ISO 9001:2015Tài liệu ISO 9001Danh mục tài liệu áp dụng ISO 9001:2008

03/11/20190

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU ÁP DỤNG ISO 9001:2008

Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008
của doanh nghiệp sản xuất  luôn được thiết lập, duy trì, thực hiện và hiệu lực của nó để nhắm tới cải tiến liên tục với mục tiêu đạt được sự tuân thủ theo ISO 9001:2008 và hiệu quả trong quản lý, phát triền doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất gồm những vấn đề cơ bản sau:

  • Doanh nghiệp thiết lập Sơ đồ Mô hình Hệ thống Quản lý Chất lượng được trình bày trong Sổ tay chất lượng này được chỉ ra trình tự và tương tác của các quá trình trong Hệ thống Quản lý Chất lượng tổng quát của doanh nghiệp.
  • ISO 9001:2008 bao gồm: Trình tự và các mối tương tác của các quá trình trong Hệ thống Quản lý Chất lượng cụ thể (phòng ban, bộ phận, thiết bị máy móc, sản phẩm và dịch vụ) được thể hiện trong lưu đồ tổng quát. Các chuẩn mực và phương pháp để kiểm soát ảnh hưởng của các quá trình được thể hiện trong các quy trình, các kế hoạch kiểm soát, các hướng dẫn kiểm tra thử nghiệm và hướng dẫn công việc. Các kế hoạch kiểm soát  cho phép sẵn có các thông tin và các biện pháp thích hợp cần thiết cho việc kiểm soát hệ thống chất lượng. Các nguồn lực và các thông tin cần thiết cho hiệu lực của điều hành và giám sát của các quá trình này được thể hiện thông qua các tài liệu kiểm soát sẵn có của doanh nghiệp. Trên kết quả đo lường và giám sát của các quá trình và các phân tích dữ liệu, các hoạt động tác động thích hợp được đưa ra để đảm bảo đạt được mục tiêu đặt ra và tìm kiếm các cơ hội cải tiến.
  • ISO 9001:2008 yêu cầu lãnh đạo của các bộ phận chức năng  và toàn bộ công nhân viên được yêu cầu thực hiện phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001:2008.
  • ISO 9001: 2008 yêu cầu Các quá trình nguồn lực từ bên ngoài bao gồm các nhà cung cấp nguyên vật liệu, bao bì có ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ đều được kiểm soát sự phù hợp và được xác định một cách rõ ràng cụ thể trong Hệ thống Quản lý Chất lượng của doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất gồm những vấn đề cơ bản sau

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM – Hỗ trợ tư vấn miễn phí, thực hiện hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan tới Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2015; Tư vấn và chứng nhận ISO 14001; Tư vấn và chứng nhận ISO 22000; Tư vấn và chứng nhận HACCP; Chứng nhận hợp quy; Chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam; Công bố thực phẩm và các thủ tục pháp lý khác. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. Hotline: 0945.001.005

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM giới thiệu danh sách các tài liệu trong một doanh nghiệp sản xuất phân bón. Danh sách gồm các tài liệu liên quan tới Sổ tay chất lượng; Các quy trình: Kiểm soát tài liệu; Kiểm soát hồ sơ; Quy trình sản xuất… Các Hướng dẫn; Các Quyết đinh; Các Biểu mẫu áp dụng trong Hệ thống quản lý ISO 9001:2008 của doanh nghiệp. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực sản xuất khác nhau, Các quy trình và tài liệu này sẽ thay đổi để phù hợp với từng doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh. Doanh nghiệp có nhu cầu nghiên cứu những tài liệu này. Hãy gọi ngay cho chúng tôi đề được hỗ trợ tốt nhất.

Danh mục tài liệu theo ISO 9001:2008 của Doanh nghiệp sản xuất phân bón

Tài liệu

Quyết định, Quy trình,
Kế hoạch

Chính sách chất lượng.

Quyết định ban hành số:

Quy trình kiểm soát tài liệu.

QT

Quy trình kiểm soát hồ sơ.

QT

Quy trình hoạch định hệ thống quản lý chất lượng

QT

Quy trình trao đổi thông tin nội bộ

QT

Quy trình xem xét của lãnh đạo

QT

Quy trình xác định mức độ thỏa mãn của nhân viên

QT

Quy trình tuyển chọn nguồn nhân lực

QT

Quy trình năng lực nhận thức và đào tạo

QT

Quy trình kiểm soát thiết bị sản xuất

QT

Kế hoạch kiểm soát thiết bị sản xuất

 

Quy trình hoạch định tạo sản phẩm

QT

Quy trình bán hàng

QT

Quy trình tham gia đấu thầu

QT

Quy trình giải quyết khiếu nại và thông tin phản hồi

QT

Quy trình thiết kế và phát triển

QT

Quy trình mua hàng

QT

Quy trình thực hiện lệnh sản xuất

QT

Quy trình xác nhận giá trị sử dụng của quá trình

QT

Quy trình nhận biết và xác định nguồn gốc

QT

Quy trình tài sản của khách hàng

QT

Quy trình bảo toàn sản phẩm

QT

Quy trình kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường

QT

Kế họach kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường

KH

Quy trình đo lường mức độ thỏa mãn của khách hàng

QT

Quy trình đánh giá nội bộ

QT

Quy trình theo dõi và đo lường quá trình

QT

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình xử lý than bùn

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình xử lý phân chuồng

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình xử lý mật rỉ

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình xử lý phối trộn than bùn

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình sản xuất phân bón dạng bột

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình sản xuất phân bón dạng hạt

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình xử lý bán thành phẩm

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình nghiền phân khoáng lân

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình nghiền phân khoáng urê

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình phối trộn khoáng vô cơ

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình sản xuất phân bón trung vi lượng

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình sản xuất phân bón dạng lỏng

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình sản xuất phân bón vi sinh vật

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình sản xuất phân bón lá FAA

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình sản xuất chế phẩm OHN

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình sản xuất phân bón lá giàu Ca

KH

Kế hoạch theo dõi và đo lường quá trình sản xuất phân bón Humat K 072

KH

Quy trình theo dõi và đo lường sản phẩm

QT

Kế hoạch theo dõi đo lường sản phẩm than bùn đã xử lý

KH

Kế hoạch theo dõi đo lường sản phẩm phân chuồng đã xử lý

KH

Kế hoạch theo dõi đo lường sản phẩm mật rỉ đã xử lý

KH

Kế hoạch theo dõi đo lường sản phẩm than bùn tiêu chuẩn

KH

Kế hoạch theo dõi đo lường sản phẩm phân bón dạng bột

KH

Kế hoạch theo dõi đo lường sản phẩm phân bón dạng hạt

KH

Kế hoạch theo dõi đo lường bán thành phẩm

 

Kế hoạch theo dõi đo lường sản phẩm phân khoáng lân nghiền

 

Kế hoạch theo dõi đo lường sản phẩm phân urê đã nghiền mịn

 

Kế hoạch theo dõi đo lường sản phẩm phân khoáng đã phối trộn

 

Kế hoạch theo dõi và đo lường sản phẩm phân bón trung vi lượng

 

Kế hoạch theo dõi và đo lường sản phẩm phân bón dạng lỏng

 

Kế hoạch theo dõi và đo lường sản phẩm phân bón vi sinh vật

 

Kế hoạch theo dõi và đo lường sản phẩm phân bón lá FAA

 

Kế hoạch theo dõi và đo lường chế phẩm sinh học OHN

 

Kế hoạch theo dõi và đo lường sản phẩm phân bón lá giàu Ca

 

Kế hoạch theo dõi và đo lường sản phẩm phân bón Humat

 

Quy trình kiểm soát  sản phẩm không phù hợp

 

Quy trình phân tích dữ liệu

 

Quy trình cải tiến liên tục

 

Quy trình hành động khắc phục / phòng ngừa

 

Trên đây là một số tài liệu được áp dụng trong Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của một doanh nghiệp sản xuất phân bón. Các quy trình, kế hoạch, biểu mẫu, hướng dẫn cụ thể của từng doanh nghiệp sẽ được khảo sát, xây dựng và áp dụng cho phù hợp với từng doanh nghiệp. Với mục đích: Chất lượng ổn định – Hiệu quả kinh tế – Quản lý dễ dàng. VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM  là một đơn vị tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2008. GOOD VIỆT NAM cam kết sẽ mang lại sự hiệu quả và hài lòng nhất cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOOD VIỆT NAM

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

quantridemospe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Good Việt Nam
Good Việt Nam là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập được bộ Khoa Học Công Nghệ chỉ định, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.
Văn phòng Goodvn
- Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

- 73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
Liên kết hữu ích

Copyright by Chungnhanquocgia. All rights reserved

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐
G

0945 001 005

chat zalo