Điều khoản 4 trong tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất – Sửa đổi về biến đổi khí hậu

Các sửa đổi mới về biến đổi khí hậu là phần bổ sung cho Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý ISO, trong Điều khoản 4.1điều khoản 4.2.

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, Bản sửa đổi mới đối với  ISO 9001 đã được  xuất bản và nó tác động đến tất cả các công ty hiện được chứng nhận ISO 9001 cũng như mọi chứng nhận trong tương lai. Yêu cầu mới của ISO nhằm phục vụ mục tiêu chống biến đổi khí hậu.

Sửa đổi ISO 9001 về biến đổi khí hậu

Các yêu cầu mới được đưa vào điều khoản 4 của tiêu chuẩn ISO nhằm đảm bảo rằng mọi tổ chức đều đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào phân tích bối cảnh của mình. Nếu thấy phù hợp, biến đổi khí hậu phải được xem xét trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống quản lý.

Điều khoản 4.1. Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức khi thêm câu sau: “Tổ chức phải xác định liệu biến đổi khí hậu có phải là một vấn đề liên quan hay không”.

Điều khoản 4.2. Hiểu được nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm khi bổ sung câu sau: “LƯU Ý: Các bên quan tâm liên quan có thể có các yêu cầu liên quan đến biến đổi khí hậu”.

Quy định này áp dụng cho tất cả tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO loại A, tức là những tiêu chuẩn nêu rõ các yêu cầu và những công ty nào có thể được chứng nhận, bao gồm tiêu chuẩn sau: ISO 14001, ISO 15378, ISO 19443, ISO 21001, ISO 22000, ISO 22301, ISO 28000, ISO 29001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 9001, ISO/IEC 20000 và ISO/IEC 27001.

Yêu cầu mới quy định rằng các tổ chức phải xác định liệu biến đổi khí hậu có phải là một vấn đề liên quan hay không và liệu các bên quan tâm có liên quan có yêu cầu liên quan đến biến đổi khí hậu hay không. Nếu được coi là một vấn đề liên quan, biến đổi khí hậu cần được xem xét trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống quản lý.

Điều khoản 4
Điều khoản 4

Điều khoản 4 của ISO 9001 :2015 là gì?

Điều khoản 4 của tiêu chuẩn ISO 9001, có tiêu đề “Bối cảnh của tổ chức”, nhằm mục đích thiết lập sự hiểu biết toàn diện về tổ chức và môi trường hoạt động của tổ chức. Mục đích tổng thể của điều này là cung cấp nền tảng cho việc phát triển và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (QMS) phù hợp với mục tiêu của tổ chức và đáp ứng nhu cầu của các bên quan tâm.

Điều 4, Bối cảnh của Tổ chức, tạo tiền đề cho các điều khoản tiếp theo trong ISO 9001 và đặt nền tảng cho việc phát triển, thực hiện và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng mạnh mẽ và hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể của Điều khoản 4, Bối cảnh của Tổ chức như sau:

4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của nó:

Điều khoản 4.1 yêu cầu tổ chức xác định và ghi lại bối cảnh bên trong và bên ngoài của mình. Nó liên quan đến việc phân tích các yếu tố như sứ mệnh, giá trị, văn hóa, cơ cấu quản trị, quy mô, mức độ phức tạp và lĩnh vực ngành của tổ chức. Bằng cách đạt được sự hiểu biết toàn diện về tổ chức, mục đích và các đặc điểm độc đáo của tổ chức, tổ chức có thể định hình QMS cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình.

4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm:

Điều khoản 4.2 yêu cầu các tổ chức xác định các bên quan tâm có liên quan có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi QMS. Điều này bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, cơ quan quản lý, cổ đông và các bên liên quan khác. Hiểu được nhu cầu, kỳ vọng và yêu cầu của các bên quan tâm này giúp tổ chức điều chỉnh QMS của mình theo nhu cầu và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng:

Điều khoản 4.3 yêu cầu tổ chức thiết lập ranh giới và khả năng áp dụng QMS của mình. Điều này liên quan đến việc xác định rõ các sản phẩm, dịch vụ, quy trình và đơn vị tổ chức được quản lý bởi QMS. Phạm vi xác định mức độ triển khai QMS của tổ chức và đặt bối cảnh cho các hoạt động lập kế hoạch và triển khai tiếp theo.

4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quy trình của nó:

Điều khoản 4.4 yêu cầu tổ chức xác định và đánh giá các rủi ro và cơ hội có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu QMS. Điều này liên quan đến việc đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến khả năng của tổ chức trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Bằng cách xác định rủi ro và cơ hội, tổ chức có thể thực hiện các hành động thích hợp để giảm thiểu rủi ro và tận dụng các cơ hội.

Điều khoản 4.1
Điều khoản 4.1

Điều khoản 4.1 của ISO 9001 :2015 là gì ?

Điều khoản 4.1 của ISO 9001:2015 tập trung vào “Hiểu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức”. Phần này yêu cầu tổ chức xem xét cả bối cảnh bên trong và bên ngoài của mình để hiểu rõ hơn các yếu tố có thể ảnh hưởng đến định hướng chiến lược và khả năng đạt được kết quả dự kiến ​​thông qua hệ thống quản lý chất lượng của mình.

Mục tiêu cụ thể của Điều khoản 4.1 như sau:

Bối cảnh nội bộ

Các tổ chức phải xác định và hiểu các yếu tố nội bộ có thể tác động đến hoạt động và mục tiêu của họ. Điều này bao gồm văn hóa, giá trị, cơ cấu, nguồn lực, khả năng và quy trình của tổ chức. Ví dụ, hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức, khả năng lãnh đạo, lực lượng lao động và cơ sở hạ tầng của tổ chức là điều cần thiết.

Bối cảnh bên ngoài

Điều này liên quan đến việc xem xét các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các mục tiêu của tổ chức. Điều này bao gồm các yếu tố pháp lý, quy định, văn hóa, kinh tế, công nghệ, cạnh tranh và xã hội. Hiểu xu hướng thị trường, nhu cầu của khách hàng, tiêu chuẩn ngành và bối cảnh cạnh tranh thuộc thể loại này.

Mục đích của Điều 4.1

Mục đích của điều khoản này là đảm bảo rằng các tổ chức có hiểu biết toàn diện về môi trường mà họ hoạt động. Bằng cách xác định và phân tích cả các yếu tố bên trong và bên ngoài, các tổ chức có thể đưa ra quyết định sáng suốt, phát triển hệ thống quản lý chất lượng mạnh mẽ , đặt ra các mục tiêu có liên quan và điều chỉnh các chiến lược phù hợp với bối cảnh của họ. Sự hiểu biết này rất quan trọng để xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng và thiết lập một khuôn khổ giải quyết các nhu cầu và thách thức cụ thể của tổ chức.

Điều khoản 4.2
Điều khoản 4.2

Điều khoản 4.2 của ISO 9001 :2015 là gì?

Điều khoản 4.2 của ISO 9001:2015 tập trung vào “Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm”. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định và hiểu rõ các yêu cầu cũng như mong đợi của các bên liên quan khác nhau, những người bị ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức.

Mục tiêu của Điều khoản 4.2 là gì?

Xác định các bên quan tâm

Các tổ chức cần xác định các bên liên quan hoặc các bên quan tâm có liên quan đến hoạt động của mình. Các bên này có thể bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, cơ quan quản lý, cổ đông và cộng đồng.

Hiểu nhu cầu và mong đợi của họ

Sau khi được xác định, các tổ chức phải phân tích và hiểu nhu cầu, yêu cầu, mong đợi và mối quan tâm của các bên liên quan này. Điều này liên quan đến việc xem xét các yếu tố như kỳ vọng về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, yêu cầu tuân thủ, kỳ vọng giao hàng, cân nhắc về mặt đạo đức và bất kỳ yêu cầu hoặc mong muốn nào khác có liên quan.

Giải quyết sự liên quan và tác động

Tổ chức cần xác định những nhu cầu và mong đợi nào của các bên quan tâm này có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng và việc đáp ứng những nhu cầu này sẽ tác động như thế nào đến khả năng của tổ chức trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và yêu cầu chế định.

Mục đích của Điều khoản 4.2 là gì?

Mục đích của Điều khoản 4.2 là để đảm bảo rằng tổ chức không chỉ tập trung vào các quy trình nội bộ và mục tiêu chất lượng mà còn xem xét mạng lưới rộng hơn của các bên liên quan và nhu cầu của họ. Bằng cách hiểu và kết hợp những nhu cầu này vào hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức có thể nâng cao sự hài lòng của khách hàng, cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan, tuân thủ các quy định và quản lý hiệu quả các rủi ro và cơ hội.

Phương pháp tiếp cận toàn diện để quản lý chất lượng

Điều khoản này khuyến khích các tổ chức áp dụng cách tiếp cận toàn diện hơn đối với quản lý chất lượng bằng cách nhận biết và đáp ứng các nhu cầu và kỳ vọng đa dạng của các bên liên quan, không chỉ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng hoặc theo quy định.

Điều khoản 4.3
Điều khoản 4.3

Điều khoản 4.3 của ISO 9001 :2015 là gì ?

Điều khoản 4.3 của ISO 9001:2015, có tiêu đề “Phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của nó”, thiết lập yêu cầu đối với các tổ chức xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng (QMS) cũng như xác định và quản lý các quá trình của hệ thống đó.

Mục tiêu của Điều khoản 4.3 là gì?

Xác định phạm vi của QMS

Các tổ chức cần xác định và lập thành văn bản các ranh giới cũng như khả năng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của mình . Điều này bao gồm việc chỉ định các sản phẩm, dịch vụ và địa điểm thuộc phạm vi quản lý của QMS. Phạm vi cần xem xét các hoạt động, chức năng và tương tác của tổ chức với các bên bên ngoài, đảm bảo sự rõ ràng về những gì thuộc phạm vi và không thuộc phạm vi quản lý của QMS.

Xác định và quản lý quy trình

Các tổ chức được yêu cầu xác định các quy trình cần thiết cho QMS và các tương tác của chúng. Điều này bao gồm việc xác định trình tự và tương tác của các quy trình này và khả năng đạt được các kết quả mong muốn, bao gồm cả hoạt động và kiểm soát hiệu quả các quy trình này.

Lập tài liệu về QMS

Tổ chức cần thiết lập và duy trì thông tin dạng văn bản cần thiết để đảm bảo hiệu lực của HTQLCL. Tài liệu này có thể bao gồm các mô tả quy trình, thủ tục, chính sách và hồ sơ theo yêu cầu của ISO 9001 và được coi là cần thiết cho hoạt động của tổ chức cũng như sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng và chế định.

Mục đích của Điều khoản 4.3 là gì?

Mục đích của Điều khoản 4.3 là cung cấp khuôn khổ để tổ chức xác định rõ ràng phạm vi QMS của mình, đảm bảo rằng nó bao trùm tất cả các quá trình và hoạt động liên quan cần thiết để đáp ứng mục tiêu chất lượng và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng mong đợi của khách hàng.

Ghi lại quy trình QMS

Điều khoản này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập thành văn bản các quá trình QMS, hỗ trợ việc hiểu, triển khai và duy trì hệ thống đồng thời cung cấp bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001.

Thiết lập ranh giới của QMS

Điều khoản 4.3 đảm bảo rằng tổ chức thiết lập các ranh giới của hệ thống quản lý chất lượng của mình, xác định và quản lý các quá trình của hệ thống một cách hiệu quả và duy trì các tài liệu cần thiết để hỗ trợ hoạt động thành công của QMS.

Điều khoản 4.4
Điều khoản 4.4

Điều khoản 4.4 của ISO 9001 :2015 là gì?

Trong ISO 9001:2015, Điều khoản 4.4 có tiêu đề “Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống”. Điều khoản này là không thể thiếu để xác định và thiết lập khuôn khổ cho Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) trong tổ chức.

Mục tiêu cụ thể của Điều khoản 4.4 là gì?

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

Điều khoản này đề cập đến yêu cầu đối với một tổ chức trong việc thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục QMS của mình. Điều khoản này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên kết QMS với định hướng và mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Các quy trình trong QMS

Nó liên quan đến việc xác định, thực hiện và quản lý các quá trình cần thiết để QMS hoạt động hiệu quả. Điều này bao gồm việc xác định trình tự và sự tương tác của các quá trình này để đảm bảo chúng đạt được kết quả mong muốn và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Yêu cầu về tài liệu

Điều khoản 4.4 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thông tin dạng văn bản cần thiết cho hiệu lực của QMS. Tài liệu này có thể bao gồm các mô tả quá trình, thủ tục, chính sách và hồ sơ theo yêu cầu của ISO 9001 và cần thiết cho hoạt động của tổ chức cũng như sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng và chế định.

Tích hợp quá trình

Điều khoản này cũng nhấn mạnh việc tích hợp các quá trình QMS vào các quá trình kinh doanh tổng thể của tổ chức. Nó khuyến khích các tổ chức xem xét làm thế nào các quy trình liên quan đến chất lượng này phù hợp với các chức năng và hoạt động khác.

Nhìn chung, Điều khoản 4.4 đóng vai trò là nền tảng để thiết lập QMS có cấu trúc. Nó nhấn mạnh sự cần thiết của tài liệu rõ ràng, các quy trình được xác định rõ ràng, sự phù hợp với các mục tiêu của tổ chức và cải tiến liên tục là những yếu tố cơ bản để đảm bảo tính hiệu quả của QMS trong việc đáp ứng các mục tiêu chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo