Điều khoản An toàn và sức khỏe – Tiêu chuẩn SA 8000 (Phần 3)

Điều khoản An toàn và sức khỏe 3 là Điều khoản có nhiều yêu cầu nhất trong SA 8000. Khoảng 10 yêu cầu cụ thể.

Tiếp nối bài viết về Điều khoản An toàn và nghề nghiệp Phần I. GOODVN xin giới thiệu phần 2 về điều khoản này. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc giải thích và hướng dẫn cách đáp ứng mục 1-3 trong Điều khoản An toàn và sức khoẻ.

ĐIỀU KHOẢN AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP – PHẦN 3

YÊU CẦU 4-6  ĐIỀU KHOẢN AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ TRONG TIÊU CHUẨN SA 8000

Các tiêu chí 4 – 5 An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

3.4 Tổ chức phải ủy nhiệm đại diện ban quản lý (lãnh đạo) cấp cao chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả nhân viên, và chịu trách nhiệm cho việc thực hiện những yêu cầu an toàn và sức khỏe của Tiêu chuẩn này.

3.5 Ủy ban An toàn và Sức khỏe, với tỷ lệ tham dự cân bằng giữa đại diện ban quản lý (lãnh đạo) và người lao động, phải (bắt buộc) được xây dựng và duy trì. Nếu không có quy định cụ thể từ luật, ít nhất một (vài) thành viên (người lao động) trong ủy ban phải (bắt buộc) là đại diện của (những) tổ chức công đoàn được công nhận, nếu họ đồng ý tham gia. Trong trường hợp (các) công đoàn không ủy nhiệm người đại diện hoặc tổ chức không có công đoàn, người lao động phải (bắt buộc) ủy quyền cho một (vài) đại diện mà họ thấy phù hợp.

Quyết định này phải (bắt buộc) được thông báo cụ thể đến mọi nhân viên. Ủy ban phải (bắt buộc) được huấn luyện và tái huấn luyện định kỳ để có đủ năng lực thực hiện việc cải tiến liên tục điều kiện an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Đánh giá rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phải (bắt buộc) được thực hiện chính quy và định kỳ để xác định và sau đó chỉ ra những mối nguy hiện hữu và tiềm tàng cho an toàn và sức khỏe. Các ghi chép về những đánh giá này cùng với những hành động khắc phục, hành động ngăn ngừa được thực hiện phải (bắt buộc) được lưu giữ.

Các tiêu chí 6 An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

3.6 Tổ chức phải (bắt buộc) cung cấp sự huấn luyện có hiệu quả về an toàn và sức khỏe định kỳ cho mọi nhân viên, bao gồm huấn luyện tại hiện trường và, nếu cần thiết, huấn luyện cho công việc cụ thể. Huấn luyện cũng phải (bắt buộc) được thực hiện đối với nhân viên mới và nhân viên được bổ nhiệm lại, với nơi từng xảy ra tai nạn, và với khi có sự thay đổi về kỹ thuật và/hoặc có máy móc thiết bị mới đi kèm những rủi ro mới đối với an toàn và sức khỏe của nhân viên.

CÁC TRIỂN KHAI CÁC YÊU CẦU 4-6 ĐIỀU KHOẢN AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ

3.4 ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO

Tai nạn ở nơi làm việc thường phát sinh từ những sai lầm mang tính hệ thống trong việc lập kế hoạch hoặc kiểm soát và liên quan đến nhiều yếu tố. Trong khi nguyên nhân phát sinh của một sự cố có thể là lỗi con người hoặc kỹ thuật. Nhưng nguyên nhân gốc rễ thường xuất phát từ những sai sót trong quản lý của tổ chức.

Việc tránh những nguy cơ như vậy phải là trách nhiệm của quản lý cấp cao. Do đó tiêu chuẩn yêu cầu chỉ định và giao trách nhiệm, quyền hạn cho một đại diện quản lý cấp cao. Đại diện Quản lý cấp cao về An toàn và Sức khỏe được chỉ định phải được giao trách nhiệm tổng thể (trong phù hợp với các yêu cầu SA8000) để quản lý sức khỏe và an toàn trong tổ chức, và được cấp đủ quyền hạn và nguồn lực để đảm bảo rằng các chính sách của tổ chức được thực hiện và cải tiến, kế hoạch được thực hiện một cách hiệu quả . 

3.5 BAN Y TẾ VÀ AN TOÀN

Sự tham gia của người lao động là điều cần thiết để tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Vì họ là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các rủi ro về sức khỏe và an toàn. Do đó, SA8000 yêu cầu thiết lập Ủy ban Sức khỏe và An toàn. Ngoài bất kỳ chuyên gia có liên quan nào được tổ chức xác định và theo yêu cầu của pháp luật, SA8000 yêu cầu Ủy ban này phải là một tập hợp giữa công nhân và đại diện quản lý. 

TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN Y TẾ VÀ AN TOÀN

Ủy ban này có nhiệm vụ  quản lý về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.  Ủy ban được yêu cầu thực hiện các đánh giá rủi ro một cách định kỳ (ví dụ, bằng cách thực hiện phân tích rủi ro công việc và đánh giá liên tục – xem thêm 3.1) để xác định và giải quyết vấn đề hiện tại và các mối nguy tiềm ẩn đối với sức khỏe và an toàn. 

Điều này bao gồm việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người lao động bằng cách chủ động trước rủi ro bằng các biện pháp kiểm soát, chẳng hạn như kiểm soát kỹ thuật, đào tạo thường xuyên và thông tin liên lạc.

CƠ CẤU BAN Y TẾ VÀ AN TOÀN

Theo SA 8000, không có yêu cầu số lượng thành viên ủy ban, trừ khi địa phương hoặc pháp luật quốc gia yêu cầu. Nói chung, ủy ban nên được cơ cấu để đáp ứng nhu cầu của từng tổ chức. Số lượng đại diện quản lý và công nhân trong ủy ban sẽ tùy thuộc vào quy mô của tổ chức và loại công việc. Quản lý cấp cao về sức khỏe và an toàn đại diện nên tham gia vào ủy ban nếu có thể. 

Ủy ban cũng nên bao gồm đại diện quản lý và đại diện người lao động (hoặc do công đoàn bổ nhiệm, lực lượng lao động bầu chọn hoặc kết hợp cả hai). Phải có ít nhất 1 đại diện người lao động trong ủy ban. Điều quan trọng nữa là đảm bảo rằng những người di cư, hợp đồng, tạm thời và theo mùa và những người làm việc theo ca được đại diện trong ủy ban.

Nhân sự có năng lực sức khỏe và an toàn liên quan cụ thể, chẳng hạn như bác sĩ / y tá của tổ chức, sức khỏe và cố vấn an toàn hoặc các chuyên gia khác nên cung cấp hỗ trợ cho ủy ban khi cần thiết. Đó là yếu tố tốt để cung cấp đủ nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban. 

CHỨC NĂNG CỦA BAN Y TẾ VÀ AN TOÀN

Ủy ban Sức khỏe và an toàn nên họp thường xuyên; thường là hàng tháng. Tuy nhiên, tần suất của các cuộc họp phụ thuộc vào khối lượng kinh doanh; quy mô lực lượng lao động; tính chất công việc và các rủi ro liên quan; các vấn đề cần thảo luận và các yếu tố liên quan khác. Các cuộc họp để Uỷ ban có cơ hội thảo luận về các vấn đề sức khỏe và an toàn. Ủy ban cần thiết lập và thực hiện các quy trình hoạt động để đảm bảo rằng các cuộc họp có hiệu quả. 

Theo SA 8000, Ủy ban được giao nhiệm vụ thực hiện các đánh giá rủi ro về sức khỏe và an toàn. Thành viên của Ủy ban có thể tham gia vào quá trình đánh giá rủi ro tùy thuộc vào sự hiểu biết của họ trong lĩnh vực sức khỏe và an toàn. Các thành viên phải được đào tạo để họ có thể tham gia và hiểu rõ quy trình, nhưng tất cả các thành viên không nhất thiết phải tự mình tiến hành đánh giá rủi ro.

ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Thực hiện đánh gia rui ro

Đánh giá rủi ro cần đánh giá các mối nguy về sức khỏe và an toàn. Cụ thể theo khả năng xảy ra về thương tích hoặc bệnh tật; mức độ tổn hại mà chúng có thể gây ra; số lượng nhân sự sẽ bị ảnh hưởng và trong khoảng thời gian nào và bất kỳ biện pháp an toàn nào đã được áp dụng. 

Đánh giá rủi ro về sức khỏe và an toàn phải được lập thành văn bản. Ủy ban nên khuyến nghị các hành động khắc phục và/hoặc phòng ngừa đối với Ban lãnh đạo. Ban lãnh đạo sau đó lập và ban hành kế hoạch để giải quyết các mối nguy.

Doanh nghiệp cần phải xây dựng quy trình và thực hiện đánh giá rủi ro. Sau đó đưa ra các kế hoạch hành động để thực hiện kiểm soát các mối nguy dựa trên kết quả đánh giá trên.

Doanh nghiệp có thể tham khảo hướng dẫn về đánh giá rủi ro của ILO dưới đây để có thể hiểu và thực hiện đánh giá rủi ro.

danh-gia-rui-ro-noi-lam-viẹc-sa-8000

Ngoài việc đánh giá rủi ro, danh sách sau đây cung cấp hướng dẫn về các hoạt động khác của Ủy ban:
 1. Giám sát các yếu tố trong môi trường làm việc có thể ảnh hưởng đến người lao động sức khỏe. Bao gồm lắp đặt khu vệ sinh, căng tin và ký túc xá (nếu được cung cấp)
 2. Tư vấn về lập kế hoạch và tổ chức công việc. Bao gồm thiết kế nơi làm việc, máy móc và các thiết bị…
 3. Tham gia vào việc cải tiến phương thức làm việc cũng như kiểm tra và đánh giá các khía cạnh an toàn của thiết bị, máy móc mới…
 4. Tư vấn về sức khoẻ, an toàn và vệ sinh lao động và phương tiện bảo vệ cá nhân..
 5. Giám sát sức khoẻ người lao động
 6. Hợp tác cung cấp thông tin, đào tạo và giáo dục trong lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh môi trường.
 7. Tổ chức sơ cứu, cấp cứu
 8. Tham gia phân tích về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Một số hướng dẫn về đánh giá rủi ro: 

 

 

GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Biên bản các cuộc họp của ủy ban phải được cung cấp cho tất cả nhân sự. Thông tin liên quan đến kết quả kiểm tra, báo cáo hàng năm và các thủ tục mới do Ủy ban phát triển cũng nên được chia sẻ với các nhân sự thông qua các cuộc họp, bản tin và bản ghi nhớ của doanh nghiệp.

3.6 ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Để duy trì một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, tất cả phải nhận thức được các rủi ro và các biện pháp kiểm soát gắn liền với các hoạt động của mình. Đồng thời họ phải có đủ năng lực để hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ và trách nhiệm được giao. 

Do đó, đào tạo là yếu tố quan trọng của bất kỳ công tác quản lý an toàn và sức khỏe nào. Điều khoản 3.6 SA 8000 yêu cầu cụ thể loại hình đào tạo này (các yêu cầu đào tạo chung được tìm thấy trong Điều khoản 9.9 SA 8000).

SA 8000 yêu cầu đào tạo thường xuyên cho tất cả nhân sự (bao gồm cả lao động tạm thời, thời vụ, hợp đồng, vv).

Các cuộc diễn tập, chẳng hạn như diễn tập chữa cháy là cần thiết để tăng cường nhận thức của người lao động và hiệu quả khi ứng dụng thực tế.

Việc đào tạo liên tục nên được tiến hành thường xuyên. Nhằm đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều hiểu và nhận thức được. Tần xuất đào tạo ít nhất là theo yêu cầu của pháp luật. Tất cả nhân sự mới phải được đào tạo và hướng dẫn thăm quan cơ sở để xem xét các mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn cũng như các quy trình phòng ngừa và sơ tán.

Đào tạo bổ sung cũng là cần thiết sau khi sự cố xảy ra và khi có những thay đổi tại nơi làm việc ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn (ví dụ: máy móc mới).

ĐÀO TẠO VỀ CẤP CỨU VÀ ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Các tổ chức nên có một chương trình đào tạo tất cả nhân viên về tình trạng khẩn cấp và phương án ứng phó. Bao gồm cả các cuộc diễn tập sơ tán khẩn cấp.

Hướng dẫn cho các cuộc diễn tập sơ tán khẩn cấp:
 1. Các cuộc diễn tập sơ tán khẩn cấp nên diễn ra ít nhất 6 tháng một lần cho tất cả các ca.
 2. Tất cả nhân viên nên sơ tán và tập trung tại một khu vực an toàn cách xa nguồn nguy hiểm. Tổ chức phải đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều biết điểm tập kết này.
 3. Tổ chức nên tiến hành và luân chuyển địa điểm diễn tập sơ tán khẩn cấp đã được đào tạo. Để có thể chứng minh rằng họ biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp, cho dù đó là hỏa hoạn, tràn hóa chất hoặc tình huống khác.
 4. Tổ chức nên chỉ định một nhóm nhân viên được đào tạo (ví dụ như nhân viên PCCC) để hỗ trợ việc sơ tán và thực hiện một số hành động phòng chống cháy nổ, phù hợp với trình độ đào tạo của họ. Đào tạo thường xuyên cho lực lượng phòng cháy chữa cháy bổ sung. Bao gồm các kỹ thuật chữa cháy, các mối nguy hiểm đặc biệt, và đào tạo lãnh đạo.
 5. Tổ chức cần duy trì bằng chứng bằng văn bản về các cuộc diễn tập sơ tán và thời gian cần thiết để sơ tán.
Để xem chi tiết cách triển khai các yêu cầu cụ thể của Điều khoản An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp. Các bạn xem các phần hướng dẫn khác của Điều khoản này dưới đây:

Điều khoản An toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Tiêu chuẩn SA 8000 ( Phần 1)

Điều khoản An toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Tiêu chuẩn SA 8000 ( Phần 2)

Điều khoản An toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Tiêu chuẩn SA 8000 ( Phần 4)

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận SA 8000.

HOTLINE : 0945.001.005 – 024.2231.5555
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo