Diễn giải Điều khoản 10 Trong tiêu chuẩn ISO 9001

Điều khoản 10 của ISO 9001:2015 nói về điều gì?

Điều khoản 10 của tiêu chuẩn ISO 9001 :2015, có tiêu đề “Cải tiến”, thiết lập các yêu cầu cải tiến liên tục trong hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Mục đích tổng thể của điều khoản này là để đảm bảo rằng tổ chức có sẵn các quy trình để xác định các cơ hội cải tiến, thực hiện các hành động khắc phục để giải quyết sự không phù hợp và thúc đẩy việc nâng cao liên tục hệ thống QMS của họ.

Điều 10 nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa cải tiến liên tục và hướng dẫn cách tổ chức có thể xác định các cơ hội cải tiến. Bằng cách thúc đẩy cách tiếp cận có hệ thống để phân tích dữ liệu, thực hiện các hành động khắc phục và quản lý thay đổi, các tổ chức có thể thúc đẩy văn hóa đổi mới, phản ứng nhanh và học hỏi liên tục, mang lại thành công kinh doanh bền vững và sự hài lòng của khách hàng.

 

Điều khoản 10
Điều khoản 10

Mục tiêu cụ thể của Điều khoản 10 [Cải tiến], như sau:

1. Sự không phù hợp và hành động khắc phục:

Tổ chức phải thiết lập các quy trình để xác định và giải quyết sự không phù hợp. Điều này liên quan đến việc xác định nguyên nhân gốc rễ của sự không phù hợp, thực hiện các hành động khắc phục để ngăn chặn sự tái diễn của chúng và xác minh tính hiệu quả của những hành động đó. Mục tiêu là giải quyết các vấn đề hiện có và ngăn chặn các vấn đề tương tự tái diễn.

2. Cải tiến liên tục:

Điều khoản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục sự phù hợp, đầy đủ và hiệu quả của QMS. Các tổ chức được yêu cầu thiết lập văn hóa cải tiến liên tục bằng cách khuyến khích nhân viên đóng góp ý tưởng, xác định các cơ hội cải tiến và thực hiện các hành động để nâng cao quy trình, sản phẩm và dịch vụ.

3. Phân tích dữ liệu:

Các tổ chức phải phân tích dữ liệu thu thập được từ các hoạt động giám sát, đo lường và đánh giá để xác định xu hướng, đánh giá hiệu suất và xác định các cơ hội cải tiến. Cách tiếp cận dựa trên dữ liệu này giúp các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt và ưu tiên các sáng kiến ​​cải tiến dựa trên thông tin khách quan.

4. Quản lý Thay đổi:

Điều khoản yêu cầu tổ chức thiết lập các quy trình để quản lý những thay đổi có thể ảnh hưởng đến QMS. Điều này bao gồm việc đánh giá tác động của những thay đổi, xác định nhu cầu điều chỉnh QMS và thực hiện các thay đổi theo cách thức được lập kế hoạch và kiểm soát để duy trì tính hiệu quả của hệ thống.

5. Xem xét hành động khắc phục:

Tổ chức phải xem xét tính hiệu quả của các hành động khắc phục được thực hiện để giải quyết sự không phù hợp và xác định các cơ hội cải tiến. Điều này liên quan đến việc đánh giá kết quả của các hành động khắc phục, giám sát tính hiệu quả của chúng và xác định mọi hành động tiếp theo cần thiết để đạt được kết quả mong muốn.

Bằng cách giải quyết các mục tiêu của Điều 10, tổ chức thiết lập khuôn khổ để cải tiến liên tục trong QMS của mình. Việc tập trung vào giải quyết sự không phù hợp, hành động khắc phục và cải tiến liên tục đảm bảo rằng các tổ chức chủ động giải quyết các vấn đề, thúc đẩy hiệu quả và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhất quán các yêu cầu của khách hàng.

Điều khoản 10.1
Điều khoản 10.1

ISO 9001 :2015 Điều khoản 10.1 là gì?

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Điều khoản 10.1 của ISO 9001:2015 là một phần của phần “Cải tiến”. Tên đầy đủ của Điều khoản 10.1 là “Chung”.

Các điểm chính được nêu trong Điều khoản 10.1 bao gồm:

Điều khoản 10.1 đề cập đến cam kết của tổ chức về việc cải tiến liên tục. Dưới đây là tóm tắt những điểm chính:

Tổng quan:

Điều khoản này nhấn mạnh cam kết của tổ chức trong việc liên tục cải thiện hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng. Điều này bao gồm việc nâng cao quy trình, sản phẩm và dịch vụ.

Cơ hội cải tiến:

Các tổ chức được yêu cầu xác định và tận dụng các cơ hội để cải tiến. Điều này có thể liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như sự thỏa mãn của khách hàng, sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm và việc thực hiện chính hệ thống quản lý chất lượng.

Hành động khắc phục:

Điều khoản đề cập đến sự cần thiết phải giải quyết sự không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục. Đây là khía cạnh cơ bản của việc cải tiến liên tục – xác định và khắc phục các vấn đề để ngăn chặn chúng tái diễn.

Đánh giá hiệu quả:

Tổ chức nên thường xuyên xem xét hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng. Điều này bao gồm việc đánh giá hiệu suất của QMS, xem xét những thay đổi trong các yếu tố bên trong và bên ngoài, và đảm bảo rằng QMS tiếp tục đáp ứng các kết quả mong muốn.

Tài liệu về kết quả:

Tổ chức dự kiến ​​sẽ lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về kết quả của các hoạt động cải tiến liên tục của mình. Tài liệu này giúp giám sát và chứng minh tính hiệu quả của QMS.

Về bản chất, Điều khoản 10.1 nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận năng động và ngày càng phát triển đối với quản lý chất lượng. Các tổ chức được khuyến khích không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại và sự không phù hợp mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội cải tiến trong mọi khía cạnh hoạt động của mình. Điều này giúp đảm bảo sự thành công và hiệu lực liên tục của hệ thống quản lý chất lượng.

Bạn tuân thủ Điều khoản 10.1 như thế nào?

Việc tuân thủ Điều khoản 10.1 của ISO 9001:2015 bao gồm việc thiết lập và duy trì một phương pháp tiếp cận có hệ thống để cải tiến liên tục trong hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của tổ chức bạn. Sau đây là các bước bạn có thể thực hiện để tuân thủ Điều khoản 10.1:

Thiết lập văn hóa cải tiến liên tục:

 • Nuôi dưỡng tư duy trong tổ chức coi trọng việc cải tiến liên tục trong mọi khía cạnh hoạt động.
 • Khuyến khích nhân viên ở mọi cấp độ đóng góp ý kiến ​​và đề xuất cải tiến.

Xác định các cơ hội để cải tiến:

 • Thường xuyên đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức.
 • Tích cực tìm kiếm cơ hội cải tiến quy trình, sản phẩm, dịch vụ và QMS.

Giải quyết sự không phù hợp và hành động khắc phục:

 • Phát triển một quy trình mạnh mẽ để xác định và giải quyết kịp thời những sự không phù hợp.
 • Thực hiện các hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của sự không phù hợp và ngăn ngừa chúng tái diễn.

Giám sát và đo lường hiệu suất:

 • Thiết lập các chỉ số hiệu suất chính (KPI) phù hợp với mục tiêu của tổ chức và theo dõi chúng thường xuyên.
 • Sử dụng dữ liệu và số liệu hiệu suất để xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Đánh giá của ban quản lý:

 • Tiến hành xem xét quản lý thường xuyên để đánh giá sự phù hợp, đầy đủ và hiệu quả của QMS.
 • Sử dụng kết quả xem xét của lãnh đạo để xác định các cơ hội cải tiến.

Sự tham gia của nhân viên:

 • Thu hút nhân viên vào quá trình cải tiến bằng cách cung cấp các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức.
 • Tạo cơ chế để nhân viên đóng góp các đề xuất cải tiến và báo cáo vấn đề.

Tài liệu và lưu trữ hồ sơ:

 • Ghi lại kết quả của các sáng kiến ​​cải tiến, bao gồm những thay đổi được thực hiện, bài học kinh nghiệm và tác động của chúng đối với hiệu suất.
 • Lưu giữ hồ sơ để chứng minh tính hiệu quả của quá trình cải tiến liên tục.

Kiểm toán và đánh giá:

 • Tiến hành đánh giá nội bộ để đánh giá sự tuân thủ QMS và xác định các lĩnh vực cần cải tiến.
 • Thường xuyên xem xét các kết quả kiểm tra, phản hồi của khách hàng và các thông tin liên quan khác để thúc đẩy nỗ lực cải tiến.

Giao tiếp:

 • Truyền đạt tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục cho tất cả các bên liên quan.
 • Chia sẻ những thành công và bài học kinh nghiệm để truyền cảm hứng cho các sáng kiến ​​cải tiến hơn nữa.

Phản hồi và sự hài lòng của khách hàng:

 • Thu thập phản hồi từ khách hàng thông qua khảo sát, khiếu nại và các kênh khác.
 • Sử dụng phản hồi của khách hàng để xác định những điểm cần cải thiện về sản phẩm, dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng.

Bằng cách tích hợp những thực hành này vào hoạt động của tổ chức, bạn có thể chứng minh sự tuân thủ Điều 10.1 của ISO 9001:2015 và góp phần vào sự thành công và cải tiến liên tục của hệ thống quản lý chất lượng của bạn. Hãy nhớ rằng cải tiến liên tục là một quá trình lặp đi lặp lại và các tổ chức nên chủ động tìm cách nâng cao hiệu suất của mình theo thời gian.

Điều khoản 10.2
Điều khoản 10.2

Điều khoản 10.2 của ISO 9001 :2015 là gì?

Điều khoản này của ISO 9001:2015 đề cập đến các quy trình mà tổ chức cần có để xác định và quản lý sự không phù hợp (trường hợp sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình không đáp ứng các yêu cầu cụ thể) và để thực hiện các hành động khắc phục.

Các điểm chính được nêu trong Điều khoản 10.2 bao gồm:

Xác định sự không phù hợp:

 • Thiết lập quy trình xác định và ghi chép các trường hợp không phù hợp.
 • Đảm bảo rằng nhân viên biết cách báo cáo sự không phù hợp.

Đánh giá và Quyết định về Sự không phù hợp:

 • Đánh giá tầm quan trọng của sự không phù hợp, xem xét các yếu tố như tác động đến sản phẩm, dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
 • Xác định nhu cầu hành động khắc phục dựa trên đánh giá này.

Sửa chữa so với hành động khắc phục:

 • Phân biệt giữa hành động khắc phục (hành động tức thời để loại bỏ sự không phù hợp đã được phát hiện) và hành động khắc phục (hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân cốt lõi của sự không phù hợp để ngăn chặn sự tái diễn của nó).

Phân tích nguyên nhân gốc rễ:

 • Tiến hành phân tích kỹ lưỡng để xác định nguyên nhân gốc rễ của sự không phù hợp.
 • Thực hiện các hành động khắc phục nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ này để ngăn chặn sự tái diễn của các vấn đề tương tự.

Giám sát các hành động khắc phục:

 • Giám sát hiệu quả của các hành động khắc phục được thực hiện.
 • Xác minh rằng các hành động khắc phục đã giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ đã xác định.

Tài liệu:

 • Ghi lại thông tin liên quan đến bản chất của sự không phù hợp, các hành động được thực hiện và kết quả của các hành động khắc phục.

Đánh giá của Ban quản lý:

 • Đưa những điểm không phù hợp và hành động khắc phục vào quá trình xem xét của lãnh đạo .
 • Điều khoản này đảm bảo rằng tổ chức có cách tiếp cận có hệ thống để xử lý sự không phù hợp, thực hiện các hành động khắc phục và ngăn ngừa sự tái diễn của các vấn đề tương tự trong tương lai. Nó phù hợp với mục tiêu rộng hơn là cải tiến liên tục trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Điều khoản 10.3

ISO 9001 :2015 Điều khoản 10.3 là gì?

Điều khoản 10.3 nhấn mạnh cam kết của tổ chức trong việc cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Cải tiến liên tục là nguyên tắc cơ bản trong ISO 9001 và điều khoản này hướng dẫn cách các tổ chức có thể tiếp cận và thực hiện quá trình này.

Các điểm chính được nêu trong Điều 10.3 bao gồm:

Mục tiêu cải tiến:

 • Thiết lập các mục tiêu cải tiến phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức.
 • Những mục tiêu này phải đo lường được và nhất quán với chính sách chất lượng của tổ chức.

Đo lường sự cải thiện:

 • Thực hiện các cơ chế để đo lường hiệu quả của các hoạt động cải tiến liên tục .
 • Sử dụng các chỉ số hiệu suất và các số liệu liên quan khác để đánh giá tiến độ.

Quy trình phản hồi:

 • Thiết lập các quy trình để thu thập phản hồi từ các bên liên quan, bao gồm cả khách hàng và nhân viên.
 • Sử dụng phản hồi để xác định các lĩnh vực cần cải thiện và xác nhận tính hiệu quả của những thay đổi đã thực hiện.

Đổi mới và học tập:

 • Khuyến khích văn hóa đổi mới và học hỏi trong tổ chức.
 • Khám phá các công nghệ, phương pháp và phương pháp hay nhất mới có thể góp phần cải thiện.

Xem xét và đánh giá:

 • Thường xuyên xem xét, đánh giá kết quả của các sáng kiến ​​cải tiến.
 • Xác định tính hiệu quả của những thay đổi đã thực hiện và xác định các cơ hội để cải tiến hơn nữa.

Tài liệu và Truyền thông:

 • Ghi lại kết quả của các hoạt động cải tiến, bao gồm những thay đổi được thực hiện, bài học kinh nghiệm và tác động của chúng đến hiệu suất.
 • Truyền đạt kết quả của những nỗ lực cải tiến tới các bên liên quan.

Tích hợp với các quy trình khác:

 • Tích hợp các hoạt động cải tiến liên tục với các quá trình khác trong QMS.
 • Đảm bảo rằng cải tiến là nỗ lực hợp tác và liên tục có sự tham gia của tất cả các bộ phận liên quan của tổ chức.

Xem lại việc quản lý:

 • Đưa việc xem xét hoạt động cải tiến liên tục của tổ chức vào quá trình xem xét của lãnh đạo.

Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc được nêu trong Điều khoản 10.3, các tổ chức hướng tới việc tạo ra văn hóa cải tiến liên tục, đảm bảo rằng QMS của họ phát triển và thích ứng với các hoàn cảnh và mục tiêu thay đổi. Điều này góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng, hiệu quả hoạt động và hiệu suất tổng thể của tổ chức. Luôn tham khảo phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 để có thông tin chính xác và cập nhật nhất.

 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo