ISO 26000Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng ISO 26000 – Trách nhiệm xã hội

31/05/20220

ISO 26000 đưa ra các khuyến nghị quốc tế để làm cho tổ chức của bạn có trách nhiệm hơn với xã hội. Nó sẽ hướng dẫn bạn trong việc xây dựng và đưa ra chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (csr) dài hạn, bất kể tính chất kinh doanh của bạn là gì. ISO 26000 có thể giúp bạn giải quyết mọi thứ, từ thực tiễn làm việc đến chính sách môi trường, phát triển bền vững và cộng đồng mà bạn tác động.  

ISO 26000 là gì?

ISO 26000 là tiêu chuẩn quốc tế được phát triển nhằm giúp các tổ chức lồng ghép trách nhiệm xã hội vào chiến lược và hoạt động của mình một cách hiệu quả. Việc áp dụng ISO 26000 giúp các tổ chức thực hiện các hành vi có trách nhiệm với xã hội như một phần của các giá trị và thực tiễn kinh doanh của họ và do đó góp phần vào sự phát triển bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế. 

Tiêu chuẩn được đưa ra vào năm 2010 sau 5 năm đàm phán giữa các bên liên quan quốc tế từ đại diện nhà nước, tư nhân và khu vực thứ ba và được phát triển bởi một nhóm công tác gồm khoảng 500 chuyên gia, đạt được sự đồng thuận quốc tế. Sử dụng ISO 26000 để cải thiện hiệu suất Trách nhiệm xã hội Để hiểu đầy đủ việc sử dụng và mục đích của ISO 26000, cần phải chú ý đến định nghĩa về “trách nhiệm xã hội”, mà tiêu chuẩn đưa ra: “trách nhiệm của một tổ chức đối với các tác động của các quyết định và hoạt động của mình đối với xã hội và môi trường, thông qua hành vi minh bạch và đạo đức

ISO 26000 là nhằm vào bất kỳ và tất cả các tổ chức, bất kể vị trí, hoạt động hoặc quy mô.

Bằng cách khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện trách nhiệm xã hội một cách nghiêm túc, ISO 26000 giúp đóng góp vào sự phát triển bền vững toàn cầu.

ISO 26000: 2010

Việc phát triển ISO 26000: 2010 có sự tham gia của các bên và đại diện từ các ngành công nghiệp, chính phủ, tổ chức phi chính phủ, các nhóm người tiêu dùng và tổ chức công nhân trên khắp thế giới, và như vậy nó thể hiện sự đồng thuận quốc tế thực sự.

ISO 26000: 2010 cung cấp hướng dẫn về:

 • Các định nghĩa, nguyên tắc và các vấn đề cốt lõi của trách nhiệm xã hội
 • Bối cảnh xã hội, chính trị, môi trường và văn hóa của trách nhiệm xã hội
 • Hướng dẫn thực hành tốt nhất về trách nhiệm xã hội
 • Hướng dẫn cách tích hợp, thực hiện và thúc đẩy hành vi có trách nhiệm với xã hội cả bên trong và bên ngoài
 • Xác định và tương tác với các bên liên quan
 • Xác định, thực hiện, đánh giá các cam kết và thực hiện trách nhiệm xã hội
 • Phân phối thông tin khác liên quan đến trách nhiệm xã hội

Tầm quan trọng của ISO 26000

Điều gì tạo nên hành vi đạo đức và trách nhiệm xã hội của các tập đoàn và tổ chức đang được tranh luận rất nhiều, và câu hỏi về các giải pháp tiêu chuẩn hóa như ISO khả thi như thế nào đối với những loại vấn đề phức tạp này vẫn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, những gì ISO 26000 cố gắng thực hiện là vạch ra một con đường trung gian rõ ràng giữa luật pháp chặt chẽ, dày đặc và quyền tự do công ty cởi mở, không bị kiểm soát (hoặc tự quản lý).

ISO 26000 cố gắng thúc đẩy sự tôn trọng và trách nhiệm bằng cách cung cấp các điểm tham chiếu dưới dạng các tiêu chuẩn được lập thành văn bản. Bằng cách này, các tổ chức có quyền tự do làm việc theo cách không hạn chế khả năng hoạt động của họ ở cấp độ kinh doanh, trong khi vẫn kêu gọi họ chịu trách nhiệm về các hành động xã hội và môi trường của họ.

Nó quan trọng bởi vì nó cung cấp một khuôn khổ hành động cho trách nhiệm xã hội, hấp dẫn các công ty vì tính linh hoạt của nó.

Tóm lại, ISO 26000 nhằm mục đích:

 • Giúp các doanh nghiệp và tổ chức giải quyết các trách nhiệm xã hội đồng thời thừa nhận và tôn trọng những khác biệt về văn hóa, xã hội, môi trường, luật pháp và kinh tế
 • Đưa ra các hướng dẫn thiết thực và có thể hành động để ban hành các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội
 • Giúp xác định và giao tiếp với các bên liên quan để cải thiện độ tin cậy và uy tín của các báo cáo liên quan đến trách nhiệm xã hội
 • Tập trung và ưu tiên hiệu quả hoạt động kinh doanh, bao gồm các nguyên tắc cải tiến liên tục
 • Tăng sự hài lòng của khách hàng và các bên liên quan
 • Tích hợp và bổ sung các tiêu chuẩn ISO hiện có, các hiệp ước quốc tế, các quy định của chính phủ và các công ước quốc tế
 • Xác định và thúc đẩy một ngôn ngữ và thuật ngữ chung để nói về và giao tiếp trách nhiệm xã hội
 • Nâng cao nhận thức chung về trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Một trong những ý tưởng cơ bản của ISO 26000 là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đôi khi được viết tắt là CSR, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một khái niệm rộng liên quan đến khá nhiều điều mà một công ty thực hiện để duy trì các nguyên tắc phát triển bền vững.

Cụ thể hơn, đó là “trách nhiệm” tập thể mà một công ty hoặc tổ chức phải duy trì các tiêu chuẩn nhất định về tính bền vững.

Trách nhiệm này đề cập đến mối quan tâm của xã hội nói chung, cũng như mối quan tâm của các tổ chức cá nhân. Tất nhiên, những mối quan tâm này liên tục thay đổi và khuôn khổ của ISO 26000 với tư cách là một tập hợp các hướng dẫn, chứ không phải là một tập hợp các yêu cầu cứng nhắc phản ánh điều này.

Đó là một cách khác để nói rằng các công ty cần trở nên hiệu quả hơn về mặt kinh tế và xem xét tác động của họ đối với các xã hội và môi trường hỗ trợ họ.

Phát triển bền vững

Ba trụ cột của phát triển bền vững là:

 • Nền kinh tế
 • Xã hội
 • Môi trường

Phát triển bền vững chỉ đơn giản là ý tưởng rằng các hành động của một tập đoàn không được phá hoại.

Ít nhất, họ nên áp dụng các phương thức kinh doanh hợp lý nhằm “duy trì” các hệ thống tinh tế về kinh tế, xã hội và môi trường, thay vì phá vỡ chúng.

ISO 26000, tuy chủ yếu tập trung vào khía cạnh xã hội, nhưng vẫn kết hợp các yếu tố của từng trụ cột cốt lõi của phát triển bền vững.

Với tư cách này, ISO 26000 với tư cách là một tiêu chuẩn kết hợp các nguyên tắc cốt lõi của phát triển bền vững.

 

Cấu trúc của ISO 26000

ISO 26000: 2010 được cấu trúc thành bảy phần chính, như sau:

 1. Phạm vi
 2. Thuật ngữ và định nghĩa
 3. Hiểu biết về trách nhiệm xã hội
 4. Nguyên tắc trách nhiệm xã hội
 5. Nhận thức trách nhiệm xã hội và thu hút các bên liên quan
 6. Hướng dẫn các môn học chính về trách nhiệm xã hội
 7. Hướng dẫn lồng ghép trách nhiệm xã hội trong toàn tổ chức

Tôi sẽ thử và đưa ra một phác thảo ngắn gọn của từng phần.

1 Phạm vi

Đây giống như một tổng quan ngắn gọn nhưng toàn diện về tiêu chuẩn và bao gồm các hạn chế và loại trừ. Hãy coi nó giống như một phần giới thiệu cung cấp ngữ cảnh quan trọng.

 1. Thuật ngữ và định nghĩa

Các khái niệm quan trọng để hiểu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các hướng dẫn được xác định trong tiêu chuẩn này được định nghĩa tại đây.

 1. Hiểu biết về trách nhiệm xã hội

Về cơ bản là một cái nhìn tổng thể về khái niệm trách nhiệm xã hội, bao gồm ý nghĩa của nó và cách nó áp dụng cho các tổ chức.

Phần này bao gồm các yếu tố và điều kiện liên tục ảnh hưởng đến sự phát triển và hiểu biết về khái niệm trách nhiệm xã hội.

Ngoài ra còn có hướng dẫn cho các tổ chức vừa và nhỏ về cách sử dụng và áp dụng các nguyên tắc được xác định trong ISO 26000.

 1. Nguyên tắc trách nhiệm xã hội

Giới thiệu và mở rộng bảy nguyên tắc của trách nhiệm xã hội. Tôi sẽ trình bày những nguyên tắc này trong phần của bài viết này có tên “Bảy nguyên tắc chính của ISO 26000”.

 1. Nhận thức trách nhiệm xã hội và thu hút các bên liên quan

Hai thực hành quan trọng được nêu trong phần này:

 • Cách các tổ chức thừa nhận trách nhiệm xã hội của chính họ
 • Cách họ xác định và tham gia với các bên liên quan của họ

Nó cũng bao gồm hướng dẫn về cách tổ chức có thể / nên liên hệ với các bên liên quan và xã hội của họ theo nghĩa rộng hơn, từ cách các yếu tố này liên quan đến các nguyên tắc và chủ thể cốt lõi của trách nhiệm xã hội được xác định trong ISO 26000 đến phạm vi tác động của tổ chức.

 1. Hướng dẫn các môn học chính về trách nhiệm xã hội

Tương tự như phần 4, các chủ đề cốt lõi của trách nhiệm xã hội được nêu và định nghĩa ở đây.

Tôi sẽ xem xét các chủ đề cốt lõi này trong phần “Bảy chủ đề cốt lõi của ISO 26000” của bài viết này.

 1. Hướng dẫn lồng ghép trách nhiệm xã hội trong toàn tổ chức

Phần này cung cấp các hướng dẫn để triển khai thực tế các nguyên tắc và khái niệm của ISO 26000.

Bao gồm trong phạm vi của các nguyên tắc này là:

 • Hiểu trách nhiệm xã hội của tổ chức
 • Tích hợp trách nhiệm xã hội trong toàn bộ tổ chức
 • Truyền thông trách nhiệm xã hội
 • Nâng cao uy tín của tổ chức
 • Quy trình đánh giá sự tiến bộ đối với trách nhiệm xã hội
 • Cải thiện hiệu suất của các sáng kiến ​​trách nhiệm xã hội
 • Đánh giá các sáng kiến ​​tự nguyện về trách nhiệm xã hội

Bảy nguyên tắc chính của ISO 26000

Vì vậy, chúng ta đã xem qua cấu trúc của ISO 26000, có bảy phần chính.

Thật trùng hợp (và hơi khó hiểu) cũng có một vài danh sách quan trọng đáng để nắm bắt, cả hai đều có bảy yếu tố:

 • Bảy nguyên tắc chính của ISO 26000
 • Bảy chủ đề cốt lõi của ISO 26000

Thứ nhất, bảy nguyên tắc chính, được coi là “gốc rễ của hành vi có trách nhiệm với xã hội”, là:

Trách nhiệm giải trình

Về nguyên tắc, điều này có nghĩa là các tổ chức phải chịu trách nhiệm về các tác động của họ đối với xã hội, nền kinh tế và môi trường.

Làm thế nào để bắt họ phải chịu trách nhiệm? Về cơ bản, điều này liên quan đến nghĩa vụ quản lý phải chịu trách nhiệm đối với tác động và lợi ích của tổ chức của họ, và tương tự đối với tổ chức phải chịu trách nhiệm trước các quy định và thẩm quyền của pháp luật.

Các tổ chức phải tính đến:

 • Các quyết định và hoạt động của họ tác động như thế nào đến xã hội, môi trường và nền kinh tế
 • Các hành động khắc phục hoặc phòng ngừa được thực hiện để đối phó hoặc lường trước các tác động tiêu cực ngoài ý muốn và không lường trước được

Minh bạch

Đối với các quyết định và hoạt động có tác động đến xã hội, môi trường và kinh tế, các tổ chức phải minh bạch.

Họ phải tiết lộ bằng các điều khoản rõ ràng, rõ ràng về tất cả các chính sách, quyết định, tài liệu và hoạt động mà họ chịu trách nhiệm.

Thông tin như vậy phải dễ dàng có sẵn cho các bên quan tâm có liên quan, đặc biệt là những người đã hoặc có thể bị ảnh hưởng về bất kỳ khả năng nào bởi các hành động của tổ chức.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thông tin độc quyền phải được công khai, hoặc thông tin nhạy cảm được bảo vệ bởi các chính sách pháp luật hoặc quyền riêng tư cá nhân phải được tiết lộ.

Ít nhất, các tổ chức nên cố gắng minh bạch về:

 • Các chính sách và thủ tục nội bộ, bao gồm các tiêu chuẩn và tiêu chí mà tổ chức sử dụng để đánh giá hoạt động của chính mình liên quan đến trách nhiệm xã hội
 • Các tác động đã biết và tiềm năng của các quyết định và hoạt động đối với các bên liên quan của tổ chức, cũng như nền kinh tế và môi trường
 • Tổ chức tự xác định các bên liên quan như thế nào. Điều đó bao gồm một định nghĩa rõ ràng và các quy trình được sử dụng để xác định, lựa chọn và tương tác với chúng

Hành vi đạo đức

Các tổ chức nên cư xử có đạo đức. Hành vi của họ cần bị ảnh hưởng bởi các giá trị được xác định rõ ràng về tính trung thực, công bằng và liêm chính.

Hành vi đạo đức bao hàm mối quan tâm thực sự đến phúc lợi của con người, động vật và môi trường nói chung, ngoài cách sử dụng một chiều thuận tiện của thuật ngữ “bên liên quan”.

Với nguyên tắc này, một tổ chức cam kết giải quyết tác động của các hoạt động và quyết định của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Tôn trọng phúc lợi của động vật về cách các hoạt động của tổ chức có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và sự tồn tại của chúng
 • Tạo điều kiện đầy đủ, hợp lý cho việc nuôi giữ, nhân giống, sản xuất, vận chuyển và sử dụng động vật dưới mọi khả năng

Tôn trọng lợi ích của các bên liên quan

Các bên liên quan được định nghĩa là các cá nhân hoặc nhóm bị ảnh hưởng hoặc có khả năng tác động đến các hành động của tổ chức.

Về nguyên tắc, các tổ chức phải tôn trọng lợi ích tốt nhất của bên liên quan, có thể bao gồm:

 • Xác định rõ ràng các bên liên quan
 • Đánh giá và xem xét khả năng tham gia và ảnh hưởng của các bên liên quan đến tổ chức
 • Xem xét quan điểm của các bên liên quan, những người có thể bị ảnh hưởng bởi các quyết định hoặc hoạt động của tổ chức, liệu họ có chính thức tham gia vào tổ chức hay không

Tôn trọng pháp quyền

Nguyên tắc ở đây là các tổ chức nên chấp nhận và tôn trọng các nguyên tắc của pháp luật trong khả năng mà nó áp dụng cho họ.

Có lẽ không cần phải nói, nhưng ISO có thể bao gồm việc làm rõ điều này trong tiêu chuẩn của họ vì lý do tuân thủ và để khuyến khích hơn nữa rằng ISO 26000 phải tương thích với bất kỳ khuôn khổ quy định và tiêu chuẩn hiện có nào.

Ví dụ, các tổ chức sẽ phải:

 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định trong tất cả các khu vực tài phán mà họ hoạt động
 • Xem xét đầy đủ các chính sách và thủ tục tuân thủ với bất kỳ luật và quy định hiện hành nào

Tôn trọng các chuẩn mực hành vi quốc tế

Rất đơn giản, các tổ chức nên tôn trọng các chuẩn mực quốc tế đồng thời “tôn trọng pháp quyền” vì nó được áp dụng cho các tổ chức đó tại địa phương.

Ví dụ:

 • Khi luật pháp không xác định đầy đủ các thủ tục bảo vệ môi trường, xã hội hoặc kinh tế, thì một tổ chức nên cố gắng tôn trọng, ở mức tối thiểu, các chuẩn mực hành vi cho địa điểm liên quan mà họ đang hoạt động.
 • Các tổ chức cũng nên tránh đồng lõa với các tổ chức khác rõ ràng là không tôn trọng các chuẩn mực hành vi quốc tế

Tôn trọng nhân quyền

Các tổ chức nên tôn trọng và công nhận tầm quan trọng và tính phổ biến của quyền con người.

Điều đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Trong các tình huống mà quyền con người không được bảo vệ, không được lợi dụng những tình huống này và đảm bảo các bước được thực hiện để tôn trọng quyền con người
 • Trong các tình huống luật pháp không rõ ràng về một số khía cạnh nhất định của quyền con người, để tuân thủ nguyên tắc tôn trọng các chuẩn mực hành vi quốc tế

Bảy chủ đề cốt lõi của ISO 26000

Tương tự như bảy nguyên tắc chính, bảy chủ đề cốt lõi của trách nhiệm xã hội (theo định nghĩa của ISO 26000) là:

Quản trị tổ chức

Hoặc, cách doanh nghiệp của bạn đưa ra quyết định và thực hiện các bước để đạt được mục tiêu của mình.

Quá trình ra quyết định của một tổ chức nên được cấu trúc để các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội có thể được áp dụng một cách hiệu quả.

Quyền con người

Đây cũng là một trong bảy nguyên tắc then chốt.

Trong trường hợp này, nó đề cập đến cách các doanh nghiệp nên tôn trọng và hỗ trợ các quyền cơ bản của con người cả bên trong và bên ngoài; trong hoạt động của riêng họ và khi cộng tác với các bên liên quan.

Thực hành lao động

Thực hành lao động phải phù hợp với tất cả các chính sách khác của trách nhiệm xã hội.

Tất cả các thông lệ và chính sách liên quan đến điều kiện làm việc của tổ chức, bao gồm cả công việc được ký hợp đồng phụ, đều thuộc phạm vi của chủ đề cốt lõi này.

Điều đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Sức khỏe và sự an toàn của người lao động
 • Thuê mướn
 • Khuyến mãi
 • Tập huấn
 • Phát triển kỹ năng

Môi trường

Các tổ chức phải nhận thức được mỗi và mọi hành động và quyết định mà họ thực hiện sẽ tác động đến môi trường như thế nào.

Điều này thường nhưng không liên quan riêng đến cách các tổ chức sử dụng tài nguyên, vị trí của các hoạt động, chất thải và ô nhiễm.

Thực hành điều hành công bằng

Điều này đề cập đến các quy tắc ứng xử đạo đức và cách các tổ chức nên thực hiện trách nhiệm giải trình và sự công bằng khi kinh doanh với những người khác.

Các vấn đề như tham nhũng (và các biện pháp chống tham nhũng), tôn trọng luật pháp địa phương và thúc đẩy các nguyên tắc chính của trách nhiệm xã hội trong toàn tổ chức đều là một phần của sáng kiến ​​duy nhất là phấn đấu hướng tới các quy trình vận hành công bằng hơn.

Vấn đề người tiêu dùng

Khách hàng phải được cung cấp tất cả thông tin liên quan về các dịch vụ và sản phẩm của tổ chức, bao gồm các vấn đề về:

 • Tiếp thị công bằng
 • Dịch vụ tiêu dùng
 • Ủng hộ
 • Thu thập và bảo vệ dữ liệu
 • Sự riêng tư

Sự tham gia và phát triển của cộng đồng

Điều quan trọng là các tổ chức phải thừa nhận giá trị của các cộng đồng và cách các cộng đồng này hỗ trợ và bị ảnh hưởng bởi hoạt động kinh doanh của họ.

Sự tham gia của cộng đồng là rất quan trọng để đạt được sự phát triển bền vững thực sự.

Điều này có thể bao gồm:

 • Cung cấp hỗ trợ cho các chương trình phát triển kỹ năng
 • Tạo công việc mới trong một khu vực nhất định
 • Các khoản đầu tư xã hội khác cùng có lợi

Ai nên sử dụng ISO 26000?

Một phần trong thiết kế của ISO 26000 là đảm bảo rằng nó có thể được sử dụng bởi tất cả các tổ chức, không chỉ các doanh nghiệp và tập đoàn.

Điều này trái ngược với các tiêu chuẩn ISO khác, thường tập trung vào một loại hình tổ chức cụ thể.

Bệnh viện, trường học, tổ chức từ thiện và các tổ chức phi tiêu chuẩn khác đều có thể sử dụng ISO 26000.

Cho đến nay, việc sử dụng chính ISO 26000 đã được các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở trên khắp thế giới, từ Châu Âu, Châu Mỹ và Đông Á.

 

 

Tại sao nên sử dụng ISO 26000?

ISO 26000 là một hướng dẫn. Như vậy, giá trị thực tế của nó đã được tranh luận, bởi vì các bước rõ ràng để giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp không rõ ràng bằng ví dụ, các chính sách và thủ tục có thể lượng hóa được sử dụng bởi các hệ thống quản lý được xác định chặt chẽ hơn như QMS của ISO 9001 hoặc EMS của ISO 14001.

Điều đó nói rằng, các tổ chức tìm kiếm kết quả thực tế nên tiếp cận ISO 26000 như một khuôn khổ hướng dẫn nhiều hơn, cùng với các chiến lược có thể hành động để đạt được các mục tiêu trách nhiệm xã hội mà họ cho là quan trọng nhất.

Nói tóm lại, các tổ chức nên sử dụng ISO 26000 để đặt nền móng cho việc xây dựng và triển khai các hệ thống bền vững, và cuối cùng để gặt hái những lợi ích lâu dài của các hoạt động có trách nhiệm với xã hội.

Lợi ích của việc sử dụng ISO 26000

ISO xác định các lợi ích của việc sử dụng thành công các hướng dẫn của ISO 26000 về trách nhiệm xã hội như:

 • Thu hút và giữ chân người lao động, thành viên và khách hàng
 • Nâng cao hình ảnh và uy tín thương hiệu
 • Cải thiện hiệu quả tiếp thị và sự tương tác của khách hàng
 • Tăng cam kết và năng suất của nhân viên
 • Cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan như chính phủ, giới truyền thông, các công ty khác và cộng đồng

Báo cáo trách nhiệm xã hội

Một ý tưởng quan trọng của tiêu chuẩn ISO 26000 là cách các tổ chức thực hiện các hướng dẫn nên ưu tiên báo cáo cho các bên liên quan về kết quả hoạt động của họ về trách nhiệm xã hội.

Loại báo cáo này nên được thực hiện trong những khoảng thời gian hợp lý và bao gồm thông tin về:

 • Mục tiêu và kết quả thực hiện đối với các chủ đề chính và các nguyên tắc chính của trách nhiệm xã hội
 • Làm thế nào và khi nào các bên liên quan đã hoặc đã tham gia vào các báo cáo
 • Một cái nhìn tổng quan cân bằng và toàn diện về hiệu suất, bao gồm cả những thành tựu và thiếu sót
 • Các phương pháp được xác định rõ ràng để phân tích và cải tiến quy trình

Cách bắt đầu với ISO 26000

ISO 26000 là một chủ đề rộng lớn và phức tạp, và có thể khó biết bắt đầu từ đâu. Để bắt đầu, các bước đầu tiên của bạn là hiểu những nguyên tắc và chủ đề cốt lõi nào là quan trọng nhất và phù hợp với tổ chức của bạn. Các bước có thể thực hiện dưới dạng một quy trình được xác định rõ ràng cũng cần thiết nếu bạn muốn đạt được bất kỳ kết quả nào.

Bạn có kinh nghiệm sử dụng hướng dẫn ISO 26000 về trách nhiệm xã hội không? Chúng tôi muốn biết suy nghĩ của bạn về cách tiêu chuẩn hoạt động trong tự nhiên – vì vậy hãy cho chúng tôi biết trong bình luận bên dưới.

Good Viet Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Văn phòng Goodvn
- Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

- 73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
Liên kết hữu ích

Copyright by Chungnhanquocgia. All rights reserved

G

0945 001 005

chat zalo