QA và QC trong ngành may là gì? Kỹ năng cần có của Nhân viên QA/QC?