Điều khoản 5 trong ISO 9001 – Sự Lãnh đạo và cam kết

Điều khoản 5 của ISO 9001 :2015 là gì?

Điều khoản 5 của tiêu chuẩn ISO 9001 :2015, có tiêu đề “Sự lãnh đạo”, nhằm mục đích thiết lập tầm quan trọng của sự cam kết của lãnh đạo và lãnh đạo cấp cao trong việc thúc đẩy việc thực hiện thành công hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Mục đích tổng thể của điều khoản này là để đảm bảo rằng sự lãnh đạo trong tổ chức đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy văn hóa chất lượng, thiết lập định hướng chiến lược và thúc đẩy cải tiến liên tục.

Điều khoản 5 nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia tích cực của lãnh đạo cao nhất trong việc hình thành văn hóa chất lượng của tổ chức và thúc đẩy QMS tiến lên. Nó đặt ra cam kết chung của tổ chức về chất lượng và đặt nền tảng cho các điều khoản tiếp theo của ISO 9001.

Điều khoản 5
Điều khoản 5

Mục tiêu cụ thể của Điều khoản 5, Lãnh đạo, như sau:

1. Thể hiện sự lãnh đạo và cam kết:

Điều khoản này yêu cầu lãnh đạo cao nhất chứng minh sự tham gia tích cực, cam kết và trách nhiệm giải trình của họ đối với hiệu lực của QMS. Lãnh đạo phải thiết lập và truyền đạt chính sách chất lượng rõ ràng, đặt ra các mục tiêu chất lượng và đảm bảo rằng QMS được tích hợp vào các quy trình kinh doanh của tổ chức.

2. Thiết lập chính sách chất lượng:

Lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm xây dựng chính sách chất lượng phản ánh cam kết của tổ chức trong việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, tuân thủ các quy định hiện hành và liên tục cải tiến kết quả hoạt động của tổ chức. Chính sách chất lượng cung cấp khuôn khổ để thiết lập các mục tiêu chất lượng và đóng vai trò là nguyên tắc hướng dẫn cho tất cả nhân viên.

3. Xác định mục tiêu chất lượng:

Lãnh đạo cao nhất phải thiết lập các mục tiêu chất lượng có thể đo lường được phù hợp với mục tiêu chiến lược của tổ chức cũng như nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm. Các mục tiêu chất lượng cần được truyền đạt tới nhân viên và được xem xét định kỳ để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả liên tục của chúng.

4. Tích hợp QMS vào các quy trình kinh doanh:

Lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng QMS được tích hợp vào các quy trình kinh doanh tổng thể của tổ chức. Điều này liên quan đến việc thúc đẩy văn hóa chất lượng, đảm bảo phân bổ nguồn lực phù hợp và thúc đẩy sự tham gia của nhân viên vào việc triển khai QMS.

5. Hỗ trợ tư duy dựa trên rủi ro:

Lãnh đạo có trách nhiệm thúc đẩy cách tiếp cận chủ động để quản lý rủi ro và xác định cơ hội. Bằng cách thúc đẩy văn hóa tư duy dựa trên rủi ro, ban lãnh đạo cấp cao có thể đảm bảo rằng các rủi ro tiềm ẩn được giải quyết và tận dụng các cơ hội cải tiến.

6. Đảm bảo tập trung vào khách hàng:

Ban quản lý cấp cao phải ưu tiên tập trung vào khách hàng bằng cách hiểu nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng, theo dõi sự hài lòng của khách hàng và thực hiện các hành động để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tập trung vào khách hàng trong toàn bộ tổ chức.

Bằng cách giải quyết các mục tiêu của Điều 5, tổ chức tạo ra nền tảng vững chắc để triển khai thành công QMS của mình. Sự lãnh đạo hiệu quả đảm bảo rằng chất lượng là ưu tiên chiến lược và nó cung cấp sự hỗ trợ, nguồn lực và định hướng cần thiết để thúc đẩy cải tiến liên tục và đạt được sự hài lòng của khách hàng.

Các điều khoản phụ trong điều khoản 5 là gì?

Điều khoản 5 của ISO 9001:2015 đề cập đến các khía cạnh lãnh đạo của hệ thống quản lý chất lượng. Nó được chia thành nhiều điều khoản nhỏ, mỗi điều khoản đề cập đến các yếu tố khác nhau liên quan đến vai trò của lãnh đạo trong việc thiết lập và hỗ trợ hệ thống quản lý chất lượng. Dưới đây là các điều khoản riêng biệt trong Điều 5:

Điều khoản 5.1
Điều khoản 5.1

5.1 Lãnh đạo và cam kết:

Điều 5.1 nhấn mạnh sự cần thiết của lãnh đạo cao nhất để thể hiện sự lãnh đạo và cam kết đối với QMS bằng cách chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của nó, thiết lập các chính sách chất lượng và đảm bảo tích hợp QMS vào các quá trình của tổ chức.

