Điều khoản Xác định và Đánh giá rủi ro – Điều khoản 9.3 SA 8000

Điều khoản 9.3 trong tiêu chuẩn SA 8000 quy định về việc đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, sẽ có chút khác biệt về yêu cầu đánh giá rủi ro trong Điều khoản 3  An toàn sức khỏe nghề nghiệp trong tiêu chuẩn.

Điều khoản 9.3 hướng về các rủi ro trong việc không tuân thủ các yêu cầu của SA 8000. Bao gồm các yêu cầu từ điều khoản 1-8 và các mục của Điều khoản 9. 

Đánh giá rủi ro trong Điều khoản 3 thì tập trung vào việc đánh giá các rủi ro về an toàn lao động; sức khỏe nghề nghiệp của người lao động.

Dù theo điều khoản nào, việc đánh giá rủi ro đều tương đồng về cách thức, phương pháp đánh giá. Phần dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu qua về Đánh giá rủi ro trong điều khoản 9.3. Doanh nghiệp cần hiểu rõ về cách thức, phương pháp đánh giá rủi ro cụ thể. Doanh nghiệp có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn đánh giá rủi ro của chúng tôi. 

A. ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN TRONG TIÊU CHUẨN SA 8000

1. Đánh giá rủi ro: Một quá trình để xác định các chính sách và thực hành về sức khỏe, an toàn và lao động của tổ chức và ưu tiên các rủi ro liên quan

B. YÊU CẦU CỦA ĐIỀU KHOẢN 9.3 TRONG TIÊU CHUẨN SA 8000

9.3 Xác định và Đánh giá rủi ro.

9.3.1  Ban Trách nhiệm Xã hội phải (bắt buộc) thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ bằng văn bản, để xác định và ưu tiên cho những khu vực có những điểm không tuân thủ hoặc tiềm tàng nguy cơ không tuân thủ so với Tiêu chuẩn này. Các hành động phải được đề nghị đến Ban Lãnh đạo Cấp cao để giải quyết rủi ro. Các hành động xác định rủi ro này phải được ưu tiên tùy theo mức độ nghiêm trọng của chúng, hoặc tùy theo mức độ tai hại tăng cao nếu việc giải quyết bị trì hoãn.

9.3.2  Ban Trách nhiệm xã hội phải (bắt buộc) thực hiện những đánh giá này dựa trên những dữ liệu của chính họ với kỹ thuật thu thập dữ liệu cùng sự tư vấn giá trị của các bên liên quan.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU KHOẢN ĐÁNH GIÁ RỦI RO

XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Tổ chức phải xác định các rủi ro có thể xảy ra trong việc thực hiện SA 8000. Sau đó phải ưu tiên các hành động của mình như thế nào để giải quyết chúng.

Đánh giá rủi ro các yêu cầu của Tiêu chuẩn SA 8000 nhằm hướng tới việc thực hiện hiệu quả các điều khoản tiêu chuẩn và nâng cao sự cải tiến liên tục. Bằng cách xây dựng một quy trình có hệ thống để xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn. Các rủi ro này có thể có tác động tiêu cực (nghĩa là rủi ro có thể xảy ra). Các tổ chức có thể tăng cường sự hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự không phù hợp; nâng cao hiệu quả của các biện pháp, chính sách, quy trình của SA 8000.

Nguyên tắc cơ bản của Đánh giá rủi ro

Các nguyên tắc cơ bản của đánh giá rủi ro là đánh giá xác suất xảy ra của một sự kiện và mức độ nghiêm trọng của tác động tiêu cực nếu nó xảy ra và xếp hạng rủi ro để ưu tiên các hành động và kiểm soát hoạt động để giải quyết chúng.

Lập kế hoạch đánh giá rủi ro

Mục 9.3.1 yêu cầu Ban SPT phải tiến hành đánh giá rủi ro định kỳ bằng văn bản. Mục tiêu để xác định các rủi ro đã xảy ra hoặc tiềm ẩn không phù hợp với tiêu chuẩn. Ưu tiên các rủi ro theo mức độ nghiêm trọng và xác suất của chúng. Đồng thời đề xuất hành động với Ban lãnh đạo về cách giải quyết rủi ro đã xác định.

