ISO 14000 là gì? Cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm những gì?

ISO 14000 không chỉ là công cụ hữu ích mà còn là một cam kết rõ ràng của các tổ chức đối với việc duy trì một môi trường lành mạnh và bền vững cho cả xã hội và kinh doanh. Hãy cùng khám phá chi tiết về những lợi ích và ứng dụng của ISO 14000 trong bối cảnh kinh doanh hiện đại.

ISO 14000 là gì?

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Các tiêu chuẩn ISO 14000 được thiết kế để cung cấp khuôn khổ được quốc tế công nhận về quản lý, đo lường, đánh giá và đánh giá hệ thống quản lý môi trường. Chúng không quy định các mục tiêu về hiệu quả hoạt động môi trường mà thay vào đó cung cấp cho các tổ chức các công cụ để đánh giá và kiểm soát tác động môi trường của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Các tiêu chuẩn đề cập đến các chủ đề sau: hệ thống quản lý môi trường; kiểm toán môi trường; nhãn môi trường và công bố môi trường; đánh giá hiệu quả môi trường; và đánh giá vòng đời.

ISO 14000 là một họ các tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) liên quan đến quản lý môi trường nhằm giúp các tổ chức (a) giảm thiểu cách các hoạt động (quy trình, v.v.) của họ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường (tức là gây ra những thay đổi bất lợi cho không khí, nước hoặc đất); (b) tuân thủ các luật, quy định hiện hành và các yêu cầu khác hướng đến môi trường; và (c) liên tục cải thiện những điều trên.

ISO 14000 tương tự như quản lý chất lượng ISO 9000 ở chỗ cả hai đều liên quan đến quá trình cung cấp dịch vụ/sản phẩm chứ không liên quan đến chính dịch vụ/sản phẩm đó. Giống như ISO 9001, chứng nhận được thực hiện bởi các tổ chức bên thứ ba chứ không phải do ISO trực tiếp trao tặng. Các tiêu chuẩn đánh giá ISO 19011ISO 17021 được áp dụng khi thực hiện đánh giá.

Các yêu cầu của ISO 14001 là một phần không thể thiếu trong Chương trình Kiểm toán và Quản lý Sinh thái (EMAS) của Liên minh Châu Âu . Cấu trúc và tài liệu của EMAS đòi hỏi khắt khe hơn, chủ yếu liên quan đến cải thiện hiệu suất, tuân thủ pháp luật và nghĩa vụ báo cáo. Phiên bản hiện tại của ISO 14001 là ISO 14001:2015, được xuất bản vào tháng 9 năm 2015.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm những gì? và lợi ích của ISO 14000

Tóm tắt lịch sử của hệ thống quản lý môi trường 

ISO 14000 được phát triển vào những năm 1990 sau sự thành công của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 về quản lý chất lượng. Việc phát triển ISO 14000 nhấn mạnh vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động công nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Vào tháng 3 năm 1992, Tập đoàn BSI đã công bố tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường đầu tiên trên thế giới, BS 7750, như một phần nhằm đáp lại mối lo ngại ngày càng tăng về việc bảo vệ môi trường. Trước đó, quản lý môi trường là một phần của các hệ thống lớn hơn như Chăm sóc có trách nhiệm . BS 7750 đã cung cấp khuôn mẫu cho sự phát triển của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 vào năm 1996, với sự đại diện của các ủy ban ISO trên toàn thế giới. Tính đến năm 2017 , hơn 300.000 chứng nhận ISO 14001 có thể được tìm thấy ở 171 quốc gia.

Trước khi phát triển bộ tiêu chuẩn ISO 14000, các tổ chức đã tự nguyện xây dựng EMS của riêng mình, nhưng điều này khiến việc so sánh tác động môi trường giữa các công ty trở nên khó khăn; do đó, bộ tiêu chuẩn ISO 14000 phổ quát đã được phát triển. EMS được ISO định nghĩa là: “một phần của hệ thống quản lý tổng thể, bao gồm cơ cấu tổ chức, hoạt động lập kế hoạch, trách nhiệm, thực tiễn, thủ tục, quy trình và nguồn lực để phát triển, thực hiện, đạt được và duy trì chính sách môi trường.” 

Sự phát triển của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 

Bộ ISO 14000 bao gồm đáng chú ý nhất là tiêu chuẩn ISO 14001, đại diện cho bộ tiêu chuẩn cốt lõi được các tổ chức sử dụng để thiết kế và triển khai hệ thống quản lý môi trường hiệu quả (EMS). Các tiêu chuẩn khác trong loạt tiêu chuẩn này bao gồm ISO 14004, đưa ra các hướng dẫn bổ sung để có một EMS tốt và các tiêu chuẩn chuyên biệt hơn liên quan đến các khía cạnh cụ thể của quản lý môi trường. Mục tiêu chính của loạt tiêu chuẩn ISO 14000 là cung cấp “các công cụ thiết thực cho các công ty và tổ chức thuộc mọi loại hình muốn quản lý trách nhiệm môi trường của họ”.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 dựa trên phương pháp tiếp cận tự nguyện đối với quy định về môi trường.  Bộ tiêu chuẩn này bao gồm tiêu chuẩn ISO 14001, cung cấp các hướng dẫn để thiết lập hoặc cải thiện EMS. Tiêu chuẩn này có nhiều đặc điểm chung với tiêu chuẩn tiền nhiệm của nó, ISO 9000, tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, đóng vai trò là mô hình cho cấu trúc nội bộ của nó, và cả hai có thể được triển khai song song. Giống như ISO 9000, ISO 14000 đóng vai trò vừa là công cụ quản lý nội bộ vừa là cách thể hiện cam kết về môi trường của công ty đối với khách hàng và khách hàng của mình.

Cấu trúc Bộ Tiêu Chuẩn ISO 14000 gồm những tiêu chuẩn nào?

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 bao gồm một số tiêu chuẩn chính và các tài liệu hướng dẫn liên quan, nhằm hỗ trợ các tổ chức trong việc quản lý môi trường và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Dưới đây là cấu trúc chính của bộ tiêu chuẩn ISO 14000:

 1. ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường

  • ISO 14001 là tiêu chuẩn cốt lõi trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000.
  • Nó đưa ra các yêu cầu cụ thể cho việc thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường trong các tổ chức.
  • ISO 14001 giúp các tổ chức xác định các yếu tố môi trường có liên quan, lập kế hoạch để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
 2. ISO 14004: Hướng dẫn cho việc thi hành ISO 14001

  • ISO 14004 cung cấp các hướng dẫn chi tiết và lời khuyên để các tổ chức triển khai hiệu quả hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001.
  • Tài liệu này bao gồm các phương pháp thực hiện, các lưu ý và các ví dụ minh họa để giúp tổ chức áp dụng ISO 14001 vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất.
 3. ISO 14015: Đánh giá môi trường – Hướng dẫn

  • Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về việc đánh giá môi trường, bao gồm các phương pháp, quy trình và tiêu chí để đánh giá tác động của hoạt động sản xuất và dịch vụ lên môi trường.
  • ISO 14015 giúp các tổ chức định hướng và tiến hành các đánh giá môi trường một cách khoa học và toàn diện.
 4. ISO 14031: Đánh giá hiệu suất môi trường – Hướng dẫn

  • Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về việc đánh giá hiệu suất môi trường của các tổ chức.
  • ISO 14031 định nghĩa các chỉ số và phương pháp để đo lường và báo cáo hiệu suất môi trường, từ đó giúp các tổ chức xác định được mức độ đóng góp của hoạt động của họ đến bảo vệ môi trường.
 5. ISO 14040 – ISO 14049: Phân tích chuỗi đời sản phẩm (LCA)

  • Bao gồm chuỗi tiêu chuẩn ISO 14040 đến ISO 14049, các tiêu chuẩn này định nghĩa và hướng dẫn về việc thực hiện Phân tích Chuỗi đời Sản phẩm (Life Cycle Assessment – LCA).
  • LCA là một công cụ quan trọng để đánh giá tác động môi trường của sản phẩm từ giai đoạn khai thác nguyên liệu đến giai đoạn xử lý chất thải.
 6. ISO 14064: Thông báo và xác nhận báo cáo lượng khí nhà kính

  • Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho việc thông báo và xác nhận báo cáo về lượng khí nhà kính (Greenhouse Gas – GHG).
  • ISO 14064 giúp các tổ chức xác định, đo lường, báo cáo và xác nhận lượng khí nhà kính một cách chính xác và đáp ứng các yêu cầu quốc tế.
 7. ISO 14090-14097: Điều chỉnh thích ứng với biến đổi khí hậu

  • Các tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho các tổ chức trong việc điều chỉnh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • Bao gồm các quy trình, phương pháp và hệ thống để quản lý rủi ro và cải thiện sự phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu.

ISO 14000 và ISO 14001 là hai thành phần quan trọng trong hệ thống tiêu chuẩn quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) phát triển.

Ý Nghĩa và Lợi ich của bộ tiêu chuẩn ISO 14000?

ISO 14000 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các tổ chức:

 • Cải thiện hiệu quả môi trường: Giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường từ hoạt động sản xuất.
 • Tuân thủ pháp luật và quy định: Đảm bảo rằng các hoạt động của tổ chức tuân thủ các quy định môi trường hiện hành.
 • Nâng cao uy tín và hình ảnh công ty: Tăng cường niềm tin từ khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Phương Pháp Thực Hiện ISO 14000

Để triển khai ISO 14000, các tổ chức cần thực hiện các bước sau:

 1. Xây dựng chính sách môi trường: Thiết lập mục tiêu và cam kết về quản lý môi trường.
 2. Lập kế hoạch và triển khai: Phát triển và triển khai các quy trình và quy định để đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001.
 3. Kiểm tra và đánh giá: Đảm bảo việc triển khai hiệu quả thông qua giám sát, đánh giá và xem xét lại định kỳ.
 4. Cải tiến liên tục: Liên tục cải tiến hệ thống quản lý môi trường để đáp ứng yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Kết Luận

ISO 14000 không chỉ là một bộ tiêu chuẩn mà còn là một phương tiện quan trọng để các tổ chức chứng tỏ cam kết của mình đối với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Việc tuân thủ và triển khai hiệu quả ISO 14000 không chỉ mang lại lợi ích về môi trường mà còn giúp tăng cường uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo