cải thiện hiệu suất tổng thể.

Vận dụng kiến ​​thức:

Tổ chức được kỳ vọng sẽ áp dụng kiến ​​thức của mình để đạt được sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ, giải quyết các rủi ro và cơ hội cũng như hỗ trợ đổi mới.

Ghi lại và chia sẻ bài học kinh nghiệm:

Tiêu chuẩn này khuyến khích tổ chức nắm bắt và chia sẻ các bài học rút ra từ kinh nghiệm trong quá khứ, cả tích cực và tiêu cực, để tạo điều kiện cải tiến.

Đào tạo và nhận thức:

Tổ chức phải đảm bảo rằng nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng và những hậu quả tiềm ẩn của việc không tuân thủ.

Tài liệu và truyền đạt kiến ​​thức:

Mặc dù tiêu chuẩn không quy định yêu cầu về tài liệu cụ thể nhưng các tổ chức phải lập tài liệu và truyền đạt kiến ​​thức liên quan khi cần thiết.

Mục đích của Điều 7.1.6 là nhấn mạnh vai trò của kiến ​​thức của tổ chức đối với hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. Bằng cách tích cực quản lý và tận dụng kiến ​​thức, các tổ chức có thể nâng cao khả năng thích ứng với những thay đổi, đưa ra quyết định sáng suốt và liên tục cải tiến quy trình cũng như sản phẩm/dịch vụ của mình.

» Bạn tuân thủ Điều khoản 7.1 như thế nào?

Để tuân thủ Điều khoản 7.1 của ISO 9001:2015, tập trung vào việc cung cấp đủ nguồn lực cho hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức nên thực hiện theo một số bước:

Nhận dạng tài nguyên:

Xác định và đánh giá các nguồn lực cần thiết để triển khai, duy trì và cải tiến QMS một cách hiệu quả . Điều này bao gồm nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, công nghệ, vật liệu và bất kỳ nguồn lực nào khác phù hợp với hoạt động của bạn.

Phân bổ nguồn lực:

Phân bổ các nguồn lực cần thiết dựa trên nhu cầu đã xác định. Điều này có thể liên quan đến việc phân công nhân sự, lập ngân sách để cải thiện cơ sở hạ tầng, đầu tư vào các chương trình đào tạo, v.v.

Năng lực và đào tạo:

Đảm bảo rằng nhân sự có các kỹ năng và năng lực cần thiết để thực hiện vai trò của họ một cách hiệu quả trong QMS. Điều này có thể liên quan đến đào tạo, chứng nhận hoặc các biện pháp phát triển năng lực khác.

Cơ sở hạ tầng và không gian làm việc:

Đảm bảo rằng môi trường vật chất, cơ sở vật chất, thiết bị và không gian làm việc phù hợp để thực hiện các quá trình liên quan đến QMS.

Giám sát và xem lại:

Thường xuyên đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của các nguồn lực được phân bổ. Giám sát hiệu suất của họ và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết để duy trì hoặc cải thiện QMS.

Tài liệu:

Lập tài liệu về việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực. Điều này bao gồm hồ sơ đào tạo, đánh giá năng lực, nhật ký bảo trì cơ sở hạ tầng, v.v.

Cải tiến liên tục:

Tiếp tục phấn đấu để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên. Tìm kiếm phản hồi, phân tích số liệu hiệu suất và thực hiện các cải tiến để nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Bằng cách làm theo các bước này và đảm bảo rằng các nguồn lực được xác định, phân bổ, giám sát và cải tiến đầy đủ, tổ chức có thể chứng minh sự tuân thủ Điều khoản 7.1 của ISO 9001:2015. Trọng tâm là tạo ra một môi trường nơi có sẵn các nguồn lực cần thiết và được sử dụng một cách tối ưu để hỗ trợ hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức.

» Lịch sử của Điều khoản 7.1 là gì?

Điều khoản 7.1 trong tiêu chuẩn ISO 9001 đã phát triển theo thời gian, phản ánh sự tập trung vào quản lý nguồn lực trong hệ thống quản lý chất lượng. Trong các phiên bản trước của ISO 9001, đã có nhấn mạnh vào nguồn lực nhưng không chi tiết rõ ràng như phiên bản 2015.

Nhấn mạnh vào tài nguyên

ISO 9001:2015 nâng cao đáng kể sự nhấn mạnh vào các nguồn lực trong tiêu chuẩn. Trước phiên bản này, yêu cầu về tài nguyên được đề cập rộng rãi hơn theo các điều khoản khác nhau, chẳng hạn như trách nhiệm quản lý (trong các phiên bản trước, Điều 5), nhưng không có điều khoản chuyên dụng nào đề cập cụ thể đến tài nguyên một cách toàn diện như trong phiên bản 2015.

Việc chuyển hướng sang Điều khoản 7.1 riêng biệt trong ISO 9001:2015 có thể là do hiểu rằng nguồn lực đầy đủ, bao gồm nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc, là rất quan trọng để triển khai và duy trì thành công hệ thống quản lý chất lượng mạnh mẽ.

Quản lý nguồn tài nguyên

Bằng cách đề cao các nguồn lực trong một điều khoản dành riêng, ISO 9001:2015 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý nguồn lực đối với khả năng của tổ chức trong việc đáp ứng nhất quán các yêu cầu của khách hàng, cải tiến quy trình và nâng cao hiệu suất tổng thể.

Sự phát triển của Điều Khoản 7.1 phản ánh sự thừa nhận ngày càng tăng trong hệ thống quản lý chất lượng về vai trò không thể thiếu của các nguồn lực trong việc hỗ trợ việc triển khai và hiệu quả của các hệ thống này, mục tiêu cuối cùng là đảm bảo cải tiến liên tục và sự hài lòng của khách hàng.

Tiểu khoản đầu tiên được gọi đơn giản là “Nguồn lực” và bao gồm sáu tiểu khoản riêng biệt xác định các yêu cầu đối với:

7.1.1: Cung cấp nguồn lực tổng thể  – nó cho biết công ty sẽ cung cấp các nguồn lực cần thiết, ( nếu không thì đây chỉ là danh sách mong muốn chứ không phải là một phần thực tế của QMS).

7.1.2: Các nguồn lực dành riêng cho nhân sự  – nó cho biết công ty sẽ cung cấp “những người” cần thiết để cung cấp QMS và tất cả các chức năng của nó.

Nhìn chung, Điều khoản 7.1 của ISO 9001 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân bổ nguồn lực, bao gồm nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và bất kỳ nguồn lực nào khác cần thiết để hệ thống quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả trong tổ chức.

 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM

Trụ sở:          Số 50B Mai Hắc Đế, P. Nguyên Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline:          0945.001.005 – 024.2231.5555

E-mail:           chungnhanquocgia.com@gmail.com – info@chungnhanquocgia.com

Website:        chungnhanquocgia.com

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Tòa nhà HLT – Số 23 Ngõ 37/2 Dịch vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Số 73 Lý Thái Tông, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Số 366/7F Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

 

 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo