Điều khoản Xác định và Đánh giá rủi ro – Điều khoản 9.3 SA 8000