Tiêu chuẩn ISO 26000 PDF – Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội

ISO 26000: 2010 pdf, Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội, cung cấp hướng dẫn về cách các doanh nghiệp và tổ chức có thể hoạt động theo cách có trách nhiệm với xã hội. Tiêu chuẩn giúp xác định trách nhiệm xã hội và chuyển các nguyên tắc và vấn đề thành các hành động hiệu quả dựa trên các chuẩn mực hành vi quốc tế.

Hướng dẫn được cung cấp trong ISO 26000 được thiết kế để rõ ràng và mang tính hướng dẫn, ngay cả đối với những người không phải là chuyên gia, cũng như khách quan và có thể áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức, bao gồm các công ty lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ quan hành chính nhà nước, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.

ISO 26000 được thiết kế để hỗ trợ các tổ chức đóng góp vào sự phát triển bền vững, khuyến khích họ vượt ra ngoài sự tuân thủ pháp luật cơ bản và thúc đẩy sự hiểu biết chung trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội, bổ sung cho các công cụ và sáng kiến khác về trách nhiệm xã hội

Download tiêu chuẩn ISO 26000 PDF?

 

 

Những lợi ích nào có thể đạt được khi thực hiện ISO 26000?

Hoạt động của một tổ chức về trách nhiệm xã hội có thể ảnh hưởng, trong số những điều khác:
• Lợi thế cạnh tranh
• Uy tín
• Khả năng thu hút và giữ chân người lao động hoặc thành viên, khách hàng, khách hàng và người dùng
• Duy trì tinh thần, sự cam kết và năng suất của nhân viên
• Nhận thức của các nhà đầu tư, chủ sở hữu, nhà tài trợ, nhà tài trợ và cộng đồng tài chính
• Mối quan hệ với các công ty, chính phủ, giới truyền thông, nhà cung cấp, đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng mà nó hoạt động

Ai có thể hưởng lợi từ ISO 26000 và làm thế nào?

ISO 26000 cung cấp hướng dẫn cho tất cả các loại tổ chức, bất kể quy mô hoặc vị trí của chúng, về:
1. Các khái niệm, thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến trách nhiệm xã hội
2. Bối cảnh, xu hướng và đặc điểm của trách nhiệm xã hội
3. Các nguyên tắc và thực hành liên quan đến trách nhiệm xã hội
4. Các chủ đề và vấn đề cốt lõi của trách nhiệm xã hội
5. Tích hợp, thực hiện và thúc đẩy hành vi có trách nhiệm với xã hội trong toàn bộ tổ chức và thông qua các chính sách và thực tiễn của tổ chức, trong phạm vi ảnh hưởng của tổ chức
6. Xác định và tham gia với các bên liên quan
7. Truyền đạt các cam kết, hiệu suất và thông tin khác
liên quan đến trách nhiệm xã hội ISO 26000 nhằm hỗ trợ các tổ chức đóng góp vào sự phát triển bền vững. Nó khuyến khích họ vượt ra ngoài sự tuân thủ pháp luật, thừa nhận rằng sự tuân thủ

ISO 26000 Không phải để chứng nhận

ISO 26000 không phải là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Nó không chứa các yêu cầu và do đó, không thể được sử dụng để chứng nhận. Bất kỳ đề nghị chứng nhận hoặc tuyên bố được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 26000 sẽ là một sự trình bày sai về ý định và mục đích của nó.

 

Cụ thể ISO 26000 pdf bao gồm những gì?

ISO 26000 đề cập đến bảy chủ đề cốt lõi của trách nhiệm xã hội được xác định trong tiêu chuẩn và được mô tả trong hình ảnh sau đây.

 

 

Làm thế nào để một tổ chức thực hiện ISO 26000?

Sau khi xem xét các đặc điểm của trách nhiệm xã hội và mối quan hệ của nó với phát triển bền vững (Điều 3), một tổ chức nên xem xét lại các nguyên tắc của trách nhiệm xã hội được mô tả trong Điều 4. Khi thực hiện trách nhiệm xã hội, các tổ chức cần tôn trọng và giải quyết các nguyên tắc này, cùng với các nguyên tắc dành riêng cho từng môn học chính (Khoản 6).

Trước khi phân tích các chủ đề và vấn đề cốt lõi của trách nhiệm xã hội, cũng như từng hành động và kỳ vọng liên quan (Khoản 6), một tổ chức nên xem xét hai thực tiễn cơ bản về trách nhiệm xã hội: thừa nhận trách nhiệm xã hội của mình trong phạm vi ảnh hưởng, và xác định và tham gia với các bên liên quan của nó (Khoản 5).

Một khi các nguyên tắc đã được hiểu và các chủ đề cốt lõi và các vấn đề liên quan và quan trọng của trách nhiệm xã hội đã được xác định, một tổ chức nên tìm cách tích hợp những nguyên tắc này trong các quyết định kinh doanh của mình và một tổ chức nên xem xét hai thực hành cơ bản về trách nhiệm xã hội.

Các hoạt động, sử dụng hướng dẫn được cung cấp trong Khoản 7. Điều này bao gồm: làm cho trách nhiệm xã hội trở thành không thể thiếu trong các chính sách của mình, tổ chức
văn hóa, chiến lược và hoạt động; xây dựng năng lực nội bộ vì trách nhiệm xã hội; thực hiện truyền thông đối nội và đối ngoại về trách nhiệm xã hội; và thường xuyên xem xét những
các hành động và thực hành liên quan đến trách nhiệm xã hội.

Hướng dẫn thêm về các môn học chính và thực hành tích hợp về trách nhiệm xã hội có sẵn từ các nguồn có thẩm quyền (Thư mục) và từ các sáng kiến ​​và công cụ tự nguyện khác nhau (một số ví dụ được trình bày trong Phụ lục A). Khi tiếp cận và thực hành trách nhiệm xã hội, mục tiêu bao trùm của một tổ chức là tối đa hóa sự đóng góp của tổ chức đó vào sự phát triển bền vững.

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo