Điều khoản Hệ thống quản lý – Điều khoản 9 SA 8000:2014 (Phần chung)

Điều khoản Hệ thống quản lý trong Tiêu chuẩn SA 8000 là phần có nhiều yêu cầu nhất. Và nó cũng là yếu tố quan trọng để tạo nền tảng cho Doanh nghiệp xây dựng và tuân thủ tiêu chuẩn SA 8000.

Để có thể triển khai được các yêu cầu điều khoản; Doanh nghiệp bắt buộc phải xây dựng cho mình hệ thống vận hành. Bao gồm: chính sách, quy trình, hướng dẫn, tài liệu… để thực thi. Ngoài ra nó cũng yêu cầu các yếu tố về: nhân sự thực hiện; giám sát; truyền thông và các hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến.

Nếu xem xét qua về các yêu cầu điều khoản. Doanh nghiệp có thể thấy nó có nhiều yêu cầu khá tương đồng với tiêu chuẩn ISO 9001. Từ đó có thể thấy, việc đáp ứng điều khoản 9 của SA 8000 giống như xây dựng tiêu chuẩn ISO 9001. Nhưng hệ thống này riêng biệt hơn, tập trung vào việc tuân thủ trách nhiệm xã hội.

A. ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN TRONG TIÊU CHUẨN SA 8000

1. Trách nhiệm xã hội: Tổ chức đạt được hiệu quả tuân thủ đầy đủ và bền vững với tiêu chuẩn SA 8000 trong khi liên tục cải tiến.

B. CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KHOẢN HỆ THỐNG QUẢN LÝ –  ĐIỀU KHOẢN 9 TIÊU CHUẨN SA 8000

Điều khoản Hệ thống quản lý này có cấu trúc khác với các điều khoản trước của tiêu chuẩn. Phần Điều khoản 9 Hệ thống quản lý cung cấp:

(1) Thông tin cơ bản về hệ thống quản lý của SA 8000. Mô tả mục đích của tiêu chuẩn và tầm quan trọng của hệ thống quản lý cho SA 8000;
(2) Thêm thông tin về các thành phần của tiêu chuẩn SA 80000. Và cách nó được áp dụng vào quy trình chứng nhận SA 8000; và
(3) Hướng dẫn cho các chuyên gia đánh giá về cách đánh giá hệ thống quản lý của SA 8000. 

Các mục 9.1 – 9.10 dưới đây cung cấp yêu cầu thực hiện cụ thể cho tổ chức về từng nội dung của các yêu cầu liên quan tới Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn SA 8000.

9.1 Chính sách, Quy trình và Hồ sơ Ghi chép

Tiêu chí:

9.1.1 Ban lãnh đạo cấp cao phải (bắt buộc) soạn thảo bản tuyên bố chính sách để phổ biến đến nhân viên, bằng các ngôn ngữ phù hợp, về việc tuân thủ theo SA 8000.
9.1.2 Tuyên bố chính sách phải (bắt buộc) bao gồm cam kết của tổ chức về việc tuân theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn SA 8000 và tôn trọng các quy ước quốc tế như đã đề cập trong phần Các Yếu tố Quy chuẩn và Giải thích ở trên. Tuyên bố cũng phải (bắt buộc) cam kết việc tổ chức tuân theo: luật pháp sở tại, các luật khác được áp dụng và các yêu cầu khác mà tổ chức tham gia.

9.1.3 Bản tuyên bố chính sách này và Tiêu chuẩn SA8000 phải (bắt buộc) được trình bày rõ ràng và dễ tiếp cận, bằng hình thức dễ hiểu và phù hợp, tại nơi làm việc hay ở tất cả những địa điểm của tổ chức, dù thuộc sở hữu của tổ chức, do tổ chức thuê, hay hợp đồng với một bên khác.
9.1.4 Tổ chức phải phát triển chính sách và quy trình thực hiện Tiêu chuẩn SA 8000.

Tiêu chí:

9.1.5 Những chính sách và quy trình này phải (bắt buộc) được thông báo hiệu quả và bằng những ngôn ngữ thích hợp để nhân viên có thể dễ dàng tiếp cận. Những thông báo này cũng cần phải (bắt buộc) được cung cấp một cách rõ ràng đến khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ và nhà cung cấp thứ cấp.9.1.6 Tổ chức phải duy trì các ghi chép phù hợp thể hiện việc tuân thủ và thực hiện tiêu chuẩn SA 8000, bao gồm những yêu cầu về Hệ thống Quản lý trong yếu tố này. Những ghi chép liên quan phải (bắt buộc) được lưu giữ và những tổng kết bằng văn bản hoặc lời nói phải cung cấp cho (các) đại diện SA 8000 của người lao động.

9.1.7 Tổ chức phải định kỳ thực hiện việc xem xét với ban lãnh đạo về các tuyên bố chính sách, các chính sách, các quy trình thực hiện Tiêu chuẩn này và kết quả thực hiện, để cải tiến liên tục.
9.1.8 Tổ chức phải (bắt buộc) đảm bảo tuyên bố về chính sách được công khai bằng phương thức có hiệu quả cho các bên liên quan, theo yêu cầu.

9.2 Ban Trách nhiệm Xã hội

9.2.1  Một Ban Trách nhiệm Xã hội (Social Performance Team – SPT) phải (bắt buộc) được thành lập để thực hiện tất cả các yêu cầu của SA 8000. Ban này phải (bắt buộc) bao gồm các đại diện với tỉ lệ đại diện phù hợp giữa:

a) (Các) đại diện SA8000 của người lao động; và
b) Ban lãnh đạo.

Trách nhiệm tuân thủ Tiêu chuẩn chỉ thuộc về Ban lãnh đạo Cấp cao.

9.2.2  Tại những nơi có công đoàn, đại diện người lao động trong Ban Trách nhiệm xã hội phải (bắt buộc) là (các) đại diện đến từ (các) công đoàn được công nhận, nếu họ lựa chọn tham gia. Trong trường hợp ở những nơi mà (các) công đoàn không ủy nhiệm đại diện hoặc tổ chức không có công đoàn, người lao động có quyền tự do bầu chọn một hoặc nhiều đại diện người lao động SA8000 từ tập thể của họ cho mục đích này. Trong mọi trường hợp, (các) đại diện người lao động SA8000 không được xem như là đại diện của công đoàn.

9.3 Xác định và Đánh giá rủi ro.

9.3.1  Ban Trách nhiệm Xã hội phải (bắt buộc) thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ bằng văn bản, để xác định và ưu tiên cho những khu vực có những điểm không tuân thủ hoặc tiềm tàng nguy cơ không tuân thủ so với Tiêu chuẩn này. Các hành động phải được đề nghị đến Ban Lãnh đạo Cấp cao để giải quyết rủi ro. Các hành động xác định rủi ro này phải được ưu tiên tùy theo mức độ nghiêm trọng của chúng, hoặc tùy theo mức độ tai hại tăng cao nếu việc giải quyết bị trì hoãn.

9.3.2  Ban Trách nhiệm xã hội phải (bắt buộc) thực hiện những đánh giá này dựa trên những dữ liệu của chính họ với kỹ thuật thu thập dữ liệu cùng sự tư vấn giá trị của các bên liên quan.

9.4 Giám sát

9.4.1 Ban Trách nhiệm Xã hội phải (bắt buộc) giám sát một cách hiệu quả các hoạt động ở nơi làm việc, cho việc:

(a) tuân thủ Tiêu chuẩn này;
(b) thực hiện các hành động để giải quyết một cách hiệu quả các rủi ro do Ban Trách nhiệm xã hội đưa ra.
(c) cho tính hiệu quả của hệ thống được áp dụng để đạt được những chính sách của tổ chức và những yêu cầu của Tiêu chuẩn này.

Ban này có quyền thu thập thông tin từ hoặc bao gồm các bên quan tâm (các bên có liên quan, ví dụ cổ đông) trong hoạt động giám sát của mình. Ban này cũng phải (bắt buộc) liên hệ với các phòng ban khác để nghiên cứu, xác định, phân tích và/hoặc giải quyết những điểm không tuân thủ có thể tồn tại so với Tiêu chuẩn SA 8000.

9.4.2  Ban Trách nhiệm Xã hội cũng phải triển khai đánh giá nội bộ theo định kỳ và làm các báo cáo cho ban lãnh đạo cấp cao về việc thực hiện và lợi ích của những hành động được tiến hành nhằm đáp ứng Tiêu chuẩn SA8000, bao gồm hồ sơ về các hành động khắc phục và ngăn ngừa đã được chỉ ra.

9.4.3  Ban Trách nhiệm Xã hội cũng phải (bắt buộc) tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá sự tiến triển và để xác định những hành động tiềm năng có giá trị tăng cường việc thực hiện Tiêu chuẩn.

9.5 Giao tiếp và Thông tin Nội bộ

9.5.1 Tổ chức phải (bắt buộc) chứng minh được rằng nhân viên hiểu rõ những yêu cầu của SA 8000, và phải (bắt buộc) thường xuyên truyền đạt những yêu cầu của SA8000 đến nhân viên một cách định kỳ.

9.6 Quản lý và Giải quyết Khiếu nại

9.6.1  Tổ chức phải thiết lập một quy trình khiếu nại bằng văn bản, đảm bảo bí mật, không bị định kiến, không bị trả đũa và dễ dàng tiếp cận, dành cho nhân viên và các bên liên quan để họ cung cấp những nhận xét, đề nghị, báo cáo hoặc khiếu nại liên quan đến nơi làm việc và/hoặc liên quan đến những điểm không tuân thủ với Tiêu chuẩn SA8000.

9.6.2  Tổ chức phải (bắt buộc) có quy trình điều tra, theo dõi và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại về nơi làm việc và/hoặc những điểm không tuân thủ với Tiêu chuẩn này hoặc về việc thực thi các chính sách và quy trình. Nhân viên và các bên liên quan, nếu có yêu cầu, phải (bắt buộc) được tự do truy cập những kết quả này.

9.6.3  Tổ chức không được (bắt buộc) kỷ luật, đuổi việc hoặc nói cách khác là phân biệt đối xử đối với những nhân viên hoặc bên liên quan vì đã cung cấp thông tin về việc tuân thủ SA 8000 hoặc vì đã có những khiếu nại khác tại nơi làm việc.

9.7 Kiểm chứng từ bên ngoài và Can thiệp của các bên liên quan

9.7.1  Trong trường hợp cần có những đánh giá báo trước hoặc không báo trước nhằm mục đích chứng thực sự tuân thủ những yêu cầu của Tiêu chuẩn này, tổ chức phải (bắt buộc) hoàn toàn hợp tác với các đánh giá viên độc lập để quyết định mức độ nghiêm trọng và tần suất của bất kỳ vấn đề phát sinh nào trong quá trình đáp ứng yêu cầu của Tiêu chuẩn SA 8000.

9.7.2  Tổ chức phải (bắt buộc) cùng tham gia vào quá trình can thiệp của các bên có liên quan để đạt được sự tuân thủ bền vững theo Tiêu chuẩn SA 8000.

9.8 Hành động Khắc phục và Phòng ngừa

9.8.1 Tổ chức phải (bắt buộc) xây dựng chính sách và quy trình cho việc nhanh chóng thực hiện các hành động khắc phục và ngăn ngừa, và phải cung cấp đủ nguồn lực cho việc đó. Ban Trách nhiệm xã hội phải (bắt buộc) đảm bảo những hành động này được thực hiện một cách hiệu quả.

9.8.2 Ban Trách nhiệm xã hội phải (bắt buộc) duy trì hồ sơ, bao gồm khung thời gian, trong đó tối thiểu phải liệt kê các điểm không tuân thủ liên quan đến SA 8000, những nguyên nhân cốt lõi, những hành động khắc phục và ngăn ngừa đã được tiến hành, và kết quả thực hiện.

9.9 Đào tạo và Xây dựng Năng lực

9.9.1 Tổ chức phải (bắt buộc) thực hiện kế hoạch huấn luyện cho mọi nhân viên để thực hiện Tiêu chuẩn SA 8000 một cách hiệu quả theo kết quả đánh giá rủi ro đã được thông báo. Tổ chức phải (bắt buộc) định kỳ kiểm tra mức độ hiệu quả của huấn luyện và ghi chép lại tình trạng và tần suất.

9.10 Quản lý Nhà cung cấp và Nhà thầu.

Tiêu chí:

9.10.1  Tổ chức phải (bắt buộc) thực hiện điều tra chi tiết mức độ tuân thủ Tiêu chuẩn SA8000 của nhà cung cấp/nhà thầu phụ, cơ quan tuyển dụng tư nhân, và nhà cung cấp thứ cấp. Quy trình điều tra chi tiết tương tự cũng được áp dụng khi lựa chọn những nhà cung cấp / nhà thầu phụ mới, cơ quan tuyển dụng tư nhân mới và nhà cung cấp thứ cấp mới. Những hành động tối thiểu của tổ chức để đáp ứng yêu cầu này phải (bắt buộc) được ghi chép lại và phải (bắt buộc) bao gồm:

a) thông báo một cách hiệu quả những yêu cầu của Tiêu chuẩn này đến bên lãnh đạo cấp cao của nhà cung cấp / nhà thầu phụ, cơ quan tuyển dụng tư nhân và nhà cung cấp thứ cấp.

b) đánh giá những rủi ro nghiêm trọng từ những điểm không tuân thủ của nhà cung cấp / nhà thầu phụ, cơ quan tuyển dụng tư nhân và nhà cung cấp thứ cấp. [Lưu ý: xem giải nghĩa “rủi ro nghiêm trọng” trong tài liệu hướng dẫn];

c) thực hiện những nỗ lực hợp lý để đảm bảo những rủi ro nghiêm trọng này được giải quyết một cách thích đáng bởi nhà cung cấp / nhà thầu phụ, cơ quan tuyển dụng tư nhân và nhà cung cấp thứ cấp, và bởi tổ chức, tại không gian và thời gian phù hợp, được ưu tiên giải quyết tùy theo năng lực của tổ chức và nguồn lực để gây ảnh hưởng đến các đối tác đó. [Lưu ý: xem giải nghĩa “nỗ lực hợp lý” trong tài liệu hướng dẫn]; và

Tiêu chí:

d) thiết lập hoạt động giám sát và theo dõi việc thực hiện của nhà cung cấp / nhà thầu phụ, cơ quan tuyển dụng tư nhân và nhà cung cấp thứ cấp để đảm bảo những rủi ro nghiêm trọng này được giải quyết một cách hiệu quả.

9.10.2  Khi tổ chức nhận, sử dụng hoặc chọn lựa hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp / nhà thầu phụ hoặc nhà cung cấp thứ cấp thuộc diện lao động tại nhà, tổ chức phải (bắt buộc) thực hiện những biện pháp hiệu quả để bảo đảm những lao động tại nhà đó nhận được sự bảo vệ tương đương với những lao động khác của tổ chức theo những yêu cầu trong Tiêu chuẩn này.

Để có thể hiểu rõ về từng điều khoản, Doanh nghiệp xem các bài viết của từng liên quan để biết các yêu cầu, định nghĩa cụ thể và hướng dẫn thực hiện.

C. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐIỀU KHOẢN HỆ THỐNG QUẢN LÝ – SA 8000

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỦA TIÊU CHUẨN SA 8000

Hệ thống quản lý là tập hợp chính sách, thủ tục và các quá trình cho phép tổ chức đạt được các mục tiêu của mình. Một hệ thống quản lý hiệu quả được thực hiện bởi những người được đào tạo. Mọi người phải tuân thủ theo các thủ tục để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức. Hệ thống đòi hỏi một cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo cấp cao. Đồng thời cần được cung cấp đủ nguồn lực (nhân lực, tài chính, công nghệ và cơ sở hạ tầng).

Trong ba thập kỷ qua, Hệ thống quản lý ngày càng được sử dụng nhiều hơn tại nơi làm việc. Đặc biệt là các hệ thống OHSAS 180000, ISO 9001, ISO 14001. Nhằm để cải thiện chất lượng và quản lý môi trường và sức khỏe, an toàn  nghề nghiệp. 

Đối với SA 8000, hệ thống quản lý cung cấp một ‘bản đồ’ hoạt động. giúp tổ chức đảm bảo tuân thủ SA 8000 một cách bền vững và cải tiến liên tục. Một hệ thống quản lý hiệu quả cung cấp các công cụ để tổ chức liên tục đánh giá, giảm thiểu và kiểm soát rủi ro liên quan đến hiệu quả SA 8000; bằng cách nhận ra các cơ hội cải tiến và những rủi ro gặp phải.

II. SỰ QUAN TÂM CỦA CỘNG ĐỒNG VỚI TIÊU CHUẨN SA 8000:2014

Các yêu cầu hệ thống quản lý đối với SA 8000 đã được làm rõ ở phiên bản 2014. Với sự tích hợp của chương trình đánh giá hệ thống quản lý Trách nhiệm xã hội. Điều này nhằm cung cấp các tổ chức được hỗ trợ và hướng dẫn nhiều hơn. Nhằm mục đích để họ thực hiện việc tuân thủ SA 8000 hiệu quả hơn.

SA 8000:2014 yêu cầu tổ chức phải xây dựng, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý. Hệ thống phải được đánh giá thường xuyên. Mục đích để xác định cơ hội cải tiến, thiết lập các ưu tiên và các kế hoạch hành động. 

Bảng Hiệu suất trách nhiệm xã hội

Bảng Hiệu suất trách nhiệm xã hội là một bộ công cụ giúp tổ chức đo lường và cải tiến hệ thống của mình đối với hoạt động xã hội. Tiêu chuẩn SA 8000 đã được sử dụng từ năm 2008 bởi hơn 1.000 tổ chức trên khắp thế giới.

Với việc phát hành SA 8000:2014, yếu tố hệ thống quản lý của tiêu chuẩn phù hợp hơn với đánh giá Trách nhiệm xã hội. Tiêu chuẩn SA 8000:2014 cung cấp khuôn khổ cho hệ thống quản lý. Đồng thời quy định về tự đánh giá và đánh giá độc lập trong quá trình chứng nhận SA 8000.

Đánh giá về xếp hạng hiệu suất

Tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội chia nhỏ 10 thành phần của hệ thống quản lý (SA 8000 9.1-9.10) thành 5 mức độ hoàn thiện khác nhau (5 là cao nhất). Và đánh giá mức độ hoàn thiện của từng thành phần trong việc áp dụng và triển khai hệ thống. Xếp hạng được sử dụng làm điểm chuẩn để đánh giá hiện trạng của hệ thống quản lý. Từ đó xác định những điểm mạnh và điểm yếu của nó. Với dữ liệu đó, tổ chức có thể tối ưu hóa tài nguyên và thực hiện các cải tiến có mục tiêu cho các khu vực trọng yếu hơn của hệ thống để cải thiện tổng thể hệ thống.

Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội chỉ là một hệ thống quản lý đơn thuần. Tuy nhiên, nó sẽ hỗ trợ quản lý hệ thống ISO và tuân theo các nguyên tắc tương tự. Trách nhiệm xã hội chia nhỏ các thành phần của hệ thống quản lý thành các danh mục khác nhau. Nhằm để cụ thể giải quyết các khía cạnh cần thiết đặc biệt của trách nhiệm xã hội. Như đối lập với môi trường hoặc chất lượng.

III. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỦA TIÊU CHUẨN SA 8000

Một hệ thống quản lý tốt là xương sống của SA 8000 và cho phép các tổ chức thực hiện duy trì SA 8000. Hệ thống quản lý SA 8000 được tạo thành từ 10 yếu tố có liên quan với nhau sau đây, mỗi phần được thể hiện theo yêu cầu của SA 8000.

Mục 9.1 – 9.3 Tiêu chuẩn SA 8000

1. Chính sách, Thủ tục và Hồ sơ: Cách tổ chức xác định các nguyên tắc, mục tiêu và cam kết của mình cho SA 8000 và hướng dẫn nhân viên của mình thực hiện các nguyên tắc đó hàng ngày.
2. Ban Trách nhiệm Xã hội: Nhóm những người đại diện người lao động, những người quản lý và hỗ trợ thực hiện SA 8000 của tổ chức, theo yêu cầu trong 9.2 SA 8000.
3. Xác định và Đánh giá Rủi ro: Tổ chức xác định rủi ro và kế hoạch hành động để giải quyết chúng.

Mục 9.4 – 9.6 Tiêu chuẩn SA 8000

4. Giám sát: Tổ chức theo dõi việc thực hiện và hiệu quả để đạt được mục tiêu theo tiêu chuẩn SA 8000.
5. Giao tiếp và trao đổi thông tin nội bộ: Các phương pháp và kênh giao tiếp của tổ chức với người lao động để thực hiện SA 8000.
6. Quản lý và Giải quyết Khiếu nại: Cách tổ chức tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại hoặc các đề xuất từ người lao động hoặc các bên quan tâm.

Mục 9.7 – 9.10 Tiêu chuẩn SA 8000

7. Xác minh bên ngoài và sự tham gia của các bên liên quan: Cách tổ chức hợp tác với chuyên gia đánh giá bên ngoài hoặc liên quan đến các bên quan tâm để có được đầu vào toàn diện cho việc triển khai SA 8000 của mình.
8. Hành động Khắc phục và Phòng ngừa: Cách tổ chức giải quyết các rủi ro và điểm không phù hợp trong triển khai và thực hiện SA 8000; ngăn chặn sự tái diễn và thúc đẩy cải tiến liên tục.

9. Đào tạo và nâng cao năng lực: Cách tổ chức đào tạo nhân sự và phát triển thái độ, kỹ năng và kiến thức của họ để triển khai SA 8000 một cách hiệu quả.
10. Quản lý Nhà cung cấp và Nhà thầu: Cách tổ chức tiến hành thẩm định về hoạt động kinh doanh của mình các đối tác và khuyến khích họ thực hiện SA 8000 và cải tiến.

IV.  XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN SA 8000

Tiêu chuẩn SA 8000 yêu cầu phát triển và thực hiện một hệ thống quản lý phù hợp và hiệu quả.

Xác định các chính sách, quy trình, tài liệu

Tổ chức đầu tiên phát triển hệ thống quản lý của mình bằng cách thiết lập và lập thành văn bản các chính sách và danh mục thủ tục cần thiết.

Xây dựng, ban hành quy trình và mục tiêu

Sau đó xây dựng các quy trình thích hợp và xác định các mục tiêu trách nhiệm xã hội dựa trên kỳ vọng (ví dụ: yêu cầu của khách hàng, tiêu chuẩn ngành, SA 8000 và các yêu cầu pháp lý). Điều khoản 9.1 SA 8000 nêu các yêu cầu về việc phát triển các tài liệu hệ thống quản lý. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống quản lý không chỉ là trên giấy tờ; nó cũng phải được thực hiện và giám sát hiệu quả.

Tiêu chí giải quyết khiếu nại

Triển khai thực hiện và giám sát hệ thống

Sau khi đã xây dựng và ban hành hệ thống,  tổ chức phải áp dụng các quy trình hệ thống trong suốt quá trình hoạt động. Tổ chức thực hiện quản lý hệ thống bằng cách đảm bảo rằng nó có đủ nguồn lực; thông tin được cung cấp phù hợp; đào tạo cho những người thực hiện và cam kết tuân thủ theo các chính sách, thủ tục và quy trình đã thiết lập. Yêu cầu cho việc triển khai hệ thống được mô tả trong các điều khoản 9.2 – 9.10 của tiêu chuẩn.

Các công ty lớn có xu hướng phát triển hệ thống quản lý tốt hơn. Nhưng họ có thể gặp khó khăn trong việc đảm bảo mọi người trong địa điểm hoặc bộ phận khác nhau thực hiện các thủ tục một cách nhất quán. Các công ty nhỏ có xu hướng tốt hơn trong việc triển khai hệ thống nếu họ có khả năng quản lý hiệu quả; Tuy nhiên, các công ty nhỏ thường yếu trong việc phát triển tài liệu cần thiết khi nhân sự trong tổ chức thay đổi. SA 8000 nhận dạng các thách thức khác nhau đối với các tổ chức nhỏ và lớn. Vì vậy tiêu chuẩn yêu cầu các tổ chức phải chứng minh việc triển khai hệ thống là phù hợp với quy mô và cấu trúc của doanh nghiệp.

D. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CÁC ĐIỀU KHOẢN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Đây là những phần nội dung chung nhất tới điều khoản 9 Hệ thống quản lý của tiêu chuẩn SA 8000. Để có thể nắm rõ từng nội dung của điều khoản 9 và cách doanh nghiệp có thể đáp ứng. Mời các bạn xem tiếp các bài viết dưới đây của chúng tôi.

– Điều khoản 9.1 Chính sách, Thủ tục và Hồ sơ
Điều khoản 9.1 Ban Trách nhiệm xã hội
– Điều khoản 9.3 Xác định và Đánh giá Rủi ro
Điều khoản 9.4 Giám sát
Điều khoản 9.5 Giao tiếp và thông tin nội bộ
– Điều khoản 9.6 Quản lý và giải quyết khiếu nại
– Điều khoản 9.7 Kiểm chứng từ bên ngoài và sự tham gia của các bên liên quan
– Điều khoản 9.8 Hành động khắc phục và phòng ngừa
– Điều khoản 9.9 Đào tạo và nâng cao năng lực
– Điều khoản 9.10 Quản lý các nhà cung cấp và nhà thầu

GOODVN cũng sẵn sàng hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc triển khai tiêu chuẩn SA 8000. Và đạt được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế được công nhận bởi SAI.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào về SA 8000.
HOTLINE: 0945.001.005 – 024.2231.5555
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo