Tài liệu SA 8000Điều khoản Ban trách nhiệm xã hội – Điều khoản 9.2 Tiêu chuẩn SA 8000

28/08/20210

Ban Trách nhiệm xã hội – Social Performance Team (SPT) là yếu tố quan trọng của Doanh nghiệp khi thực hiện SA 8000. Ban SPT có vai trò như Ban ISO trong các tiêu chuẩn khác. Ban SPT có trách nhiệm thực hiện, phối hợp, giám sát việc thực hiện SA 8000. Trong các điều khoản của tiêu chuẩn SA 8000 hầu như đều đề cập tới trách nhiệm của Ban SPT.

Do vậy, việc Doanh nghiệp nắm rõ về các thức tổ chức, trách nhiệm của Ban SPT là cực kỳ quan trọng. Nếu như Ban SPT này hoạt động không hiệu quả, việc thực hiện SA 8000 sẽ cũng như vậy.

Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000 với Ban SPT. Từ đó, Doanh nghiệp cũng sẽ có thể tự xây dựng một Ban SPT hiệu quả. 

ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN TRONG SA 8000

1. (Các) đại diện công nhân SA 8000 : Một hoặc nhiều đại diện công nhân do công nhân tự do bầu chọn vào để trao đổi với (các) đại diện quản lý và quản lý cấp cao về các vấn đề liên quan đến SA 8000. Trong các cơ sở công đoàn, (các) đại diện công nhân sẽ là các nhân sự được công đoàn lựa chọn. Trong trường hợp (các) công đoàn không chỉ định một đại diện hoặc tổ chức không có công đoàn, người lao động có thể tự do bầu chọn (những) đại diện của người lao động cho mục đích đó.

YÊU CẦU ĐIỀU KHOẢN 9.2 TRONG TIÊU CHUẨN SA 8000

9.2 Ban Trách nhiệm Xã hội

9.2.1  Một Ban Trách nhiệm Xã hội (Social Performance Team – SPT) phải (bắt buộc) được thành lập để thực hiện tất cả các yêu cầu của SA8000. Ban này phải (bắt buộc) bao gồm các đại diện với tỉ lệ đại diện phù hợp giữa:

a) (Các) đại diện SA8000 của người lao động; và
b) Ban lãnh đạo.

Trách nhiệm tuân thủ Tiêu chuẩn chỉ thuộc về Ban lãnh đạo Cấp cao.

9.2.2  Tại những nơi có công đoàn, đại diện người lao động trong Ban Trách nhiệm xã hội phải (bắt buộc) là (các) đại diện đến từ (các) công đoàn được công nhận, nếu họ lựa chọn tham gia. Trong trường hợp ở những nơi mà (các) công đoàn không ủy nhiệm đại diện hoặc tổ chức không có công đoàn, người lao động có quyền tự do bầu chọn một hoặc nhiều đại diện người lao động SA8000 từ tập thể của họ cho mục đích này. Trong mọi trường hợp, (các) đại diện người lao động SA8000 không được xem như là đại diện của công đoàn.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU KHOẢN BAN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Ban Trách nhiệm xã hội: Nhóm những người được đào tạo, bao gồm ban lãnh đạo và đại diện SA 8000 của người lao động.

Các tổ chức tham gia lực lượng lao động của họ tuân thủ xã hội đã được chứng minh là thực hiện SA 8000 mạnh mẽ hơn và nhiều người cũng có mức năng suất cao hơn và động lực của lực lượng lao động. Giống như sự lãnh đạo mạnh mẽ, sự tham gia của nhân viên là cần thiết bởi vì tất cả mọi người trong tổ chức, từ những người quản lý cấp cao nhất đến những người lao động cá nhân, đều có một phần đóng vai trò xây dựng một nền văn hóa biểu diễn xã hội mạnh mẽ.

Nhìn chung, Ban Trách nhiệm xã hội nâng cao các khía cạnh sau của việc thực hiện SA 8000:

⦁ Giao tiếp giữa người lao động và người quản lý
⦁ Sự tham gia của nhân viên không thuộc cấp quản lý để đảm bảo rằng người lao động được phục vụ bởi hệ thống SA 8000
⦁ Các kênh thông tin để người lao động hiểu về hệ thống SA 8000
⦁ Công nhân thực hiện và tin tưởng vào hệ thống SA 8000
⦁ Nâng cao kiến thức và chuyên môn của người lao động

Ban SPT cũng có một vai trò cụ thể trong việc thực hiện các yêu cầu của Điều khoản 9.3: Xác định và Đánh giá Rủi ro; 9.4 Giám sát; và 9.8 Các Hành động Khắc phục và Phòng ngừa.

TỔ CHỨC CỦA BAN SPT

Mục 9.2.1 yêu cầu nhân sự của Ban Trách nhiệm xã hội bao gồm: (các) đại diện công nhân SA 8000 và Ban lãnh đạo. Yêu cầu này nhằm đảm bảo tính cân bằng trong hoạt động của Ban SPT. (Các) đại diện của người lao động cung cấp quan điểm về hiệu quả của hệ thống quản lý. Các đại diện quản lý thường có nhiều quyền lãnh đạo hơn và có vai trò điều phối. 

Quy mô Ban SPT thường phụ thuộc vào:

1) quy mô của tổ chức;
2) loại công việc; và
3) mong muốn bầu ra người đại diện của người lao động.

Các đại diện quản lý nên được chọn từ các bộ phận khác nhau của tổ chức. Số người tối đa trong nhóm phải là 10-12 người để tối đa hiệu quả. Phải có ít nhất 1 đại diện công nhân trong Ban SPT. Số lượng đại diện của NLĐ phải tỷ lệ thuận với số lượng người lao động tại nơi làm việc. Nếu có nhiều ca làm việc, mỗi ca phải có ít nhất một đại diện ở Ban SPT. Nếu tổ chức có nhiều địa điểm, mỗi địa điểm phải có Ban SPT riêng. Trách nhiệm điều phối cuối cùng thuộc về SPT đặt tại trụ sở chính hoặc nơi sản xuất chính.

Tổ chức cũng cần đảm bảo SPT đại diện cho quan điểm của tất cả người lao động. Kể cả NLĐ ký hợp đồng thông qua tuyển dụng tư nhân bên ngoài, nhập cư hay mùa vụ. Những người lao động này nên được có mặt trong SPT càng nhiều càng tốt. Tất cả công nhân phải được đào tạo để hiểu SA 8000 và có quyền bình đẳng như nhau.

ĐẠI DIỆN CÔNG NHÂN TRONG BAN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Mục 9.2.2 yêu cầu (các) đại diện của công nhân SA 8000 phải từ (các) tổ chức công đoàn được công nhận, nếu họ lựa chọn tham gia. Nếu công đoàn không chọn được người đại diện hoặc tổ chức không có công đoàn. Người lao động tự do bầu chọn một hoặc nhiều đại diện công nhân cho SPT. Công đoàn hoặc người lao động không bắt buộc phải bầu đại diện người lao động cho SPT.

Ai có thể làm đại diện cho người lao động ?

Bất kỳ người lao động nào cũng có thể làm đại diện cho người lao động. Đại diện công nhân SA 8000 đóng vai trò là người liên lạc giữa người lao động và quản lý. Người đại diện cho người lao động KHÔNG THỂ là người quản lý dưới bất kỳ hình thức nào. Hoặc một cá nhân từ bên ngoài tổ chức. (Các) đại diện của người lao động phải được lựa chọn hoặc bầu bởi các đồng nghiệp trong tổ chức.

Có tỷ lệ phần trăm công nhân tối thiểu cần thiết để bầu (các) đại diện công nhân SA 8000 không ?

Theo tiêu chuẩn SA 8000, không có tỷ lệ công nhân xác định cần thiết để bầu một đại diện công nhân Mức độ tham gia bầu cử được xác định theo từng trường hợp cụ thể.

Bao lâu thì người lao động nên bầu lại đại diện công nhân SA 8000 ?

Không có giới hạn thời hạn cho đại diện công nhân SA 8000. Nhưng cần có một quy trình xác định để phản ánh sự thay đổi ý kiến của NLĐ theo thời gian. Chính người lao động nên xác định thời gian này này.

Đại diện người lao động so với đại diện công đoàn

Mục 9.2.2 tuyên bố rằng trong mọi trường hợp, (các) đại diện người lao động không được xem là đại diện của công đoàn. Đại diện công nhân SA 8000 đóng vai trò là người liên lạc giữa ban quản lý và người lao động để trao đổi về những thách thức và nỗ lực đảm bảo tuân thủ Tiêu chuẩn.
Đại diện công nhân SA 8000 không thay mặt cho công nhân để thương lượng tập thể trong bất kỳ trường hợp nào. Quyền thương lượng tập thể chỉ có thể được thực hiện bởi một tổ chức của công nhân. Khi tổ chức công nhân đó đại diện cho một tỷ lệ người lao động nhất định. 

VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ CẤP CAO 

Vai trò của ban quản lý là đào tạo người lao động về các yêu cầu của SA 8000. Đồng thời thông báo cho người lao động về cơ hội để bầu đại diện cho SPT.  Theo SA 8000, Ban quản lý nên:

⦁ Cho phép các ứng cử viên đăng thông báo trong các chiến dịch bầu cử
⦁ Cung cấp thời gian để người lao động tham gia vào các thủ tục bầu cử mà không bị mất lương
⦁ Cung cấp cơ sở vật chất để người lao động tiến hành bầu cử

Ban quản lý không nên:

⦁ Chọn đại diện công nhân
⦁ Thành lập một ủy ban để người lao động tự đại diện
⦁ Tìm cách tác động đến sự lựa chọn của người lao động theo bất kỳ cách nào
⦁ Cản trở hoặc thao túng việc lựa chọn / bầu cử hoặc hoạt động của (các) đại diện người lao động
⦁ (Nếu có tổ chức công đoàn) Tham khảo ý kiến trực tiếp của lực lượng lao động, thay vì thông qua tổ chức công đoàn.
⦁ (Ttrong trường hợp người lao động không chọn hoặc bầu (các) người đại diện) Buộc người lao động chọn hoặc bầu một người đại diện
⦁ (Ở những quốc gia mà luật pháp hạn chế quyền tự do hiệp hội) Quy định hoặc thậm chí khuyến nghị cách công nhân nên tổ chức

Hướng dẫn  giải quyết một số tình huống cụ thể mà các tổ chức có thể gặp phải:

Doanh nghiệp có công đoàn:

Tại tổ chức có công đoàn, tổ chức công đoàn có quyền lựa chọn (các) đại diện công nhân SA 8000. Việc cử đại diện tùy thuộc vào công đoàn. Các công đoàn có thể quyết định với ban giám đốc rằng các chức năng đại diện của công nhân SA 8000 được bao gồm trong hoạt động đại diện công đoàn bình thường; Hoặc có thể quyết định cuộc bầu cử cho công nhân. Ban lãnh đạo không được gây trở ngại việc cử đại diện của Công đoàn

Các tổ chức không có công đoàn

Tại các tổ chức không có công đoàn, người lao động có thể tự lựa chọn bầu (những) đại diện.
Tổ chức không được tham gia, phối hợp hoặc ảnh hưởng đến quá trình lựa chọn dưới bất kỳ hình thức nào. Đại diện người lao động nên được lựa chọn bởi các nhân viên không thuộc cấp quản lý thông qua một cuộc bầu cử tự do và quá trình độc lập. Người lao động dự kiến sẽ tham gia vào một quá trình lựa chọn ngang hàng, trong đó người lao động bỏ phiếu cho những người đại diện.

Các tổ chức nơi người lao động quyết định không bầu (những) người đại diện:

Mặc dù không thích hợp cho hiệu quả của việc thực hiện SA 8000, người lao động có quyền tự do quyết định không chỉ định (các) đại diện của người lao động cho Ban SPT. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tổ chức đánh giá hoặc các bên quan tâm tới SA 8000 sẽ đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng trong tất cả các lĩnh vực liên quan trong tổ chức. Chẳng hạn như giao tiếp với người lao động và tự do hiệp hội. 

Vai trò của Ban Trách nhiệm xã hội trong việc triển khai SA 8000:

Các trách nhiệm chính của Ban Trách nhiệm xã hội

Mục 9.2.1 yêu cầu thiết lập Ban SPT để thực hiện tất cả các yếu tố của SA 8000. Cụ thể, Tiêu chuẩn tuyên bố rằng Ban SPT nên tham gia vào việc đánh giá, giám sát rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các biện pháp khắc phục và các hành động phòng ngừa.

Các quản lý cấp cao phải đảm bảo rằng các thành viên SPT có thời gian và năng lực tham gia vào ủy ban. Sự tham gia này không được vi phạm trách nhiệm công việc bình thường của họ.

Đại diện của người lao động

Người đại diện của người lao động trong Ban SPT để giao tiếp với ban quản lý. Họ có thể đưa ra khuyến nghị hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách và việc thực hiện SA 8000. Do đó, một hoặc (các) đại diện công nhân phải có quyền truy cập vào thông tin và báo cáo liên quan đến SA 8000. 

Đại diện công nhân nên tham gia vào:
⦁ Đánh giá rủi ro
⦁ Đánh giá nội bộ và giám sát tổ chức
⦁ Các khía cạnh của việc xem xét của lãnh đạo
⦁ Khai mạc và bế mạc các cuộc đánh giá lao động, bao gồm đánh giá SA 8000
⦁ Báo cáo lại cho người lao động về bất kỳ hành động khắc phục và phòng ngừa nào được thực hiện
⦁ Báo cáo lại cho Quản lý cấp cao về hiệu quả của các hành động được thực hiện để đáp ứng tiêu chuẩn SA 8000

Thực hiện biện pháp khắc phục và phòng ngừa

Các thành viên quản lý của Ban SPT có trách nhiệm xem xét và đảm bảo quyền ra quyết định và ngân sách để thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hành động khắc phục khi cần thiết. Do đó, họ có trách nhiệm quản lý công việc của nhóm, phối hợp giữa nhiều SPT (nếu có) và đối thoại với Ban lãnh đạo.

Báo cáo cho Ban lãnh đạo

Mục 9.2.1 nhấn mạnh rằng trách nhiệm giải trình tuân thủ chỉ thuộc về Ban lãnh đạo. Ban SPT là chịu trách nhiệm hỗ trợ việc triển khai SA 8000 và báo cáo cho ban lãnh đạo. Ban lãnh đạo nên thường xuyên họp với SPT. Nhằm xem xét các báo cáo về hoạt động của tổ chức và để thực hiện hành động khi cần thiết.

Các nội dung khác của Điều khoản 9 Hệ thống quản lý

Doanh nghiệp có thể tham khảo các bài viết khác về Điều khoản 9 và các điều khoản khác của SA 8000 tại các bài viết khác của GOODVN.

Điểu khoản 9 Hệ thống quản lý – Tiêu chuẩn SA 8000:2014 (Phần chung)
Điều khoản 9.1 Chính sách, Thủ tục và Hồ sơ
– Điều khoản 9.2 Ban Trách nhiệm xã hội
– Điều khoản 9.3 Xác định và Đánh giá Rủi ro
– Điều khoản 9.5 Giao tiếp và thông tin nội bộ
Điều khoản 9.6 Quản lý và Giải quyết khiếu nại 
– Điều khoản 9.7 Kiểm chứng từ bên ngoài và sự tham gia của các bên liên quan
– Điều khoản 9.8 Hành động khắc phục và phòng ngừa
– Điều khoản 9.9 Đào tạo và nâng cao năng lực
– Điều khoản 9.10 Quản lý các nhà cung cấp và nhà thầu

GOODVN cũng sẵn sàng hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc triển khai tiêu chuẩn SA 8000. Và đạt được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế được công nhận bởi SAI.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào về SA 8000.
HOTLINE: 0945.001.005 – 024.2231.5555
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Good Viet Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Good Việt Nam
Good Việt Nam là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập được bộ Khoa Học Công Nghệ chỉ định, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.
Văn phòng Goodvn
- Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

- 73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
Liên kết hữu ích

Copyright by Chungnhanquocgia. All rights reserved

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐
G

0945 001 005

chat zalo