Bất cứ lúc nào cũng có thể có nhiều người tham gia vào đánh giá rủi ro. Bao gồm: quản lý, người lao động, chuyên gia bên ngoài và các bên quan tâm. Mặc dù hầu hết các tổ chức đã một số bước để kiểm soát rủi ro rõ ràng. Tuy nhiên việc xây dựng một kế hoạch đánh giá và giảm thiểu rủi ro chính thức giúp các tổ chức xem xét lại việc thực hiện các chính sách có được tuân thủ tốt hay không.

Lập kế hoạch rõ ràng đánh giá rủi ro với mục tiêu và phạm vi cụ thể. Kế hoạch cần tập trung đánh giá vào các lĩnh vực ưu tiên và cho phép đo lường chính xác. Tổ chức cần lập bản đồ các yêu cầu của SA 8000 cùng với sự sẵn có của nhân sự. Việc này nhằm xác định tính định kỳ của quá trình đánh giá rủi ro.

Trách nhiệm của Ban SPT

Ban SPT chịu trách nhiệm giám sát và quản lý quá trình đánh giá rủi ro. Các thành viên phải được cung cấp đầy đủ thời gian và nguồn lực để thực hiện các công việc. Nhưng việc này cũng không nên ảnh hưởng tới trách nhiệm công việc bình thường của họ. Ban SPT có trách nhiệm: 

  • Hiểu kế hoạch đánh giá rủi ro và đảm bảo rằng việc đánh giá rủi ro được thực hiện theo kế hoạch
  • Đảm bảo rằng những người có thẩm quyền được chỉ định để thực hiện đánh giá rủi ro
  • Hỗ trợ thu thập thông tin cho quá trình đánh giá rủi ro. Bao gồm các cuộc phỏng vấn hoặc cuộc họp với nhân viên.
  • Xác định thời điểm cần tham khảo ý kiến các bên quan tâm để thu thập dữ liệu quan trọng.
  • Kiểm tra quy trình ưu tiên các rủi ro và thực hiện các thay đổi sau khi xem xét. Kiểm tra xem các hành động được đề xuất cho ban lãnh đạo về cách giải quyết rủi ro. Và đưa ra đầu vào nếu họ muốn muốn sửa đổi những hành động đó.
  • Cung cấp ý kiến đóng góp cho Quản lý cấp cao về cách cải thiện quy trình đánh giá rủi ro nếu cần.

Các tổ chức lớn có nhiều trang web và / hoặc nhiều nhóm hoạt động xã hội. Do đó tổ chức cần đảm bảo rằng Ban SPT phối hợp chia sẻ thông tin lên website. 

TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Theo 9.3 SA 8000, các tổ chức nên định kỳ tiến hành và lập hồ sơ đánh giá rủi ro của các hoạt động và quy trình kinh doanh của mình. Cũng như đánh giá định kỳ với các đối tác kinh doanh, nhà thầu phụ quan trọng. Mục đích các cuộc đánh giá để xác định các vấn đề có thể không phù hợp với tiêu chuẩn SA 8000.

Các cách thức đánh giá rủi ro

Có nhiều cách để thực hiện đánh giá rủi ro tùy thuộc vào mức độ phức tạp của các vấn đề. Các tổ chức nên tham khảo nhiều nguồn thông tin trong quá trình đánh giá rủi ro. Bao gồm nhưng không giới hạn:

⦁ Phỏng vấn người lao động
⦁ Báo cáo Đánh giá nội bộ và bên ngoài
⦁ Báo cáo giám sát sức khỏe và an toàn
⦁ Phân tích các yêu cầu, quy định pháp lý và khác, điều kiện lao động địa phương và xu hướng ngành
⦁ Tham vấn các bên liên quan bên ngoài
⦁ Khiếu nại nội bộ
⦁ Khiếu nại bên ngoài
⦁ Chuyên gia kỹ thuật bên ngoài
⦁ Đánh giá rủi ro của các nhà cung cấp / nhà thầu phụ, cơ quan tuyển dụng tư nhân

Quá trình này cần xác định các rủi ro liên quan đến các yếu tố của tiêu chuẩn; Nó có thể hữu ích khi phân loại các rủi ro dựa trên các yếu tố tiêu chuẩn (lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, sức khỏe và an toàn, v.v.). Phạm vi rủi ro đánh giá nên bao gồm: đánh giá rủi ro của các hoạt động và quy trình kinh doanh nội bộ, cũng như các đối tác kinh doanh quan trọng nhất của tổ chức.