5.2 Chính sách:

Điều 5.2 tập trung vào việc thiết lập chính sách chất lượng phù hợp với mục đích của tổ chức, hỗ trợ định hướng chiến lược của tổ chức và cung cấp khuôn khổ để thiết lập các mục tiêu chất lượng.

5.3 Vai trò, Trách nhiệm và Quyền hạn của Tổ chức:

Điều 5.3 nêu ra sự cần thiết phải xác định và truyền đạt vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức để đảm bảo việc triển khai QMS hiệu quả và cải tiến liên tục.

Mỗi điều khoản trong Điều 5 này đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn lãnh đạo trong việc thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả phù hợp với mục tiêu và bối cảnh của tổ chức.

Điều khoản 5.1 của ISO 9001 :2015 là gì ?

Điều 5.1 của ISO 9001:2015, thuộc phần tiêu chuẩn nêu rõ các yêu cầu đối với lãnh đạo, tập trung vào cam kết và khả năng lãnh đạo của lãnh đạo cao nhất trong một tổ chức. Nó nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất trong việc thiết lập, truyền đạt và thể hiện cam kết của họ đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và cải tiến liên tục hệ thống đó.

Điều khoản 5.1 nêu rõ rằng lãnh đạo cao nhất phải thể hiện sự lãnh đạo và cam kết bằng cách:

 1. Chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của QMS.
 2. Đảm bảo chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng tương thích với định hướng chiến lược của tổ chức.
 3. Tích hợp các yêu cầu QMS vào quy trình kinh doanh của tổ chức.
 4. Thúc đẩy việc sử dụng cách tiếp cận theo quá trình và tư duy dựa trên rủi ro.
 5. Đảm bảo nguồn lực có sẵn cho QMS.
 6. Truyền đạt tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, luật định và quy định.
 7. Thu hút, chỉ đạo và hỗ trợ nhân viên đóng góp cho QMS và cải tiến liên tục nó.

Về bản chất, điều khoản này nhấn mạnh vai trò quan trọng của lãnh đạo cao nhất trong việc thúc đẩy văn hóa chất lượng trong toàn tổ chức và đảm bảo rằng QMS phù hợp với các mục tiêu và chiến lược của tổ chức.

Điều khoản 5.1.1 của ISO 9001 :2015 là gì ?

ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001. Điều 5.1.1 trong ISO 9001:2015 liên quan đến sự lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo cao nhất. Điều khoản phụ này là một phần của phần lớn hơn về “Lãnh đạo” (Điều 5), đây là một trong những thành phần chính của tiêu chuẩn ISO 9001.

Điều khoản 5.1.1 nói về điều gì?

ISO 9001:2015, Điều 5.1.1 đặc biệt nhấn mạnh những điều sau:

Lãnh đạo và cam kết:

Lãnh đạo cao nhất phải thể hiện sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Điều này bao gồm việc đảm bảo tích hợp QMS vào các quy trình kinh doanh của tổ chức, cũng như thúc đẩy văn hóa chất lượng.

Khách hàng trọng điểm:

Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng QMS tập trung vào việc nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Điều này liên quan đến việc hiểu các yêu cầu và mong đợi của khách hàng và điều chỉnh các quá trình của tổ chức để đáp ứng những nhu cầu đó.

Chính sách chất lượng:

Thiết lập và truyền đạt chính sách chất lượng cho tổ chức là một khía cạnh quan trọng. Chính sách phải phù hợp với mục đích của tổ chức, bao gồm cam kết tuân thủ các yêu cầu và cung cấp khuôn khổ để thiết lập và xem xét các mục tiêu chất lượng.

Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức:

Việc xác định và truyền đạt các vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức, đặc biệt là về QMS, là điều cần thiết.

Bạn tuân thủ Điều khoản 5.1.1 như thế nào?

Việc tuân thủ Điều 5.1.1 của ISO 9001:2015 bao gồm việc thể hiện sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Dưới đây là các bước chính để tuân thủ điều khoản này:

Thiết lập chính sách chất lượng:

 • Xây dựng chính sách chất lượng rõ ràng và ngắn gọn phù hợp với mục đích và mục tiêu của tổ chức.
 • Đảm bảo chính sách chất lượng bao gồm cam kết đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành cũng như liên tục cải tiến QMS.

Truyền đạt Chính sách chất lượng:

 • Truyền đạt chính sách chất lượng tới tất cả các bên liên quan, bao gồm nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng.
 • Đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức hiểu chính sách chất lượng và sự liên quan của nó với vai trò của họ.

Thể hiện sự tham gia của lãnh đạo:

 • Lãnh đạo cao nhất cần tích cực thể hiện cam kết của mình đối với QMS.
 • Tham gia vào các hoạt động liên quan đến QMS, hỗ trợ các sáng kiến ​​cải tiến và ủng hộ rõ ràng tầm quan trọng của chất lượng trong tổ chức.

Tích hợp QMS vào các quy trình kinh doanh:

 • Tích hợp các yêu cầu QMS vào quy trình kinh doanh tổng thể của tổ chức.
 • Đảm bảo rằng các cân nhắc về chất lượng được đưa vào quá trình ra quyết định và QMS phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức.

Phân bổ nguồn lực:

Cung cấp các nguồn lực cần thiết, bao gồm nhân sự, đào tạo, cơ sở hạ tầng và công nghệ để hỗ trợ việc triển khai và duy trì QMS một cách hiệu quả.

Xác định vai trò và trách nhiệm:

Xác định rõ ràng và truyền đạt vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức.
Đảm bảo rằng các cá nhân ở mọi cấp độ hiểu được những đóng góp của họ cho QMS và nhận thức được trách nhiệm của mình.

Thúc đẩy văn hóa chất lượng:

 • Nuôi dưỡng một nền văn hóa coi trọng chất lượng, cải tiến liên tục và sự hài lòng của khách hàng.
 • Khuyến khích sự tham gia của nhân viên, trao quyền và tham gia vào các sáng kiến ​​liên quan đến chất lượng.

Thường xuyên xem xét và cập nhật QMS:

 • Tiến hành đánh giá thường xuyên QMS để đảm bảo tính phù hợp, đầy đủ và hiệu quả liên tục của nó.
 • Sử dụng các đánh giá của lãnh đạo như một cơ hội để đánh giá hiệu quả hoạt động của QMS và xác định các lĩnh vực cần cải tiến.

Giải quyết rủi ro và cơ hội:

 • Áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để xác định và giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến QMS.
 • Liên tục đánh giá và quản lý các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu chất lượng.

Theo dõi và đo lường hiệu suất:

 • Thiết lập và giám sát các chỉ số hiệu suất chính (KPI) để đo lường hiệu suất của QMS.
 • Sử dụng dữ liệu và số liệu để xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đưa ra quyết định sáng suốt.

Bằng cách làm theo các bước này, tổ chức có thể chứng minh sự tuân thủ Điều khoản 5.1.1 của ISO 9001:2015 và tích hợp hiệu quả vai trò lãnh đạo và cam kết vào các hoạt động quản lý chất lượng của mình. Điều cần thiết là phải định kỳ xem xét và cập nhật các quy trình để đảm bảo sự tuân thủ và cải tiến liên tục.

Điều khoản 5.1.2 của ISO 9001 :2015 là gì ?

Điều 5.1.2 của ISO 9001 là một phần của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong đó nêu ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Cụ thể, Điều 5.1.2 nằm trong phần liên quan đến sự lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo cấp cao.

Trong ISO 9001:2015, Điều khoản 5.1.2 nêu rõ:

“Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng bằng cách:

 1. a) chịu trách nhiệm về hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng;
  b) đảm bảo rằng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng được thiết lập cho hệ thống quản lý chất lượng và tương thích với bối cảnh và định hướng chiến lược của tổ chức;
  c) đảm bảo tích hợp các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng vào các quy trình kinh doanh của tổ chức;
  d) thúc đẩy việc sử dụng phương pháp tiếp cận theo quy trình và tư duy dựa trên rủi ro;
  e) đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng là có sẵn;
  f) truyền đạt tầm quan trọng của quản lý chất lượng hiệu quả và tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng;
  g) đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng đạt được kết quả mong muốn;
  h) thu hút, chỉ đạo và hỗ trợ mọi người đóng góp vào hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng;
  i) thúc đẩy cải tiến;
  j) hỗ trợ các vai trò quản lý có liên quan khác để chứng minh vai trò lãnh đạo của họ khi áp dụng vào các lĩnh vực trách nhiệm của họ.”

Điều khoản 5.1.2 nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lãnh đạo và cam kết của ban quản lý cấp cao đối với QMS, đảm bảo các mục tiêu chất lượng phù hợp với chiến lược của tổ chức và thúc đẩy phương pháp tiếp cận theo quy trình và tư duy dựa trên rủi ro trong toàn tổ chức.

Điều khoản 5.2
Điều khoản 5.2

Điều khoản 5.2 ISO 9001:2015 là gì?

Điều 5.2 của ISO 9001:2015 liên quan đến cam kết của lãnh đạo cao nhất về việc thiết lập chính sách chất lượng. Điều khoản này nêu chi tiết cụ thể các yêu cầu để tạo và duy trì chính sách chất lượng trong tổ chức.

Các điểm chính được nêu trong Điều khoản 5.2 bao gồm:

Thiết lập chính sách chất lượng:

Lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm xác định và truyền đạt chính sách chất lượng phù hợp với mục đích và định hướng chiến lược của tổ chức. Chính sách này sẽ phục vụ như một khuôn khổ để thiết lập các mục tiêu chất lượng.

Khả năng ứng dụng và tích hợp:

Chính sách chất lượng cần áp dụng cho bối cảnh của tổ chức và cần được tích hợp vào các quá trình kinh doanh của tổ chức.

Tuân thủ và cải tiến liên tục:

Chính sách cần nhấn mạnh cam kết đáp ứng các yêu cầu luật định, quy định và khách hàng hiện hành, đồng thời tập trung vào việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng (QMS).

Truyền đạt chính sách:

Chính sách này cần được truyền đạt trong tổ chức để đảm bảo rằng tất cả nhân viên hiểu được tầm quan trọng và sự liên quan của nó đối với vai trò của họ.

Xem xét và cập nhật:

Lãnh đạo cao nhất cần xem xét định kỳ chính sách chất lượng để đảm bảo tính phù hợp và phù hợp với mục tiêu của tổ chức và thực hiện các cập nhật cần thiết khi cần thiết.

Điều 5.2 của ISO 9001 nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo cao nhất trong việc thiết lập, truyền đạt và duy trì chính sách chất lượng phù hợp với mục tiêu của tổ chức và thể hiện cam kết của tổ chức đối với chất lượng và cải tiến liên tục.

ISO 9001 :2015 Điều 5.2.1 là gì?

Điều 5.2.1 của ISO 9001:2015 liên quan đến yêu cầu “Lãnh đạo và cam kết” trong tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Điều khoản này nêu ra trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất trong việc thể hiện sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý chất lượng.

Điều khoản 5.2.1 của ISO9001:2015 nói về điều gì?

Điều khoản 5.2.1 Bao gồm các yêu cầu sau:

Lãnh đạo và cam kết:

Lãnh đạo cao nhất phải thể hiện vai trò lãnh đạo bằng cách chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng. Họ cần đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng được thiết lập và tương thích với định hướng chiến lược của tổ chức.

Khách hàng trọng điểm:

Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng nhu cầu và mong đợi của khách hàng được xác định và đáp ứng. Điều này liên quan đến việc hiểu tầm quan trọng của việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Chính sách chất lượng:

 • Việc thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách chất lượng phù hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức là một khía cạnh quan trọng khác. Chính sách cần cung cấp một khuôn khổ để thiết lập các mục tiêu chất lượng.
 • Vai trò, Trách nhiệm và Quyền hạn của Tổ chức: Việc xác định rõ ràng vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức để đảm bảo quản lý chất lượng hiệu quả được nhấn mạnh trong điều khoản này.

Giao tiếp:

Lãnh đạo cao nhất cần đảm bảo rằng các quá trình trao đổi thông tin được thiết lập và tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin hiệu quả liên quan đến QMS được thừa nhận.

Nhìn chung, Điều 5.2.1 tập trung vào việc đảm bảo rằng lãnh đạo cao nhất đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo và hỗ trợ việc phát triển và thực hiện quản lý chất lượng của tổ chức

Điều khoản 5.2.2 của ISO 9001 :2015 là gì?

Mục 5.2.2 của ISO 9001:2015 có tiêu đề là “Chính sách chất lượng” và nêu ra các yêu cầu liên quan đến việc thiết lập và duy trì chính sách chất lượng trong bối cảnh hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Mục này là một phần của phần rộng hơn về “Lãnh đạo” trong tiêu chuẩn ISO 9001.

Điều khoản 5.2.2 của ISO 9001:2015 nói về điều gì?

Dưới đây là những điểm chính được đề cập trong Điều khoản 5.2.2:

Thiết lập chính sách chất lượng:

Tổ chức được yêu cầu thiết lập chính sách chất lượng bằng văn bản. Chính sách này phải phù hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức, bao gồm tính chất, quy mô và mức độ phức tạp của các hoạt động của tổ chức.

Phù hợp với Mục đích của Tổ chức:

Chính sách chất lượng phải phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức và cung cấp khuôn khổ để thiết lập các mục tiêu chất lượng.

Cam kết đáp ứng các yêu cầu:

Chính sách chất lượng cần thể hiện cam kết của tổ chức trong việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cải tiến liên tục hiệu lực của QMS.

Giao tiếp:

Chính sách chất lượng phải được truyền đạt trong tổ chức và cung cấp cho các bên quan tâm khi cần thiết.

Hiểu và thực hiện:

Nhân viên ở tất cả các cấp trong tổ chức phải hiểu chính sách chất lượng và nhận thức được những đóng góp của họ trong việc thực hiện chính sách đó.

Đánh giá về sự phù hợp liên tục:

Lãnh đạo cao nhất có trách nhiệm xem xét chính sách chất lượng của tổ chức để đảm bảo tính phù hợp liên tục của chính sách đó. Việc xem xét này phải được tiến hành trong quá trình xem xét của lãnh đạo .

Cập nhật khi cần thiết:

Chính sách chất lượng có thể cần được cập nhật để phản ánh những thay đổi trong bối cảnh, mục tiêu hoặc các yếu tố khác của tổ chức. Mọi cập nhật cần thiết phải được thực hiện kịp thời.

Thông tin tài liệu:

Chính sách chất lượng phải được ghi lại và duy trì dưới dạng thông tin được ghi lại. Tài liệu này giúp đảm bảo rằng có hồ sơ về cam kết của tổ chức đối với chất lượng.

Nhìn chung, Điều khoản 5.2.2 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có chính sách chất lượng được xác định rõ ràng và truyền đạt phù hợp với mục tiêu của tổ chức và đóng vai trò là nền tảng cho việc thiết lập và cải tiến liên tục QMS.

Điều khoản 5.3
Điều khoản 5.3

Điều khoản 5.3 của ISO 9001 :2015 là gì?

Điều khoản 5.3 trong ISO 9001:2015 liên quan đến vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong một tổ chức. Điều khoản này đề cập cụ thể đến việc thiết lập và trao đổi thông tin về trách nhiệm và quyền hạn ở các cấp khác nhau để đảm bảo việc triển khai và vận hành hệ thống quản lý chất lượng (QMS) một cách hiệu quả.

Các điểm chính được nêu trong Điều khoản 5.3 bao gồm:

Phân công trách nhiệm:

Lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm phân công vai trò và trách nhiệm đối với các hoạt động quản lý chất lượng quan trọng trong tổ chức. Điều này bao gồm việc xác định ai chịu trách nhiệm về những khía cạnh nào của QMS.

Làm rõ thẩm quyền:

Việc thiết lập thẩm quyền rõ ràng đảm bảo rằng các cá nhân có được sự trao quyền cần thiết để hoàn thành trách nhiệm của mình. Điều này có thể liên quan đến việc trao quyền ra quyết định và thẩm quyền cho một số vai trò nhất định.

Trách nhiệm và quyền hạn truyền đạt:

Điều cần thiết là phải truyền đạt hiệu quả các vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền này trong toàn bộ tổ chức. Điều này đảm bảo mọi người hiểu rõ nhiệm vụ của mình và có đủ quyền hạn cần thiết để thực hiện chúng một cách hiệu quả.

Hỗ trợ QMS:

Đảm bảo rằng các trách nhiệm và quyền hạn được giao được cung cấp các nguồn lực, đào tạo và hỗ trợ cần thiết để thực hiện vai trò của họ một cách hiệu quả theo các yêu cầu của QMS .

Tích hợp với các quy trình:

Việc phân bổ trách nhiệm và quyền hạn cần được tích hợp vào các quá trình của tổ chức và được lập thành văn bản khi cần thiết, đảm bảo rằng QMS hoạt động trơn tru.

Đánh giá và cập nhật:

Thường xuyên xem xét và, nếu cần, cập nhật việc phân bổ trách nhiệm và quyền hạn để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả liên tục của chúng.

Điều khoản 5.3 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định, truyền đạt và duy trì khuôn khổ rõ ràng về vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức để đảm bảo việc triển khai và vận hành QMS một cách hiệu quả. Sự rõ ràng này giúp hợp lý hóa các quy trình, ra quyết định và trách nhiệm giải trình trong toàn tổ chức.

 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo