Tag - tiêu chuẩn iso 27001

Tiêu chuẩn ISO 27001:2013

Tiêu chuẩn ISO 27001:2013

Tiêu chuẩn ISO 27001là tiêu chuẩn quốc tế về thông tin hoặc quản lý an ninh. Viết tắt của Information Security Management System – ISMS. Tiêu chuẩn vạch ra phương pháp để thực hiện hệ thống quản lý an ninh thông tin. Tiêu chuẩn là căn cứ để chứng nhận cho hệ thống đó. Nó [...]