Xếp hạng các rủi ro đã đánh giá

Sau khi các rủi ro đã được xác định, tổ chức nên sắp xếp thứ tự ưu tiên và xếp hạng rủi ro để xác định những hành động nào cần được thực hiện để giải quyết chúng. Các tổ chức cần có các thủ tục để ưu tiên các rủi ro theo mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra. Có thể được định nghĩa theo định lượng hoặc định tính.

Các tổ chức nên sử dụng hệ thống đánh giá phù hợp với quy mô và tính chất kinh doanh của họ. Điều quan trọng là hiểu xếp hạng rủi ro dựa trên đánh giá sử dụng đầu vào từ các bên quan tâm khác nhau. Phán đoán phải được sử dụng để cân bằng mức độ nghiêm trọng và xác suất để ấn định xếp hạng.

Ví dụ : Nguy cơ nổ hóa chất có thể nhận được xếp hạng rủi ro cao vì mặc dù có khả năng xảy ra nổ hóa chất thấp nhưng mức độ nghiêm trọng của một vụ nổ như vậy sẽ rất cao. Ngược lại, nguy cơ trượt và ngã trên sàn ướt có thể nhận được đánh giá cao vì mặc dù mức độ nghiêm trọng của tác động của rủi ro này có thể thấp (ví dụ như gãy xương), nhưng xác suất xảy ra là cao.

Tham khảo các bên quan tâm khi đánh giá rủi ro

Theo yêu cầu của 9.3.2, Ban SPT cần tham khảo ý kiến của các bên quan tâm có liên quan trong quá trình đánh giá rủi ro. Các bên quan tâm này có thể bao gồm các chuyên gia về an toàn lao động, sức khỏe, phân biệt đối xử, quyền tự do hiệp hội và các chủ đề khác. Cũng có thể bao gồm các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội thương mại, nhà tư vấn và khác.

Có thể cần sự tham gia của các bên quan tâm khi nhân sự, bao gồm cả Ban SPT cảm thấy rằng thông tin thu thập được cho một đánh giá rủi ro cụ thể là không đủ hoặc không thể kết luận. Việc tham vấn thông tin bổ sung từ các bên quan tâm bên ngoài là cần thiết. Các bên quan tâm có khả năng đưa ra quan điểm mới về rủi ro tại nơi làm việc.  Họ thường có kinh nghiệm chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể và đề xuất các cách giải quyết rủi ro phức tạp.

Phân tích nguyên nhân gốc rễ và xác định hành động giải quyết rủi ro

Cuối cùng, đối với mỗi rủi ro được xác định, Ban SPT nên tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ để xác định các hành động sẽ giải quyết nguyên nhân cơ bản của rủi ro. Các hành động cần được ưu tiên theo mức độ rủi ro và khả năng tổ chức có thể giải quyết chúng.

Ví dụ: nguyên nhân gốc rễ của rủi ro liên quan đến việc xử lý hóa chất có thể là do thiếu đào tạo thích hợp cho nhân sự. Đây là điều mà bản thân tổ chức có thể trực tiếp giải quyết bằng cách cải thiện chương trình đào tạo của mình.

Các nội dung khác của Điều khoản 9 Hệ thống quản lý

Để có thể nắm rõ từng nội dung của điều khoản 9 và cách doanh nghiệp có thể đáp ứng. Mời các bạn xem tiếp các bài viết dưới đây của chúng tôi.

Điều khoản 9 Hệ thống quản lý ( Phần chung)
– Điều khoản 9.1 Chính sách, Thủ tục và Hồ sơ
– Điều khoản 9.1 Ban Trách nhiệm xã hội
– Điều khoản 9.4 Giám sát
– Điều khoản 9.6 Quản lý và giải quyết khiếu nại
– Điều khoản 9.7 Kiểm chứng từ bên ngoài và sự tham gia của các bên liên quan
– Điều khoản 9.8 Hành động khắc phục và phòng ngừa
– Điều khoản 9.9 Đào tạo và nâng cao năng lực
– Điều khoản 9.10 Quản lý các nhà cung cấp và nhà thầu

Các bài viết trên đây nhằm cung cấp cho các bạn những hiểu biết cơ bản về tiêu chuẩn SA 8000 của SAI. 

GOODVN cũng sẵn sàng hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc triển khai tiêu chuẩn SA 8000. Và đạt được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế được công nhận bởi SAI.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào về SA 8000.
HOTLINE: 0945.001.005 – 024.2231.5555
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo