Tag - nội dung iso 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu về quản lý các yếu tố ảnh hưởng tới môi trường. Đây là tiêu chuẩn dùng để xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001. ISO 14000 LÀ GÌ ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản [...]