Tag - chuyển đổi iso 9001

Các bước chuyển đổi từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015

Tìm hiểu các bước chuyển đổi từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015: Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã ban hành ngày 15/09/2015 thay thế ISO 9001:2008. Tiêu chuẩn ISO về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) được soát xét lần 4 năm 2015. Phiên bản này đã được thay đổi [...]