Tag - giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận ISO 22000 thay thế Giấy đủ điều kiện ATVSTP

Giấy chứng nhận ISO 22000 thay thế Giấy đủ điều kiện ATVSTP

Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ban hành 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm có quy định: ” Các doanh nghiệp đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống [...]